Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Planprogram för Bista

Förslag till planprogram för Bista Verksamhetsområde

Beslutsdatum för planuppdrag 2022-05-30.

Syfte

Planprogrammets syfte är att utreda möjligheterna för den framtida utvecklingen av områdena kring Aronsborg i norr och St:Eriksområdet i söder med förutsättningen att Gyprocs verksamhet inte begränsas. För att uppnå detta kommer förvaltningen i programarbetet särskilt titta på risk- och störningspåverkan av befintliga verksamheter på tilltänkt bebyggelse. Programmet ska också utreda och klarlägga möjligheterna att öka allmänhetens tillgång till Kalmarvikens västra strand för att stärka Kommunens identitet som ett mälarnära samhälle.

Bakgrund

Kommunen har tidigare haft tre planuppdrag för olika områden vid Kalmarvikens västra strand. Att istället ta fram ett planprogram ger bättre förutsättningar för en effektiv och samordnad process där man tittar på förutsättningarna att utveckla området i linje med visionen om det framtida Håbo.

Området från Aronsborg till S:t Eriks är utpekat som ett utredningsområde i kommunens förslag till ny översiktsplan. Det betyder att den framtida användningen av området ska prövas utifrån områdets förutsättningar. Planprogrammet utgör den första delen av den prövningen. När ett planprogram är antaget kan man ta fram detaljplaner för området. Flera markägare inom planområdet har intresse av och ambitioner att utveckla området med attraktiva och mälarnära bostäder. Dessutom finns flera mindre och större företag som har önskemål att utveckla eller starta nya typer av verksamheter. Kommunens ambition är att i planprogrammet utreda förutsättningarna för bästa möjliga användning av området för Håbos bästa.

Upplysningar lämnas av handläggare Ella Kindervall, Andreas Lagerström och Mattias Hamilton.

Nulägesstatus

Planeringsavdelningen har, på uppdrag av Kommunstyrelsen, upprättat ett förslag till planprogram för Bista. Förslaget till nytt planprogram ställs nu ut på samråd, mellan 1:a februari 2024 - 29:a februari. Samråd innebär att alla som kan beröras av förslaget får möjlighet att påverka, genom att ge sina synpunkter och ställa frågor om planförslaget.

 

Planprocessens olika delmoment samt vilken politisk instans som tagit och tar beslut. KS = Kommunstyrelsen, KF= Kommunfullmäktige. Förslaget till planprogram befinner sig nu vid samråd.

Längre ner på sidan finns fullständig programhandling, relevanta utredningar samt en kortversion av förslaget. Fullständiga handlingar och kortversionen finns även uppsatt i pappersform på Håbo bibliotek.

Digitalt samrådsmöte

Onsdagen den 7 februari hölls ett digitalt samrådsmöte där programförslaget presenterades. Under mötet fanns möjligheter att ställa frågor om förslaget till projektgruppen.

Inspelning från mötet:

Öppet hus

Torsdagen den 15 februari anordnades Öppet hus vid Håbo kommunhus. Ansvarig projektgrupp fanns på plats för att svara på frågor och diskutera förslaget.

Har du åsikter, tankar idéer om förslaget?

Så här lämnar du synpunkter:

E-post: plan@habo.se
Skriv KS 2022/00216 i ämnesraden och uppge ditt namn- och dina adressuppgifter i meddelandet.

Brev:

Håbo kommun
Plan- och exploateringsavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Om du skickar brev – vänligen texta dina namn- och adressuppgifter. Skriv KS 2022/00216 i ämnesraden.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera synpunkter. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster