Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Nya gång- & cykelvägar

Ny gång- och cykelväg längst Kalmarleden, mellan Viby och Vilunda

En gång- och cykelväg längs Kalmarleden mellan Vibyrondellen och Prästgårdsvägen är nu färdigställd! Den här länken har varit saknad då resterande sträckning av Kalmarleden är ackompanjerad av gång- och cykelväg. Det har även varit ett vanligt förekommande önskemål vid de tillfällen som kommunen samlat in synpunkter om cykling i kommunen. Detta har gjorts vid de tillfällen som kommunrepresentanter stått i centrumlokalerna, under evenemang som Håbo festdag exempelvis.

Gång- och cykelväg mellan Skörby och Logistik Bålsta

Under 2020 uppfördes en grusad gång- och cykelväg med belysning mellan Kalkstensvägen i Skörby och förlängningen av Björnängsvägen in i området Logistik Bålsta.

Ny gång- och cykelväg för att knyta samman Slottsskogen och Skokloster

I samband med förarbetena för översiktsplanen för Håbo kommun genomfördes en medborgardialog med boende i Skokloster. Då framfördes önskemål om att knyta ihop Slottsskogen och Skokloster slott med en gång- och cykelväg. Det är ett viktigt steg i att få en mer sammanhängande infrastruktur för cyklister i kommunen.

Tidigare har flera alternativ för dragningen av en gång- och cykelväg utretts. Av olika anledningar har de alternativen bedömts vara för komplexa eller inkräkta på naturvärden. Därför beslutade tekniska nämnden 2019 att gå vidare med en dragning längs med Slottskogsleden och Skoklostervägen.

I dagsläget pågår processen att ta fram handlingar samtidigt som dialog sker med markägare, boende och berörda myndigheter.

Skoklosterhalvön har många kultur- och naturvärden som vi behöver ta hänsyn till i processen. Vissa delar av den föreslagna sträckan går genom ett naturreservat. Dessutom vill länsstyrelsen inventera eventuella kulturvärden som kan påverkas av arbetet. Skoklostervägen är en statlig väg vilket innebär att Trafikverket har ansvaret för vägen och alla beslut om åtgärder kring vägen kräver dialog med och godkännande från Trafikverket.

Om arbetet fortskrider som planerat kan gång- och cykelvägen invigas våren 2022.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster