Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Nya gång- & cykelvägar

Ny gång- och cykelväg längst Kalmarleden mellan Viby och Vilunda

Arbetet med att anlägga en gång- och cykelväg längs Kalmarleden mellan Vibyrondellen och Prästgårdsvägen har påbörjats och beräknas pågå fram till december. Den här länken är saknad då resterande sträckning av Kalmarleden är ackompanjerad av gång- och cykelväg. Det har även varit ett vanligt förekommande önskemål vid de tillfällen som kommunen samlat in synpunkter om cykling i kommunen. Detta har gjorts vid de tillfällen som kommunrepresentanter stått i centrumlokalerna, under evenemang som Håbo festdag eller inför

När gång- och cykelvägen är färdigställd kommer den att underlätta för elever att ta sig till skolor i närheten och boende att enkelt ta sig mellan bostadsområden och vidare.

Naturligtvis kommer vägen att ha belysning och i samband med att denna sträcka anläggs kommer även den befintliga gång- och cykelvägen mellan Prästgårdsvägen och Furuhällsvägen att få belysning.

För att säkra en passage över Kalmarleden för de som kommer på gång- och cykelvägen från Råby/Råbydal inkluderas även ett övergångsställe med trafiksäkerhetsåtgärder i arbetet.

Ny gång- och cykelväg för att knyta samman Slottsskogen och Skokloster

I samband med förarbetena för översiktsplanen för Håbo kommun genomfördes en medborgardialog med boende i Skokloster. Då framfördes önskemål om att knyta ihop Slottsskogen och Skokloster slott med en gång- och cykelväg. Det är ett viktigt steg i att få en mer sammanhängande infrastruktur för cyklister i kommunen.

Tidigare har flera alternativ för dragningen av en gång- och cykelväg utretts. Av olika anledningar har de alternativen bedömts vara för komplexa eller inkräkta på naturvärden. Därför beslutade tekniska nämnden 2019 att gå vidare med en dragning längs med Slottskogsleden och Skoklostervägen.

I dagsläget pågår processen att ta fram handlingar samtidigt som dialog sker med markägare, boende och berörda myndigheter.

Skoklosterhalvön har många kultur- och naturvärden som vi behöver ta hänsyn till i processen. Vissa delar av den föreslagna sträckan går genom ett naturreservat. Dessutom vill länsstyrelsen inventera eventuella kulturvärden som kan påverkas av arbetet. Skoklostervägen är en statlig väg vilket innebär att Trafikverket har ansvaret för vägen och alla beslut om åtgärder kring vägen kräver dialog med och godkännande från Trafikverket.

Om arbetet fortskrider som planerat kan gång- och cykelvägen invigas våren 2022.

Sidansvarig: Gatu- och parkavdelningen

Klicka för support
Stäng supportfönster