Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Trafikregler och säkerhet

Generella trafikregler fattas av Sveriges riksdag och gäller för hela Sverige medan Länsstyrelsen eller kommunen fattar föreskrifter för det lokala området och kan exempelvis gälla en tätort eller en parkeringsplats.

Lokala trafikföreskrifter för Håbos kommun

Lokala trafikföreskrifter stiftas för att reglera trafiken. Det kan till exempelv handla om vilken hastighetsbegränsning som ska gälla, vart du får parkera eller vilka fordon som får använda vägen. I Håbo förbereds och föreslås lokala trafikföreskrifter av förvaltningen och antas av Kommunstyrelsen. Föreskriften skickas även på remiss till myndigheter som exempelvis polisen och räddningstjänsten samt andra berörda.

För statliga vägar och enskilda vägar utanför tättbebyggt område författar Trafikverket (eller Länsstyrelsen i deras ställe) föreskrifter och har då kommunen som remissinstans.

I Transportstyrelsens rikstäckande databas Svensk trafikföreskriftsamling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du hitta aktuella trafikföreskrifter.

Trafikförordningen

Trafikförordning (1998:1276) innebär en del ansvar för trafikanten. Exempelvis att denne ska iaktta omsorg och varsamhet, lämna fri väg för utryckningsfordon, stanna kvar och vara behjälplig vid olycksplatser, anpassa avstånd för att ingen olycka ska ske, visa avsikten att väja, anpassa hastigheten efter trafiksäkerheten samt väja för fordon som kommer från höger om inget annat gäller.

Det finns risk att trädgårdshäcken eller buskar och träd skymmer sikten på gator i bostadsområden. Genom att hålla koll på växtligheten kan du som fastighetsägare bidra till ökad trafiksäkerhet.

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och
betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.
Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. §15. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer under fliken Häckar och buskage kan skymma sikten samt i foldern Klipp häcken Pdf, 270.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Visste du att gående ska gå på den vänstra sidan av en gemensam gång- och cykelbana?

Den här regeln gäller sedan oktober 2018.

Andra viktiga regler och vilken utrustning som krävs för säkrare cykling finns att läsa om på Transportstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen har återkommande möten med representanter för polisen i form av avstämningar med gatu- och parkavdelningen och vandringar med kommunens trygghetsgrupp. Detta är en del av kommunens trygghets- och säkerhetsarbete och är en kontaktväg för att vidareförmedla synpunkter som inkommit från medborgare. Vi tar även upp objekt som förvaltningen själva har observerat och/eller mätit.

Det är även tillfälle att diskutera pågående infrastrukturprojekt för att involvera polisens tankar och inspel, till exempel hur en park kan utformas för att den ska upplevas trygg av de som vistas där. Polisen är med som remiss i planering och projekt för att få in inspel i rätt skede.

För samarbete om trafiksäkerhet är även Trafikverket en viktig aktör, framförallt vid de tillfällen som kommunens projekt eller planer påverkar statlig infrastruktur. I Håbo handlar det om motorvägen (E18), de störe landsvägarna (exempelvis Enköpingsvägen/väg 545, Skoklostervägen/väg 555 och Sigtunavägen/väg 263).

Trafikverket är också remissinstans, men främst i plan- och projektstadium och yttrar sig främst om resultatet kommer att påverka statlig infrastruktur, direkt eller i förlängningen. Eftersom Trafikverket (staten) är väghållare för en del vägar inom kommunen och därmed fattar trafikföreskrifter för dessa så är kommunen remissinstans för dessa trafikföreskrifter!

Film om vanliga men farliga fel bakom ratten!

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster