Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Trafiksäkerhet - åtgärder

Med utgångspunkt i nollvisionen arbetar Håbo kommun strategiskt med trafiksäkerhetsfrågor tillsammans med andra aktörer som bland annat Trafikverket och Polisen. Vi håller uppsikt över kommunens vägar och tar hjälp av medborgarnas synpunkter och felanmälningar.

Glöm inte bort att några av de mest betydelsefulla och effektiva åtgärderna är att visa hänsyns och respektera varandra i trafiken.

Arbetet med trafiksäkerhet sker på flera nivåer. Från det övergripande vid planering av nya vägar och mobilitetsarbetet för att främja hållbara och säkrare alternativ (både för personer i fordonet och utanför) till bilen ned till den gång-/cykelväg som elever tar till skolan eller det enskilda övergångsstället. Med fokus på passager och säkra skolvägar genomför vi exempelvis varje år ett antal trafiksäkerhetshöjande projekt.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
Kommunen äskar varje år medel för att utföra ett antal trafiksäkerhetsåtgärder som vi prioriterar efter nytta och behov från en lista som hålls uppdaterad med egna obesrvationer och från inkomna synpunkter. För att vi ska kunna fortsätta att utföra detta krävs fortsatt tilldelade medel och även med dem så behöver objekten som utförs varje år begränsas. Ett exempel på åtgärd som har utförts för medlen i trafiksäkerhetshöjande åtgärder är passagen över Dalvägen vid "s-kurvan".

Säkrare skolväg
Tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen har Gatu- och parkavdelningen identifierat elevers gång-/cykelväg till skolan samt vilka hinder och otrygga miljöer som de måste ta sig genom varje dag. Arbetet med att trygga upp och säkra skolvägarna fortsätter och några konkreta exempel på åtgärder som har införts är de nya gång- och cykelvägarna längs med Fagerdalsvägen och Kalmarleden vid Vibyskolan, inklusive trafiksäkrade passagerna.

Belysning
En vanlig trygghetsåtgärd är att förbättra och/eller utöka belysningen och kommunen mottar många förfrågningar om detta. Arbetet syftar till en personsäker, funktionell, hållbar och estetiskt tilltalande gatubelysning i kommunen.

Läs mer om hur vi sköter belysningen här

Myndighetsutövning
Gatu- och parkavdelning ansvarar för drift- och underhåll av gator, gång- och cykelvägar samt gatubelysning men även en del myndighetsutövning kopplat till vägar och fordon. Exempelvis beslutar vi om transportdispenser för tunga, långa, breda och/eller höga fordon samt vägarbeten, avstängningar kopplat till det och omledningar av trafik.

Avdelningen beslutar i frågor som rör tunga transporter, avspärrningar och hinder på vägar vid exempelvis vägarbeten samt om lokala trafikföreskrifter.

Vem ansvar för trafiksäkeheten på respektive väg?
Enligt Trafikverket innebär väghållaransvaret att tillbörlig hänsyn till enskilda och allmänna intressen, såsom trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och kulturmiljö ska tas. Även en estetisk utformning ska eftersträvas.

Du kan se mer om vem som är väghållare för respektive väg i Trafikverkets webbkarta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka åtgärder kan du vidta för att främja trafiksäkerheten? Kolla in några exempel i plusboxarna.

För att dämpa hastigheten på bostadsgator kan kommuninvånare ansöka om att placera ut blomlådor.

Den här åtgärden fungerar främst som en trygghetsåtgärd, eftersom hastigheten och olycksfrekvensen inom bostadsområden redan är låg.

Läs mer och ansök i kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller på fliken Blomlådor - trygghetsåtgärd på din gata

Visste du att en person med reflexer kan synas på ungefär 125 meters avstånd, att jämföra med en som inte har reflex som syns på så lite som 20 meter?
Kom ihåg att reflexer ska sitta på rörliga kroppsdelar, exempelvis ben och armar, samt att byta ut dina och dina barns reflexer regelbundet.

Läs mer om reflexer på NTFs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du upplever att förare kör för fort på en gata eller inom ett område eller bryter mot andra trafikregler så kan du förmedla detta till polisen, de har ett uppdrag att övervaka så att trafikföreskrifter och regler efterföljs.

Kommunen genomför exempelvis trafikmätningar och vidareförmedlar även inkomna synpunkter vid kontakt med med polisen.

Är det minusgrader i körbanan? Snöar eller regnar det? Vilka sidvindar kan vi vänta oss? Planera din resa med senaste nytt från Trafikverkets webbplats. Klicka här för att komma till sidan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen använder sig generellt inte av speglar i trafiken. Några av anledningarna till det är att spegeln är väderberoende; vid regn eller snö exempelvis försämras användningen. En spegel, och speciellt då en konvex, kan även invagga i en falsk säkerhet; är det ingen i spegeln så finns det ingen fara.

Skulle du eller din förening vilja sätta upp en spegel på kommunens mark så kan eventuell dispens ansökas. Om placeringen är lämplig och arbetet kan utföras står sökanden själv för utförande och kostnader kopplade till det. Kontakta kommun@habo.se för mer information!

Hjälp till!

Hjälp kommunen med trafiksäkerhetsarbetet genom att skicka dina synpunkter och åtgärdsförslag till synpunkter@habo.se, ring 0171-525 00 eller använd kommunens webbformulär.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster