Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@57379d9
org.mozilla.javascript.Undefined@57379d9
org.mozilla.javascript.Undefined@57379d9
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@57379d9
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Särskilt stöd

Fem händer i olika färger som hör ihop och stödjer varandra.

Alla barn och elever ska utifrån sina förutsättningar i skola och förskola ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens och läroplanens mål.

En del elever behöver mer stöd än andra för att klara skolarbetet. Behovet av särskilt stöd kan vara tillfälligt eller mer varaktigt under skoltiden. När behov av särskilt stöd uppmärksammas av personal i skolan, vårdnadshavaren, elevhälsovården eller av eleven själv – ska det anmälas till rektorn. Behov av särskilt stöd kan finnas om det finns risk att eleven inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, eller om eleven har andra svårigheter i sin skolsituation. Rektorn eller förskolechefen ska se till att elevens behov av särskilt stöd utreds snabbt, att ett åtgärdsprogram eller handlingsplan (förskolan) upprättas – och att stödinsatser genomförs och följs upp. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att ge synpunkter på de stödinsatser som planeras.  

I de flesta fall strävar man efter att ge eleven stöd i den skola de går i. Men för barn i behov av mer omfattande stöd och vid vissa funktionshinder kan särskilda undervisningsgrupper vara aktuella. Mer om denna verksamhet kan du läsa om vid respektive skola. Här följer en kortfattad översikt:

Särskolan, Lyktan och Verksta´n

Särskolan är till för de elever som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapsmål beroende på att de har en utvecklingsstörning. Särskolan följer en egen läroplan och undervisningen bedrivs med hjälp av specialpedagoger, ämneslärare och assistenter. Det finns även ett eget fritids för eleverna. Särskolan finns för både grundskola och gymnasium. Grundskoleelever går i grundsärskola på Gröna Dalenskolan. Lyktan och Verksta´n finns vid Fridegårdsgymnasiet respektive på Sjövägen.   

Resursskolan - Lila och Galaxen

Resursskolan bedriver undervisning i samarbete med Elevhälsan för elever i behov av särskilt stöd. Undervisningen är uppdelad i två mindre grupper. Lila omfattar elever från förskoleklass upp till årskurs 4, och ligger vid Södra Eneby nära Futurumskolan. Galaxen har undervisning från årskurs 4 upp till årskurs 9, och finns på Sjövägen.

Aspen och Kämpe

Aspen är en enhet för elever i grundskolan med Aspergers syndrom och liknande neuropsykiatriska funktionshinder, som t ex autism. Aspen finns vid Gransäterskolan. Kämpe är motsvarande verksamhet på gymnasienivå som finns vid Fridegårdsgymnasiet. Undervisningen bedrivs med hjälp av täta lärarkontakter i smågrupper och med stöd av elevassistenter. 

Kämpe har specialanpassade lokaler i en modern och ljus miljö, med rum även för samtal och socialt samspel. Kämpe bedriver viss verksamhet på Biskops-Arnö, där det även finns möjlighet till anpassat boende.

Förberedelseklasser

Här går elever i grundskolan som har ett annat modersmål än svenska, och som ännu inte är redo att gå i en ordinarie klass. Så snart det är möjligt integreras eleverna i den vanliga skolan. Förberedelseklasser finns vid Gröna Dalen skolan och vid Futurum.

Andra små undervisningsgrupper, som t ex språkklasser 

Lokalt på skolorna finns särskilda undervisningsgrupper som har ett litet antal elever. Eleverna kan vistas i dessa undervisningsgrupper tillfälligt, eller mer varaktigt. Språkklasserna är till för elever i grundskolan som behöver stöd i sin språkliga utveckling.

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2017-07-13

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster