Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Avgifter och regler

Två barn i förskoleåldern och en spargris.

Håbo kommun har maxtaxa, det innebär att högsta avgiften för ett barn i förskola eller fristående pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) är 1510 kronor per månad beräknat på en högsta avgiftsgrundande inkomst på 50 340 kronor per månad. Här hittar du information om avgifter och regler för förskola, fritids och annan pedagogisk omsorg.

Avgifter

Maxtaxa innebär att hushållet betalar avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i förhållande till sin inkomst. Vid lägre inkomst blir avgiften lägre.

 • Avgiften betalas för innevarande månad.
 • Högsta avgiftsgrundande inkomst är 50 340 kr kronor per månad.
 • Avgift tas ut tolv månader per år.

Det är hushållets samlade inkomst före skatt som ligger till grund för avgiften. För gifta och sammanboende ligger bådas inkomst till grund för avgiften, även om de inte har gemensamma barn. Om barnet bor växelvis hos båda vårdnadshavarna beräknas avgiften utifrån respektive hushåll.  

Avgiften beror också på planerad närvarotid och verksamhetsform, men det finns ett maxbelopp för varje placerat barn. Om ni har flera barn i verksamheterna får ni så kallad syskonrabatt. Det yngsta barnet räknas som nummer ett när avgift ska beräknas.

I förskola och för pedagogisk omsorg är avgiften olika beroende vårdnadshavarens sysselsättning och hur många timmar i veckan barnet har omsorg. På fritidshem gäller samma avgift för alla, så kallad enhetstaxa.

Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2021.

Förskola och pedagogisk
omsorg 1-5 år


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4 eller fler

Maxtaxa %

3,0%

2,0%

1,0%

ingen avgift

Högsta avgift

1 510 kr

1007 kr

503 kr

0 kr

Föräldraledig/arbetssökande/16-25 tim

2,5%

1,8%

1,0%

ingen avgift

16-25 tim/vecka, högsta avgift

1259 kr

906 kr

503 kr

0 kr

Föräldraledig/arbetssökande/15 tim

2,0%

1,6%

1,0%

ingen avgift

15 tim/vecka, högsta avgift

1007 kr

805 kr

503 kr

0 kr

 

Fritidshem 6-12 år


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4 eller fler

Fritidshem

2,0%

1,0%

1,0%

ingen avgift

Enhetstaxa

1007 kr

503 kr

503 kr

0 kr


Avgift betalas från första inskolningsdagen och under årets samtliga 12 månader. Vid placering under del av månad i samband med inskolning och uppsägning beräknas avgiften med 1/30 av månadsavgiften. Avgiften faktureras månadsvis.

Från och med hösten det året som barnet fyller 3 år erbjuds allmän förskola under minst 525 timmar om året, detta innebär 15 timmar per vecka under grundskolans läsår. Barn som endast går i allmän förskola är lediga under skolans lov. Timmarna förläggs 3 timmar per dag. Den allmänna förskolan är avgiftsfri.

För 3-5-åringar som redan är inskrivna i förskola reduceras avgiften med 30 % från och med augusti det år barnet fyller tre år.

Barn till föräldralediga och arbetssökande som inte omfattas av allmän förskola har rätt till plats 15 timmar per vecka eller 16-25 timmar per vecka mot avgift enligt taxa. Förskolans rektor avgör hur de 15 timmarna ska förläggas per vecka.

Sjukdom och ledighet berättigar inte till avdrag på avgiften eftersom man abonnerar på platsen.

Inkomstuppgift

Vårdnadshavare är skyldig att lämna uppgift om sin och eventuell maka/make/sambos aktuella inkomst. Uppgift om inkomst är offentlig handling och kan kontrolleras hos Skattemyndigheten. Anmälan om inkomst görs via e-tjänsten under Min sida/mina uppgifter.

Eftersom avgiften beräknas utifrån hushållets aktuella inkomst innan skatt är det viktigt att rätt inkomst är registrerad. Inkomstuppgift ska registreras i e-tjänsten inom 14 dagar såväl vid nyanmälan som vid förändring. Inkomständring förändrar avgiften från nästkommande månad. Om inte inkomstuppgift lämnas sätts avgiften efter den högsta avgiftsgrundande inkomsten. Det är vårdnadshavarens ansvar att rätt inkomstuppgifter är registrerade.

Avgiftsgrundande inkomst

Den avgiftsgrundande inkomsten är familjens/hushållets sammanlagda, beskattningsbara inkomst per månad. Barnbidrag, studiebidrag och liknade bidrag utgör inte en del av den avgiftsgrundande inkomsten.

Till avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • Lön före skatt
 • Sjukpenning
 • Sjuk- och aktivitetsersättning
 • Livränta
 • Föräldrapenning och särskild föräldrapenning, graviditetspenning
 • Arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning
 • Alfakassa
 • Pension (inte barnpension)
 • Utbildningsbidrag eller motsvarande (den skattepliktiga delen)
 • Vårdbidrag (den skattepliktiga delen)
 • Familjehemsersättningens skattepliktiga del, det vill säga arvode (ej omkostnadsersättning)
 • Etableringsersättning
 • Bostadsbidrag

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster