Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Pil ner

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-526 71

Futurum Kalmarleden 12 746 37 Bålsta

Föräldraråd Futurum

"Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, krea-tiva, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare (...) Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande". (Lgr11, läroplanen)

Föräldrarådet är ett samarbetsorgan och en länk mellan föräldrar och skola.  Föräldrarådet är ett forum för informationsutbyte, spridande av idéer och diskussion av gemensamma frågor för hela skolan, utvecklingsarbete, remissinstans mm Rådet arbetar framåtsyftande och tar inte upp enskilda händelser, elever eller personal.

Föräldrarådet skriver: "Vårt uppdrag är att företräda andra föräldrar och skapa god kommunikation mellan hem och skola. Genom konstruktivt arbete vill vi öka föräldrainflytandet och tillsammans ut-veckla en positiv miljö för barnen"

Organisation

  • Enhetsråd F-3
  • Enhetsråd 4-6
  • Enhetsråd 7-9

Enhetsråd
Varje enhet har ett föräldraråd (enhetsråd) som består av föräldrarepresentanter från enheten och biträdande rektor. Önskvärt att alla enhetens årskurser är representerade. Personal deltar vid behov. Föräldrarepresentant skriver dagordning, protokoll och håller i mötet. Dialog med biträdande rektor. För aktuella mötestider, se nedan.

Stora föräldrarådet Stora föräldrarådet består av enhetsråden och skolledning. Personal deltar vid behov. Rektor skriver dagordning och håller i mötet. För aktuella mötestider, se nedan.


Föräldrarådsrepresentanter Enhet 7-9
Vid höstens föräldramöte lyfts frågan om representanter till föräldrarådet. Det finns möjlighet att anmäla sitt intresse att delta i rådet under hela läsåret.
Föräldrarådet representerar föräldrarna vid respektive enhet.

Information Information och mötesprotokoll finns på Futurums hemsida.

Möten Föräldrarådens möten är öppna möten och alla föräldrar är välkomna att delta.

 

Mötestider 2016
Stora föräldrarådet träffas gemensamt och sedan träffas enhetsråden samma kväll.

19 oktober kl.18:00-19:30

30 november kl. 18:00-19:30


____________________________________________________________

Sidansvarig: Lise-Lotte Nordh Hellbom

2017-07-12

Klicka för support
Stäng supportfönster