Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

 Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-526 71

Futurum Kalmarleden 12 746 37 Bålsta

Elever och vårdnadshavare

Under relaterad information hittar du information som är bra att veta för dig som är elev eller vårdnadshavare.

När ditt barn är sjukt ska förälder eller annan vårdnadshavare sjukanmäla eleven senast 07.45 varje sjukdag. Sjukanmälan sker genom att ringa till telefonsvararen. Du uppmanas att på telefonens knappsatser trycka in barnets personnummer.

Telefon: 0171-528 00

Du kan även sjukanmäla i IST Länkportal skola.

IST Länkportal skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppgifterna registreras direkt i Dexter och ett svarsmeddelande skickas till anmälaren via SMS eller e-post.

Registrera frånvaro i Dexter

Med appen Dexter kan alla myndiga elever, vårdnadshavare och lärare enkelt registrera elevens frånvaro direkt med hjälp av en smartphone eller surfplatta. Appen finns tillgänglig både i Appstore (iPhone, iPad) och Google Play Store (Android). Utgivare av appen är IST International Software Technology AB.

Ladda ner guiden till hur appen fungerar Pdf, 539.8 kB, öppnas i nytt fönster.

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar om ledighet, men kan uppdra åt någon annan att fatta beslut om kortare ledigheter. (7 kapitlet § 18)

Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Ansökan om ledighet för elev i grundskola och policy Pdf, 179.3 kB.

Skolplikt

Elever får betyg från höstterminen i årskurs 6. Sedan för eleven betyg i slutet av varje termin resten av skoltiden i grundskolan.

På våren i årskurs 9 får eleven ett slutbetyg att söka vidare till gymansieskolan på.

Betygsskalan är F - A där minsta godkända betyg är E, det vill säga F är inte ett godkänt betyg.

För betygen E, C och A finns kunskapskrav som ska vara uppfyllda.

Läraren sätter betyg i förhållande mellan det eleven kan och de kunskapskrav som finns när terminen är slut.

 Ordningsregler ska finnas på varje skola. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp. Rektorn beslutar om ordningsregler (Skollagen 5:5).

Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. - Enligt de förutsättningar som följer av 7-23 §§ får det beslutas om utvisning, kvarsittning, skriftlig varning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid annan skolenhet, avstägning och omhändertagande av föremål. (Skollagen 5:6)

 • Du visar respekt - för alla och vår miljö.
  Vi lyssnar på varandra och har ett vårdat språk. Lektionerna är viktiga.
 • Du tar ansvar - för dig själv och dina saker.
  Vi är en mobilfri skola och vi tar hand om vår skola tillsammans.
  Mobilerna lämnas in vid skoldagens början och lämnas åter vid skoldagens slut.
 • Du skapar trygghet - för alla på vår skolan
  Vi har nolltolerans mot nedsättande jargong, skojbråk och annan kränkande behandling.

Syftet med skolans ordningsregler är att skapa en skolmiljö och skoldag där alla kan känna sig trygga och trivas. Ordningsreglerna gäller alla och all tid du vistas i skolan och på fritids.

- Samhällets lagar och regler gäller på skolområdet och omfattar alla som går på skolan, arbetar på skolan eller besöker skolan.
- Skolan är drogfri (cigaretter, snus, alkohol, e-cigaretter och narkotika) för alla som vistas i skolan, på skolans område och under hela skoldagen.
- Läsk, energidryck, nötter och produkter som innehåller nötter får inte förtäras inne på skolan eller inom skolans område.
- Förbud mot att spela in, filma eller fotografera varandra på skolans område eller på annan plats under skoldagen.


Futurum - En skola för framtida kompetenser

Kunskap

På Futurum vill vi att våra elever ska få kunskaper som de kan använda hela livet. Vi har ett entreprenöriellt förhållningssätt där kunskaper sätts i ett sammanhang. Vi ser språklig och matematisk utveckling som grundläggande färdigheter. Varje elev har möjligheten till egen progression och att nå sin högsta potential. Vi har höga, realistiska förväntningar på våra elever och på varandra.

Lärande

På Futurum är lärandet en process som utvecklar olika kompetenser och gör eleverna rustade för att möta samhället och vuxenlivet. Vi använder oss av ett inkluderande förhållningssätt och utvecklar vår lärmiljö. Vi vill att alla våra elever ska uppleva att de är inkluderade både kunskapsmässigt och socialt.

Utveckling

På Futurum vill vi utveckla forskningsbaserade metoder och beprövade arbetssätt. Vi pedagoger använder oss av kollegialt lärande och utvecklas tillsammans i en lärandekultur. Vi vill ge våra barn och ungdomar en god möjlighet att möta framtida utmaningar såväl kunskapsmässigt som socialt.

Hälsa

På Futurum vill vi skapa en god miljö där hälsa är ett ledord. Vi vill att våra elever ska känna glädje och ha motivation att utvecklas till självständiga och ansvarstagande individer där hälsa och god miljö är en del i arbetet. Vi utvecklar våra aktiviteter kring hälsa i ett vidare perspektiv.

Futurums värdegrund

Allas lika värda


I vår skola

 • accepterar vi varandras olikheter
 • accepterar vi att alla människor har olika behov
 • låter vi alla komma till tals och vi lyssnar på varandra
 • visar vi respekt och hänsyn mot varandra

Jämställdhet


I vår skola

 • lyfter vi fram och ser alla i det dagliga arbetet
 • får alla elever bekräftelse

Miljö för lärande och utveckling


I vår skola

 • ger vi elever möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och behov
 • utvecklar vi elevernas personliga trygghet och självkänsla i samverkan med hemmen
 • stimulerar vi eleverna att känna nyfikenhet och lust att lära

Demokrati som uppdrag


I vår skola

 • ger vi eleverna möjlighet till inflytande och delaktiget i det dagliga arbetet
 • ger vi eleverna möjlighet att träna och utveckla sitt ansvarstagande

Kränkningar och diskriminering


I vår skola

 • arbetar vi för att motverka alla former av kränkningar

Förkortningen ”KiVa” kommer från de finska orden Kiusaamisen, Vastainen eller Kuisaamista Vastustava som på svenska betyder ungefär ”Mot mobbning”.

KiVa Skola har konstaterats minska förekomsten av mobbning och öka skoltrivseln. Så gott som alla finländska grundskolor har redan tagit i bruk KiVa Skola-programmet – och även Futurum.

Kiva-program mot mobbning

Sidansvarig: Futurum

Klicka för support
Stäng supportfönster