Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

 Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-529 02, 0171-529 03

Gransäterskolan Gransätervägen1 746 52 Bålsta

Ledighet från undervisningen

Policy och rutiner för Gransäterskolan

Skolan arbetar för att barn och ungdomar ska få med sig så mycket kunskaper och färdigheter som möjligt inför sitt framtida vuxenliv. De behöver därför vara i skolan.

Ett läsår brukar innehålla 178 skoldagar. Det innebär att eleverna är lediga på grund av lov och helger lite mer än hälften av årets 365 dagar. Familjeresor ska företrädelsevis genomföras då eleverna är lediga. Vi tar oss rätten att göra en professionell pedagogisk bedömning, och utifrån det bevilja alternativt avslå en ledighetsansökan. Ledighet beviljas inte under perioder då nationella prov pågår.

Den lagstadgade skolplikten innebär både en rätt och en plikt att fullgöra grundskolan. Elev kan få kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Bara om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas (skollagen 7 kap. 18 §).

I författningsspråk är ”synnerliga skäl” ett uttryck som används när man vill ange väsentligt hårdare krav än ”särskilda skäl”.

I förarbetena till skollagen talas om enstaka tillfällen. Det finns således inte utrymme för återkommande ledigheter.

Mot bakgrund av ovanstående, ska alla ansökningar om ledighet, även korta, behandlas restriktivt. Varje ledighetsansökan är unik och prövas för sig. Man kan inte använda sig av tidigare beslut som prejudikat. Ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheter att kompensera den förlorade undervisningen och hur angelägen ledigheten är för eleven.

Elev som får ledigt går miste om sin garanterade undervisningstid.

Hemuppgifter vid en ev ledighet

Eleven ska för varje ämne ta reda på vilka arbetsuppgifter som bör göras. Vårdnadshavaren ansvarar för att se till att deras barn läser in det de andra eleverna arbetar med under frånvaron. Skolan ger anvisningar på vilka avsnitt det gäller, men åtar sig inte någon extra undervisning.

Vårdnadshavare uppmanas att innan de ansöker om ledighet, noga tänka igenom konsekvenserna av ledigheten och hur eleven klarar att ta igen den undervisning som missas. Utbildningen i skolan omfattar så mycket annat än det man kan läsa sig till i böckerna.

Vid eventuell ansökan ska den göras på denna ansökningsblanketten som du hittar under Relaterad information. Blanketten lämnas till elevens kontaktlärare, som kan bevilja ledigheter upp till ett par dagar. Rektor beslutar om längre ledigheter.

Sidansvarig: Gransäterskolan

Klicka för support
Stäng supportfönster