Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

 Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-538 01 0171-538 02

Gröna Dalen Runbrovägen 10 746 80 Bålsta

Anteckningar föräldrarådet grundskolan och särskolan på Gröna Dalenskolan

Här lägger vi upp anteckningar från våra föräldrarådsmöten, med det senaste överst.

Föräldraråd 2020-12-09

Läs anteckningarna från mötet här. Pdf, 637.8 kB.

Föräldraråd 2109-02-11

Frågor från föräldrarådet

 • Från föregående möte: Det verkar som om sista matlaget inte får mat alla gånger och att det plockas undan för snabbt. Verkar som om det fungerar nu, men vi kommer att få en avstämning på elev-/matråd 12/2.
 • Grillkväll för föräldrar 16.30. Grillar igång 16.30-18.00.
  Föräldrarådet skriver en inbjudan, som mailas till Elin HQ.
 • Diskussion om inrymning eller lock down i samband med kraftigt våld i skolan? Huruvida det är bäst att utrymma eller inrymma (gömma sig) i samband med att någon kommer in i skolan och försöker utföra våld beror på hur lokalerna är utformade. Är det mycket glas kan det vara bäst att utrymma och är det lätt att gömma sig i rummet kan det vara bättre att vara kvar där och låsa dörren. Medvetenheten hos personalen att det kan inträffa kraftigt våld i skolan är en viktig faktor för att man ska agera så bra som möjligt om det värsta skulle inträffa. Vi har pratat om detta på skolan, men det är något som vi bör återkomma till mellan varven. I samband med färdigställande av ombyggnationen ska ett kompletterande larm monteras, som också kommer att innebära att vi med en knapptryckning kan låsa hela skolan.
 • Ombyggnationen
  Etapp 2 kommer att påbörjas sommaren 2019, men i samband med sportlovet kommer gradängen troligen att påbörjas. Starten av gradängbygget har skjutits framåt, men förhoppningsvis kommer den igång snart.

 • Duscharna i Mansängens sporthall
  Synpunkter lyftes fram under mötet att duscharna på Mansängen upplevs som ofräscha: bristfälligt städat och kallt vatten. Skolan tar det vidare till fastighetsförvaltaren.

 • Skolinspektionstillsyn
  Skolinspektionen för regelbundet tillsyn ute i kommunerna/på skolorna. 12-14 mars kommer till GD och gör tillsynen. Information om detta ska ha gått ut till vårdnadshavare, men verkar inte ha gjort det fullt ut. Vi påminner om det internt.

 • SYV
  Jenny som är vår studie- och yrkesvägledare är frånvarande och vi tar hjälp av SYV från annan skolan.

 • Efterträdare till Jonas som slutar 14 feb
  Rekrytering av ny rektor pågår med hjälp av en rekryteringsbyrå. De första intervjuerna hölls under vecka 6 och in nästa skede ska såväl elever som personal från skolan medverka i intervjuerna. Åsa kommer att vara tf rektor tills ny rektor är på plats.

Föräldraråd 2108-11-15

Frågor från föräldrarådet

 • Det verkar som om sista matlaget inte får mat alla gånger och att det plockas undan för snabbt. Problemet kvarstår. JAJ tar det med kostenheten.
 • Träffa andra föräldrar Önskan om att få till fler träffar där föräldrar träffas på skolan, som tex julavslutning och då exvis i klassrummet efter den stora elevsamlingen. Föräldrarådet tar på sig att fixa en grilltillställning under våren -19. Bra att vi under föräldramötena ställer frågan om vem som vill vara klassföräldrar.
 • Föräldramöten Kan vi arrangera föräldramötena på ett annat sätt, så att man som förälder kan medverka på flera av sina barns möten? Tex genom olika starttid, fast under samma kväll.
 • Städning AE3 Synpunkter om städningen har inkommit. Viktigt att man kompletterar med information om när man har observerat eventuella brister. Det blir enklare att följa upp och enklare för städ att anpassa sina tider.

 • Fritidshemmet
  Fritidshemmen på skolan (i kommunen) genomgår en utbildning utifrån den nya läroplanen. Utbildningen består av föreläsningar, seminarier och handledning. Även lärare i låg- och mellanstadiet medverkar på vissa delar av utbildningen, då det handlar om samverkan mellan skola och fritids.

 • Formativ bedömning
  Under hösten har vi haft ett fokus på formativ bedömning och även haft ett antal utbildningsinsatser kopplat till detta i form av föreläsning och work-shops. Arbetet fortsätter framåt.

 • Tillgängliga lärmiljöer
  Ett annat fokus som vi har är att förbättra våra lärmiljöer till att bli mer tillgängliga. Även här har vi haft föreläsning och work-shop i personalgruppen.

 • Informationsmöte om ungdomar och droger 25 oktober
  En av föräldrarna i föräldrarådet var där och det var ca 15 personer på mötet. Vi samtalade på föräldrarådet om droger i kommun och att det är ett faktum att de förekommer. Detta även hos ungdomar i grundskoleålder.

 • Ombyggnationen
  Etapp 2 (inbyggnad av matsal och ett våningsplan till över matsalen) kommer att påbörjas sommaren 2019, men redan i samband med årsskiftet kommer gradängen framför scenen att påbörjas.

Under våren -19 kommer vi att träffas vid tre tillfällen, utöver grilltillställningen. Datum ej satta än.

Föräldraråd 2108-09-20

Frågor från föräldrarådet:

 • Blanketten om specialkosten – måste den lämnas in varje läsårsstart. JAJ tar med sig frågan till kostenheten.
 • Det verkar som om sista matlaget inte får mat alla gånger och att det plockas undan för snabbt. JAJ tar det med kostenheten.
 • Måste man lämna in blanketten om anhörigkontakter i samband med läsåret, om man redan har lämnat in den? Än så länge ja, då inte alla uppdaterar sina telefonnummer och mailadresser vid förändringar. Vi tar dock med oss synpunkten och ser om vi kan formulera oss annorlunda, så att de som har gjort förändringar anmäler dessa eller justerar själva via Dexter.

Nuläget på skolan i stora drag:

 • Fritidshemmet
  Fritids har ny läroplan och bland annat utifrån pågår ett utvecklingsarbete med bra fart framåt. Förändringen i den nya läroplanen som inkluderar fritidsverksamheten är i stora drag att man även i fritids ska ha undervisning och att barnen som går där benämns som elever i fritidshem. Om man är intresserad av att ta del av läroplanen så finns den här: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet Länk till annan webbplats.

 • Formativ bedömning
  Vi kommer att jobba mer med formativ bedömning, vilket i mycket korta ordalag innebär att våra elever i större utsträckning ska vara medvetna om kunskapskraven och var de själva befinner sig i förhållande till dessa. Det här är ett skolutvecklingsområde som personalen bland annat kommer att få fortbildning och stöttning i och som vi tror leder till ökade kunskapsnivåer hos våra elever.

 • Elevers trygghet
  Utifrån vårens elev- och föräldraenkäter så har vi valt att jobba med att öka våra elevers trygghet på skolan. Det gör vi bland annat genom ett större fokus på en inkluderande lärmiljö och förbättrar våra processer vad gäller uppföljning av incidenter.

 • Ombyggnationen
  Etapp1 är klar och det har generellt sett gått bra. Det har varit en massiv insats över sommaren. Just nu återstår att lösa brist på förrådsutrymmen, vilket bland annat löses genom nya skåp och att kasta gammalt material och därmed få plats i befintliga förråd. Oklart när Etapp 2 drar igång än, men vi försöker påverka så att det kommer igång så fort som möjligt. Vi gick ett varv och tittade på ombyggnationen.

 • Föreläsning om droger 25 oktober 2018
  Föreläsningen är motsvarande den som hölls i våras. https://www.habo.se/evenemang/evenemang/2018-08-21-vill-du-ha-rad-kunskap-och-stod-i-din-foraldraroll-gallande-droger.html
 • Nästa möte är den 15 november 2018 kl 16.30.

Föräldraråd 2018-05-23

 • Vi diskuterade ordningsreglerna i syfte att få underlag till revideringen av dessa. Flera bra synpunkter inkom.

 • Föreläsning 8 maj ställdes in på grund av personliga skäl.

 • Diskussion om vi i föräldrarådets regi ska ta in föreläsare om drogförebyggande arbete. Det finns en ny vuxengrupp som är en spin-off från Hälsoäventyrets och polisens föreläsning i mitten av april. Ett alternativ är att posta frågan dit. På skolan jobbas det utifrån kursplanen med ett drogförebyggande arbete, men frågan är om vi ska ta ett djupare grepp. Vi tittar vidare på det!

 • Kort info om arbetet med GDPR.

 • Förslag att på föräldramöte informera om betyg och ansvarsfördelningen i kunskapsinhämtningen kontra kunskapsmålen. Sedan två år tillbaka ges den informationen till föräldrar i åk 6 på höstens föräldramöte.

 • Vi har fått pengar från EU för att utveckla vårt internationella utbyte.

Föräldraråd 2018-04-16

 • Föreläsning 8 maj 18.30-20.00 med Lotta Wanning och inslag från profilgalan. Sara och Charlotte gör en inbjudan. Det kommer att finnas möjlighet att köpa lite fika på plats. Vi tar i ledningsgruppen om det är någon klass som vill ta på sig att fixa och sälja fika. Ann-Charlotte pratar med profilgruppen, som ansvarar för Profilgalan, om att det ska finnas lite att visa på kvällen den 8:e.

 • Informationsmöte om droger i kommunen på torsdag 19/4. Info ligger ute på hemsidan, Facebook och är utskickat till föräldrar i mellan- och högstadiet. Frågan är om vi inom föräldrarådet ska göra något som är kopplat till att motverka droganvändandet? Sara kollar upp med en kontakt som håller i föreläsningar i ämnet, om hon är intresserad av att eventuellt hålla en föreläsning i början av HT-18.

 • Information om ombyggnation. Vi gick igenom de ritningar som ligger till grund för upphandling. Vissa delar kommer att genomföras under sommaren 2018 och därefter kommer det att rulla på med ytterligare förändringar. Det kommer att bli ombyggnation under den tid som eleverna är i skolan, men vi försöker att få det att fungera så smidigt som möjligt.

 • Nästa möte är den 23/5 16.30. Den 8/5 är det föreläsning mellan 18.30 och 20.00.

Föräldraråd 2018-02-26

 • Föreläsning om fritidssysselsättning och skola Diskussion om lämpligt upplägg – stadieföreläsningar eller en stor för alla. Vi beslutar att vi kör en stor föreläsning och att vi kombinerar med att visa resultatet från profilgalan. Profilgalan är den 8 maj och vi kollar med föreläsaren om hon kan någon kväll i närheten av profilgalan.

 • Skoltröjor Det är utlyst en tävling i att ta fram en ny logotyp, som sedan ska pryda de skoltröjor som eleverna kommer att kunna köpa. Vinnaren i logotyptävlingen kommer att utses i samband med profilgalan.

 • Fråga om skolträdgård; Finns det möjlighet att ha en skolträdgård? Svaret är jag på frågan, men det finns en farhåga om att en eventuell skolträdgård blir utsatt för vandalisering. Vi kom dock överens om att ta frågan vidare inom personalgruppen.

 • Skolfotografering Är vi nöjda med höstens fotografering och ska vi anlita dem till fotografering HT-18 också? Inga negativa signaler har framkommit och vi anlitar dem därför i höst också.

 • Matråd – hur är det med? Samtal om elevråden och att det stora elevrådet till viss del av mötet är matråd, då representant från köket medverkar. Eleverna har bland annat fått igenom att salladsbordet inte består av blandsallad och att det finns en förslagslåda.

 • Status ombyggnation Upprättande av handlingar/ritningar för upphandling är i slutskedet. Målsättningen är att de stora delarna av ombyggnationen ska börja under sommaren 2018, även om vissa småjusteringar troligen kommer att genomföras under påsklovet.

 • Fråga om kollektiv bestraffning; Det är givetvis inte ok på något sätt och om det har förekommit så kommer vi att ta tag i det.

 • Fråga om skolresa; Är det ok att samla pengar till en klasskassa för att sedan åka iväg på en klassresa? Det är egentligen en föräldrafråga, då det inte ska störa verksamheten i skolan. Viktigt att poängtera är att det inte kan bygga på att eleverna/vårdnadshavarna själva ska behöva betala, då alla inte har de pengarna.

 • Nästa möte är den 16/4 16.30.

Föräldraråd 2017-11-27

 • Föreläsning om fritidssysselsättning och skola Vi har en eventuell föreläsare som är intresserad och ska återkomma med underlag/offert. Diskussion om det finns intresse att samköra med Kultur och livsmiljö samt med andra skolor. (Oshy kollade efter mötet upp möjligheten att samköra med Kultur och livsmiljö och fick följande svar: På avdelningen för Kultur och livsmiljö arrangerar vi en så kallad Temavecka som är till för allmänheten i Håbo kommun. Vi har två år i rad fokuserat på psykisk hälsa. Eftersom psykisk hälsa är väldigt brett så kan många bra idéer på aktiviteter eller föreläsningar anordnas innanför ramarna för psykisk hälsa. Till nästa gång, september 2018, ser vi gärna ett närmare samarbete med skolan, då vi tillsammans kan ta fram bra idéer på vad vi kan arrangera och bättre nå ut till elever, föräldrar och skolpersonal i kommunen. Under våren 2018 tar vi gärna emot idéer från skolledare och skolpersonal. Det är inga möten som behöver planeras, utan enbart att ni som är lärare eller skolledare skickar iväg ett mejl till oss om vad vilka frågor/ämnen som ni upplever behöver lyftas fram.) Vi diskuterade även att det vore intressant att ha en föreläsningsserie tex inom hälsa, droger.

 • Skoltröja Diskussion om skoltröja eller inte. Nackdel att alla kanske inte har råd att köpa, men fördel är att det bland annat kan stärka samhörigheten. Om vi går vidare med skoltröjor så är en fråga om hur många modeller som ska finnas tillgängliga och vilka färger som kan vara aktuella. Beslut: Vi går vidare och tar reda på mer om kostnader och modellval etc.

 • Ombyggnation av skolan Skolledningen presenterade de behov som framkommit och som bör tillgodoses i kommande ombyggnation, så långt det är möjligt. Exempel på behov är bättre matsalsmiljö, fler och större klassrum, fler toaletter och personalarbetsplaster. Vid diskussion under mötet framkom funderingar/förslag på aktivitetsbaserad miljö som en modell för anpassning av lärmiljöerna. Från föräldrarådet påtalades även behovet av förbättrad matsalsmiljö. En arbetsgrupp på skolan har möten med representant från fastighetsavdelningen samt arkitekt. Inför dessa möten har såväl personal som elever (via elevråd) inkommit med synpunkter, tankar och förslag.

Föräldraråd 2017-10-02

Nu har vi ytterligare föräldrarepresentanter och rådet består numera av sex föräldrar, vilket är jättebra.

 • Föräldraföreläsning
  En föreläsning som främjar hälsa. Lotta Wanning som är idrottspsykolog dök upp som ett förslag. Hon föreläser för idrottsföreningar, men har ett innehåll som borde vara bra även i föräldrasammanhang. Sara kontaktar henne för att kolla om hon är intresserad av att föreläsa och under vilka förutsättningar hon gör det. Sara återkopplar till Jonas.

 • Uppdatering av trivselregler och likabehandlingsplan
  Dessa kommer att uppdateras under VT-18 och då kommer såväl elever som personal och föräldrar vara delaktiga.

 • Elevrådsutbildning
  Våra elevråd i åk 4-6 och 7-9 har, tillsammans med elevråd från de andra kommunala skolorna i kommunen, genomgått en elevrådsutbildning. Vi har nu på skolan kommit igång/förbättrat med ett elevråd per stadie. Vid varje elevrådsmöte medverkar berörd biträdande rektor, som i sin tur tar med sig eventuella frågor/synpunkter till/från skolans ledningsgrupp. Den 10 oktober kommer vi även medverka på Demokratidagen med elever från högstadiets eleveråd.
  Under hösten kommer elever från högstadiet även få en elevskyddsombudsutbildning, då eleverna ska ha representation i vårt arbetsmiljöarbete.

 • Diskussion om trygghet
  Förebyggande arbete med bland annat ny elevassistentorganisation, upprättar rutiner för inrymning etc. Vi agerar snabbt när vi får information om elever känner sig utsatta, när vi känner till det eller får kännedom om det.

 • Frukost
  Verkar som om det går att äta frukost utan att lämna fram kupong, vilket blir fel i förhållande till de som gör rätt och betalar för sig. Kul dock att fler elever har upptäckt frukosten.

 • Input från föräldrarådet
  Fråga om läromedel och möbler och om att det saknas. Vi har förvisso en budget att hålla oss till, men inga elever ska behöva vara utan läromedel. Alla våra elever har stol och bänk att jobba på. Just nu håller vi på och sammanställer behovet av komplettering av möbler och kommer att lägga beställning, troligen utifrån en prioritering.
  Det berättades med mycket positiva ord om några av våra lärare på skolan.

 • Meddela gärna punkter som ni vill ta upp på kommande möte mailledes innan mötet.

 • Nästa möte 27/11 16.30-17.30

2017-05-22

Vi har två nya föräldrar i föräldrarådet, Oshy Liebech-schwartz och Mikaela Filipsson.

 • Uppföljning pick-nick
  Det var trevlig, även om det var ganska kyligt.

 • Aktiviteter HT-17
  • Föreläsning för föräldrar HT-17 tex om sociala medier. Sara och Oshy kollar.
  • Mötesdatum föräldrarådet
   • 25/9 16.30-17.30
   • 20/11 16.30-17.30

 • Skolfotografering?
  Ska vi ha skolfotografering? Det är förenat med tämligen höga kostnader för familjerna att köpa bilder av sina barn. Fler och fler skolor slutar med skolfotograferingen. För verksamheten så ställer det alltid till det en del då det blir avbrott i undervisningen. Vi kom överens om följande, vilket även innebär att kolla upp möjliga alternativ till enskild fotografering.
  • Skolkatalog – ja!
  • Klasskort – ja, eftersom vi har skolkatalogen.
  • Enskilda kort – ja, men att man som vårdnadshavare själv väljer att göra det och bokar in tid för fotograferingen. Fotograferingen skulle då kunna ske i samband med tagning av klasskortet. Komplettera eventuellt med att fota i vissa åk.

 • Trivselregler
  Våra regler ska uppdateras och i det arbetet ska föräldrar ges tillfälle att vara delaktiga, vilket görs via vårt föräldraråd. Även elever och personal kommer att vara delaktiga i uppdateringsarbetet.
  • Anpassa språket så att eleverna förstår vad reglerna och konsekvenserna innebär.
  • Rökning/Tobak förbjuden gäller även skolans område.
  • Eventuella fler synpunkter lämnas in till skolledningen som kommer att uppdatera reglerna inför kommande läsåret. Synpunkter tas även in via elevråden och från personalgruppen.

 • Föräldraenkäten
  Vi hade precis fått resultatet från föräldraenkäten och vi gick igenom den. Enbart 75 personer hade svarat på den, vilket vi tycker är väldigt lågt. Vi har ca 460 elever på skolan.

 • Inlämnade lappar
  Charlotte lyfter upp att de vid några tillfällen har fått lämna in samma lapp flera gånger. Skolledningen tar med sig detta.


2017-03-20
Diskussion om hur vi får fler föräldrar intresserad och involverade i föräldrarådet. Den här gången var det två föräldrar och fyra skolledare. Vi lyfte fram följande som kan bidra till mer intresse:

 • Tydliggöra agendan för kommande möte
 • Informera på föräldramöte i början av läsåret, tex föräldrar från föräldrarådet presenterar föräldrarådsverksamheten
 • Varje klass utser två representanter

Planerade kommande aktiviteter:

 • Picknick 11 maj
  Föräldrarådet tillsammans med elevrådet bjuder in till en picknick. 11/5 16.30-19.00. Ann-Charlotte tar med sig detta till elevråden samt samordnar mellan råden. Grillar igång mellan 16.30-18.30. skolan står för kol/briketter.

 • Föräldrarådsmöte 22 maj 16.30-17.30 med agendan:
  • Information inför HT-17
  • Datumsätta möten HT-17
  • Föreläsare för föräldrar – tema?

Utöver detta pratade vi om att genomföra föreläsningar vid olika tillfällen, som tex om sociala medier. Mer om detta under kommande möten.

Sidansvarig: Gröna Dalenskolan

Klicka för support
Stäng supportfönster