Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

 Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-529 03

Slottsskolan Slottsskogsleden21 746 96 Skokloster

Förväntansdokument Slottsskolan

"Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande”. (Lgr-11) 

För att alla elever ska uppnå läroplanens mål och att vi tillsammans ska få en skola där alla trivs och känner arbetsglädje behöver vi veta vad som förväntas av oss. Det här förväntansdokumentet beskriver vad skola, vårdnadshavare och elever kan förvänta sig av varandra.

Detta kan du som vårdnadshavare och elev förvänta dig av skolan

 • Att skolans verksamhet bedrivs i enlighet med Skollagen och efter skolans läroplan Lgr11.
 • Att du och ditt barn ska känna er välkomna till skolan.
 • Att ditt barn bemöts utifrån sina förutsättningar.
 • Att ditt barn möts med respekt, hänsyn och tydlighet.
 • Att ditt barn får goda förutsättningar för utveckling och lärande.
 • Att ditt barn får möjlighet att leka, lära, utforska och prova på olika saker utifrån intressen, oberoende av kön.
 • Att ditt barn får möjlighet till inflytande över sin dag samt får möjlighet att praktisera demokratins funktion.
 • Att alla vuxna på skolan arbetar för att ditt barn ska utveckla en självständighet, en tro på sig själv och sin förmåga.
 • Att alla vuxna på skolan arbetar för att skapa en gemenskap i gruppen och en trygg, trivsam och säker miljö för ditt barn.
 • Att alla vuxna på skolan följer och arbetar med vår plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling.
 • Att pedagogerna kallar till föräldramöte och utvecklingssamtal 2 gånger/läsår.
 • Att utvecklingssamtalen bygger på dokumentation kring ditt barns trivsel, utveckling och lärande.
 • Att vi samverkar med dig som vårdnadshavare, beaktar dina synpunkter och ger dig insyn i verksamhet bl.a. genom rektorsbrev, föräldraråd, sociala medier som Instagram och Facebook, veckobrev.
 • Att vi systematiskt kvalitetssäkrar vårt arbete i syfte att utveckla och förbättra vår verksamhet.
 • Att pedagogerna kontinuerligt reflekterar och utvärderar verksamheten kollegialt och med barnen.
 • Att du får vara delaktig i utvärdering av verksamheten t.ex. genom föräldraråd och via olika enkäter.
 • Att all personal har tystnadsplikt.
 • Att det finns rutiner för nyanställda att lämna registerutdrag från belastningsregistret.

Detta kan skolan förvänta sig av dig som vårdnadshavare

 • Att du respekterar verksamheten och dess riktlinjer.
 • Att du respekterar skolplikten och inte ansöker om ledighet under skoldagar om det inte finns särskilda skäl.
 • Att du inte pratar eller svarar i mobiltelefonen under ditt besök eller din lämning eller hämtning av ditt barn. Att du bidrar till en god samverkan.
 • Att du litar på att vi arbetar för ditt barns bästa.
 • Att du kontaktar pedagogerna om du eller ditt barn är missnöjt med något och är konstruktiv i dina kritiska synpunkter. Tala med den pedagog som är berörd eller kontakta rektor. Lämna klagomål enligt kommunens klagomålshantering. Vi kan bara förklara och förändra det vi får kännedom om.
 • Att du är intresserad av vår verksamhet och tar del av den information som vi delar med er.
 • Att du kommer på de föräldramöten och utvecklingssamtal vi erbjuder.
 • Att du deltar på möten tillsammans med andra vårdnadshavare vi erbjuder och samarbetar för att lösa problem.
 • Att du respekterar vår tystnadsplikt och undviker att prata om andras barn med oss.
 • Att du meddelar en pedagog om du ser eller hör att något barn behandlas illa.
 • Att du meddelar om någon annan ska hämta ditt barn från vår fritidsverksamhet.
 • Att du ser till att ditt barn kommer i tid på morgonen.
 • Att ditt barn kommer utvilat och har ätit frukost.
 • Att ditt barn har kläder efter väder och aktivitet samt extra kläder vid behov.
 • Att du ser till att barnet inte har med sig leksaker till skolan.
 • Att du lämnar aktuella kontaktuppgifter i Dexter.
 • Att du följer ditt barns utveckling i IST-lärande.
 • Att du sjukanmäler ditt barn via Dexter eller via telefon 0171-528 00. Under lovet sker sjukanmälan till Rubinen 0171-46 84 97, Safiren: 0171-46 84 94 eller Smaragden 0171-46 84 96.
 • Att du låter ditt sjuka barn stanna hemma till barnet är friskt och kan delta i hela verksamheten igen.

Detta kan skolan förvänta sig av dig som elev

 • Att du bemöter andra med hänsyn och respekt.
 • Att du är rädd om din hälsa och vår lärmiljö.
 • Att du är rädd om skolans utrustning och lokaler.
 • Att du kommer i tid och har med dig rätt material.
 • Att du lämnar ytterkläder och skor på anvisad plats.
 • Att du lämnar in din telefon.
 • Att du använder din iPad ändamålsenligt.
 • Att du sitter på din bestämda plats.


Sidansvarig: Slottsskolan

Klicka för support
Stäng supportfönster