Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-529 02

Slottsskolan Slottsskogsleden21 746 96 Skokloster

Ledighet från undervisning

Policy och rutiner för Slottsskolan

Skolan arbetar för att barn och ungdomar ska få med sig så mycket kunskaper och färdigheter som möjligt inför sitt framtida vuxenliv. De behöver därför vara i skolan.

Ett läsår brukar innehålla 178 skoldagar. Det innebär att eleverna är lediga på grund av lov och helger lite mer än hälften av årets 365 dagar. Familjeresor ska genomföras då eleverna är lediga och ledighetsansökan för sådana ändamål kommer att avslås. Ledighet beviljas inte under perioder då nationella prov pågår.

Den lagstadgade skolplikten innebär både en rätt och en plikt att fullgöra grundskolan. Elev kan få kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Bara om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas (skollagen 7 kap. 18 §).

I författningsspråk är ”synnerliga skäl” ett uttryck som används när man vill ange väsentligt hårdare krav än ”särskilda skäl”.

I förarbetena till skollagen talas om enstaka tillfällen. Det finns således inte utrymme för återkommande ledigheter.

Mot bakgrund av ovanstående, ska alla ansökningar om ledighet, även korta, behandlas restriktivt. Varje ledighetsansökan är unik och prövas för sig. Man kan inte använda sig av tidigare beslut som prejudikat. Ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheter att kompensera den förlorade undervisningen och hur angelägen ledigheten är för eleven.

Rektor beslutar om ledighet.

Rektor får uppdra åt lärare att fatta beslut om ledighet upp till tre dagar i följd och högst 10 per läsår.

Elev som får ledigt går miste om sin garanterade undervisningstid.

Eleven ska för varje ämne ta reda på vilka arbetsuppgifter som bör göras. Vårdnadshavaren ansvarar för att se till att deras barn läser in det de andra eleverna arbetar med under frånvaron. Skolan ger anvisningar på vilka avsnitt det gäller, men åtar sig inte någon extra undervisning.

Vårdnadshavare uppmanas att innan de ansöker om ledighet, noga tänka igenom konsekvenserna av ledigheten och hur eleven klarar att ta igen den undervisning som missas. Utbildningen i skolan omfattar så mycket annat än det man kan läsa sig till i böckerna.

Du ansöker ska göras på blanketten som du hittar under Relaterad information. Blanketten lämnas till elevens kontaktlärare. Om ledighet gäller längre än 10 dagar ska den inkomma till kontaktläraren senast 2 månader före ledighetens början.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

2018-05-30

Klicka för support
Stäng supportfönster