Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

 Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-537 00

Västerängsskolan Idrottsvägen 5 746 80 Bålsta

Barn och vårdnadshavare

När ditt barn är sjukt ska förälder eller annan vårdnadshavare sjukanmäla eleven före 8.00 varje sjukdag. Sjukanmälan sker genom att ringa till telefonsvararen. Du uppmanas att på telefonens knappsatser trycka in barnets personnummer.

Telefon: 0171-528 00

Du kan även sjukanmäla i Länkportal skola.

Länkportal skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppgifterna registreras direkt i Dexter och ett svarsmeddelande skickas till anmälaren via SMS eller e-post.

Registrera frånvaro i Dexter

Med appen Dexter kan alla myndiga elever, vårdnadshavare och lärare enkelt registrera elevens frånvaro direkt med hjälp av en smartphone eller surfplatta. Appen finns tillgänglig både i Appstore (iPhone, iPad) och Google Play Store (Android). Utgivare av appen är IST International Software Technology AB.

Ladda ner guiden till hur appen fungerar Pdf, 539.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Administration

Skolans expedition
Telefon: 0171- 537 00

Rektor, Mette Sandh, ansvar fritids, lågstadiet och språkklassen.
Telefon: 0171-529 36

Biträdande rektor, Mikael Pihl, ansvar mellan- och högstadiet

Telefon: 0171-538 89 

Vaktmästeri

Telefon: 0171-537 07, 0171-537 23

Arbetslag f-3

Personalarbetsrum lågstadiet år F-3
Telefon: 0171-537 05

Fritids Lillskogen
Telefon: 0171-537 12

Fritids Skogsgläntan
Telefon: 0171-537 11

Arbetslag 4-6

Personalarbetsrum mellanstadiet år 4-6
Telefon: 0171-537 22

Fritids Storskogen
Telefon: 0171- 537 10

Arbetslag 7-9

Personalarbetsrum högstadiet år 7-9
Telefon: 0171-537 14

Språkklass

Språkklass år 1-5
Telefon: 0171-537 13

Språkklass år 6-9
Telefon: 0171-537 17

Elevhälsan

Skolsköterska
Telefon: 0171-537 08

Kurator
Telefon: 0171-537 09

Sjukanmälan

Telefon: 0171-528 00


Alla som jobbar inom skolan kan du nå genom vår EDU-adress fornamn.efternamn@edu.habo.se

Kontaktcenter

Telefon: 0171-525 00
Kontaktcenter hjälper bland annat till med inflyttningsanmälningar, ansökan om fritidshemsplats och frågor om skolskjuts.

I grundskolan genomför eleverna prov i årskurs 3, 6 och 9.

Årskurs 3

I årskurs 3 genomför eleverna nationella prov i ämnena matematik och svenska/svenska som andraspråk.

Årskurs 6

I årskurs 6 genomför eleverna nationella prov i ämnena engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk.

Årskurs 9

I årskurs 9 genomför eleverna nationella prov i ämnena engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk. Eleverna genomför också nationellt prov i något av SO-ämnena (geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap) samt i något av NO-ämnena (fysik, kemi eller biologi).

När genomförs proven?

De nationella proven består av delprov. Dessa kan vara tidsbundna med provdatum eller icke tidsbundna. De icke tidsbundna delarna genomförs under en provperiod. Skolan bestämmer själv vilken tid på dagen provet startar. Klicka på länken nedan för att få information om när proven genomförs.

https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/provdatum/provdatum-1.214316 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi får ibland in önskemål om ledighet för elever utanför de lovdagar som finns inlagda under läsåret.

Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

En elev får på begäran av elevens vårdnadshavare befrias från skyldighet att delta i obligatoriska inslag i undervisningen om det finns synnerliga skäl. Ett sådant beslut får endast avse enstaka tillfällen under ett läsår.

Rektorn beslutar om befrielse. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta sådana beslut.

Vi har en gemensam riktlinje för hantering av ledighetsansökningar. Den grundar sig på det som står i skollagen.

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar om ledighet, men kan uppdra åt någon annan att fatta beslut om kortare ledigheter. (7 kapitlet § 18)

Om du som vårdnadshavare med barn i vår skola vill lämna in en ledighetsansökan fyller du i blanketten för ledighetsansökan och lämnar den till skolan senast 2-3 veckor före ledigheten. Ansökan för ledighet lägre än 10 dagar inlämnas till rektor senast två månader före ledighetens början. Mentor och klasslärare får bevilja ledighet för enskild angelägenhet upp till tre dagar per läsår. Rektor och biträdande rektor beslutar om längre ledighet. När en ledighetsansökan behandlas gör vi en samlad bedömning av elevens situation. Därför måste du tydligt ange motivet för ledigheten på ansökningsblanketten. Ogiltig frånvaro skrivs in i elevens terminsbetyg i årskurs 6-9.

I vår bedömning av ledighetsansökan tar vi hänsyn till följande faktorer

- Frånvarons längd. Längre ledigheter och många ledigheter kan påverka en elevs måluppfyllelse negativt och försvåra lärarnas planering och uppföljning. Därför behandlar vi ledighetsansökningar restriktivt. Skolplikten omfattar 178 skoldagar per läsår, vilket innebär att eleverna är lediga 187 dagar då semesterresor och andra privata angelägenheter bör kunna förläggas.

- Elevens studiesituation. Vid behandling av ledighetsansökan tar vi också hänsyn till elevens möjlighet att nå kunskapskraven. Om vi ser att måluppfyllelsen riskeras beviljar vi inte ledighetsansökan. Vi ger ingen ledighet de dagar eller perioder då de nationella proven genomförs eller de första veckorna i samband med byte av skola.

- Möjlighet att styra ledigheten. När motivet för ledigheten granskas, tar vi hänsyn till om den sökande själv kan styra tidsperioden för ledigheten.

- Möjlighet att kompensera för den förlorade undervisningen. Vi kommer alltid överens med, elev och vårdnadshavare om vad som kan göras under ledigheten eller efter ledigheten, så att de negativa konsekvenserna av den förlorade undervisningstiden minimeras. Målsman ansvarar för att förlorad undervisning tas igen i den mån det är möjligt. Det innebär att vårdnadshavaren ansvarar för att eleven fullgör sina uppgifter, samt att dessa rättas, kontrolleras och godkänns. Elev som beviljats rätt till ledighet har ej rätt till kompensation för den förlorande undervisningstiden.

Ansökan om ledighet för elev i grundskola och policy Pdf, 179.3 kB.

Skolplikt

Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga
utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande
individer och medborgare. (Lgr11)

Föräldrarådet är ett samverkansforum för dialog mellan hem och skola. Rådet är fristående från skolans organisation och består av intresserade föräldrar, skolledning och personalrepresentanter. Huvudsyftet är att tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för eleverna att nå målen. Föräldrarådet tar upp frågor som berör hela skolan.

Föräldrarådets uppdrag

Vårt uppdrag är att företräda andra föräldrar och skapa god kommunikation mellan hem och skola. Genom konstruktivt arbete vill vi öka föräldrainflytandet och tillsammans utveckla en positiv miljö för barnen.

Det här gör vi

Föräldrarådet träffas två gånger per termin. Vid föräldrarådsmötet diskuterar vi aktuella frågor som rör elevernas skolmiljö. Föräldrarådet består av representanter från alla klasser, skolledning och representant från verksamheten. Efter mötet skickas ett protokoll ut till samtliga vårdnadshavare på skolan. Vi tar tacksamt emot förslag, tips och idéer.

 Ordningsregler ska finnas på varje skola. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp. Rektorn beslutar om ordningsregler (Skollagen 5:5).

 • Jag bemöter andra med hänsyn och respekt
 • Jag är rädd om min hälsa och vår lärmiljö
 • Jag är rädd om skolans utrustning och lokaler
 • Jag kommer i tid och har med mig rätt material
 • Jag lämnar ytterkläder och skor på anvisad plats
 • Jag lämnar in min telefon
 • Jag använder min iPad ändamålsenligt
 • Jag sitter på min bestämda plats

Om jag bryter mot någon av dessa ordningsregler är jag medveten om att jag kan bli utvisad från lektionen, få kvarsittning, få en skriftlig varning, bli omplacerad eller bli avstängd (Skollagen 5:7-23).

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande”. (Lgr11)

För att alla elever ska uppnå läroplanens mål och att vi tillsammans ska få en skola där alla trivs och känner arbetsglädje behöver vi veta vad som förväntas av oss. Det här förväntansdokumentet beskriver vad skola, vårdnadshavare och elever kan förvänta sig av varandra. Förväntansdokumentet har tagits fram av skolan, föräldrarådet och elevrådet på Västerängsskolan.

Detta kan du som vårdnadshavare och elev förvänta dig av skolan

 • Att skolans verksamhet bedrivs i enlighet med Skollagen och efter skolans läroplan Lgr11.
 • Att du och ditt barn ska känna er välkomna till skolan.
 • Att ditt barn bemöts utifrån sina förutsättningar.
 • Att ditt barn möts med respekt, hänsyn och tydlighet.
 • Att ditt barn får goda förutsättningar för utveckling och lärande.
 • Att ditt barn får möjlighet att leka, lära, utforska och prova på olika saker utifrån intressen, oberoende av kön.
 • Att ditt barn får möjlighet till inflytande över sin dag samt får möjlighet att praktisera demokratins funktion.
 • Att alla vuxna på skolan arbetar för att ditt barn ska utveckla en självständighet, en tro på sig själv och sin förmåga.
 • Att alla vuxna på skolan arbetar för att skapa en gemenskap i gruppen och en trygg, trivsam och säker miljö för ditt barn.
 • Att alla vuxna på skolan följer och arbetar med vår plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling.
 • Att pedagogerna kallar till föräldramöte och utvecklingssamtal 2 gånger/år.
 • Att utvecklingssamtalen bygger på dokumentation kring ditt barns trivsel, utveckling och lärande.
 • Att vi samverkar med dig som vårdnadshavare, beaktar dina synpunkter och ger dig insyn i verksamhet bl.a. genom rektorsbrev, föräldraråd, Instagram, veckobrev
 • Att vi systematiskt kvalitetssäkrar vårt arbete i syfte att utveckla och förbättra vår verksamhet.
 • Att pedagogerna kontinuerligt reflekterar och utvärderar verksamheten kollegialt och med barnen.
 • Att du får vara delaktig i utvärdering av verksamheten t.ex. genom föräldraråd och via olika enkäter.
 • Att all personal har tystnadsplikt.
 • Att det finns rutiner för nyanställda att lämna registerutdrag från belastningsregistret.

Detta kan skolan förvänta sig av dig som vårdnadshavare

 • Att du respekterar verksamheten och dess riktlinjer.
 • Att du respekterar skolplikten och inte ansöker om ledighet under skoldagar om det inte finns särskilda skäl.
 • Att du inte pratar eller svarar i mobiltelefonen under ditt besök eller din lämning eller hämtning av ditt barn.
 • Att du bidrar till en god samverkan.
 • Att du litar på att vi arbetar för ditt barns bästa.
 • Att du kontaktar pedagogerna om du eller ditt barn är missnöjt med något och är konstruktiv i dina kritiska synpunkter. Tala med den pedagog som är berörd eller kontakta rektor. Lämna klagomål enligt kommunens klagomålshantering. Vi kan bara förklara och förändra det vi får kännedom om.
 • Att du är intresserad av vår verksamhet och tar del av den information som vi delar med er.
 • Att du kommer på de föräldramöten och utvecklingssamtal vi erbjuder.
 • Att du deltar på möten tillsammans med andra vårdnadshavare vi erbjuder och samarbetar för att lösa problem.
 • Att du respekterar vår tystnadsplikt och undviker att prata om andras barn med oss.
 • Att du meddelar en pedagog om du ser eller hör att något barn behandlas illa.
 • Att du meddelar om någon annan ska hämta ditt barn från vår fritidsverksamhet.
 • Att du ser till att ditt barn kommer i tid på morgonen.
 • Att ditt barn kommer utvilat och har ätit frukost.
 • Att ditt barn har kläder efter väder och aktivitet samt extra kläder vid behov.
 • Att du ser till att barnet inte har med sig leksaker till skolan.
 • Att du lämnar aktuella kontaktuppgifter i Dexter.
 • Att du följer ditt barns utveckling i IST-lärande.
 • Att du sjukanmäler ditt barn via Dexter eller via telefon 0171-537 00.
 • Att du låter ditt sjuka barn stanna hemma till barnet är friskt och kan delta i hela verksamheten igen.

Detta kan skolan förvänta sig av dig som elev

 • Att du bemöter andra med hänsyn och respekt.
 • Att du är rädd om din hälsa och vår lärmiljö.
 • Att du är rädd om skolans utrustning och lokaler.
 • Att du kommer i tid och har med dig rätt material.
 • Att du lämnar ytterkläder och skor på anvisad plats.
 • Att du lämnar in din telefon.
 • Att du använder din iPad ändamålsenligt.
 • Att du sitter på din bestämda plats.

Sidansvarig: Västerängsskolan

Klicka för support
Stäng supportfönster