Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-537 00

Västerängsskolan Idrottsvägen 5 746 80 Bålsta

Information om ledighet för elev

Vi får ibland in önskemål om ledighet för elever utanför de lovdagar som finns inlagda under läsåret.

Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

En elev får på begäran av elevens vårdnadshavare befrias från skyldighet att delta i obligatoriska inslag i undervisningen om det finns synnerliga skäl. Ett sådant beslut får endast avse enstaka tillfällen under ett läsår.
Rektorn beslutar om befrielse. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta sådana beslut.

Inom Västerängsskolans rektorsområde har vi en gemensam riktlinje för hantering av ledighetsansökningar. Den grundar sig på det som står i skollagen
7 kapitlet § 18 :

”En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar om ledighet, men kan uppdra åt någon annan att fatta beslut om kortare ledigheter.”

Om du som vårdnadshavare med barn i vår skola vill lämna in en ledighetsansökan fyller du i blanketten LedighetsansökanPDF och lämnar den till skolan senast 2-3 veckor före ledigheten. Ansökan för ledighet lägre än 10 dagar inlämnas till rektor senast två månader före ledighetens början. Mentor och klasslärare får bevilja ledighet för enskild angelägenhet upp till tre dagar per läsår. Rektor och biträdande rektor beslutar om längre ledighet. När en ledighetsansökan behandlas gör vi en samlad bedömning av elevens situation. Därför måste du tydligt ange motivet för ledigheten på ansökningsblanketten. Ogiltig frånvaro skrivs in i elevens terminsbetyg i årskurs 6-9.

I vår bedömning av ledighetsansökan tar vi hänsyn till följande faktorer:

- Frånvarons längd. Längre ledigheter och många ledigheter kan påverka en elevs måluppfyllelse negativt och försvåra lärarnas planering och uppföljning. Därför behandlar vi ledighetsansökningar restriktivt. Skolplikten omfattar 178 skoldagar per läsår, vilket innebär att eleverna är lediga 187 dagar då semesterresor och andra privata angelägenheter bör kunna förläggas.

- Elevens studiesituation. Vid behandling av ledighetsansökan tar vi också hänsyn till elevens möjlighet att nå kunskapskraven. Om vi ser att måluppfyllelsen riskeras beviljar vi inte ledighetsansökan. Vi ger ingen ledighet de dagar eller perioder då de nationella proven genomförs eller de första veckorna i samband med byte av skola.

- Möjlighet att styra ledigheten. När motivet för ledigheten granskas, tar vi hänsyn till om den sökande själv kan styra tidsperioden för ledigheten.

- Möjlighet att kompensera för den förlorade undervisningen. Vi kommer alltid överens med, elev och vårdnadshavare om vad som kan göras under ledigheten eller efter ledigheten, så att de negativa konsekvenserna av den förlorade undervisningstiden minimeras. Målsman ansvarar för att förlorad undervisning tas igen i den mån det är möjligt. Det innebär att vårdnadshavaren ansvarar för att eleven fullgör sina uppgifter, samt att dessa rättas, kontrolleras och godkänns. Elev som beviljats rätt till ledighet har ej rätt till kompensation för den förlorande undervisningstiden.

Under Relaterad information hittar du blanketten Ansökan om ledighet.

Sidansvarig: Västerängsskolan

Klicka för support
Stäng supportfönster