Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

 Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-537 00

Västerängsskolan Idrottsvägen 5 746 80 Bålsta

Stöd, hälsa och trygghet

Elever som visar tummen upp.

För att barn och elever ska kunna lära sig och utvecklas är det viktigt att de mår bra, är trygga och trivs. Skolan arbetar både förebyggande och med aktiva åtgärder för att skapa trygghet, studiero och elevinflytande.

En del elever behöver mer stöd än andra för att uppnå målen i skolarbetet. Det kan vara tillfälligt stöd eller bestå under hela skoltiden. Det är viktigt att varje elev får rätt utmaningar och rätt stöd och hjälp utifrån sina förutsättningar för sin fortsatta utveckling.

Du som elev ska känna dig trygg både i skolan och på fritiden. För att klara av skolarbetet behöver man studiero. I Håbo kommuns skolor ska ingen utsättas för kränkande behandling, diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier.

Vi arbetar förebyggande för att skapa trygghet och god trivsel och har tydliga planer för vad som ska hända om problem uppstår.

Elevhälsan på skolan, skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagog arbetar tillsammans med den övriga personalen för att se till den enskilda elevens behov.

En god skolmiljö kräver även ett bra samarbete mellan skolan och vårdnadshavarna. Tveka inte att kontakta oss om problem uppstår.

Alla barn och elever har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Alla förskolor och skolor är skyldiga att arbeta aktivt för att förebygga och motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier av barn och elever.

Förskolornas och skolornas arbete mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier regleras i skollagen och diskrimineringslagen. Alla verksamheter som lyder under skollagen måste varje år göra en plan mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Varje förskola och skola anpassar planen efter sin verksamhet och beskriver det förebyggande och åtgärdande arbetet.

I planen står det:

 • Hur det förebyggande arbetet ska gå till och följas upp
 • Beskrivning av vad personalen ska göra om det hänt något akut
 • Hur eleverna deltagit i arbetet med att göra, följa upp och utvärdera planen
 • Hur planen ska göras känd bland barn, elever och föräldrar

Varje skola har en lokal elevhälsa som leds av skolans rektor eller biträdande rektor. I elevhälsan ingår skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagogisk kompetens och ofta även studie- och yrkesvägledare. Skolorna har även tillgång till skolläkare samt ytterligare annat stöd från den centrala elevhälsan.

Elevhälsan hjälper elever med:

 • Stöd och rådgivning
 • Att utreda orsaker till inlärningssvårigheter
 • Att bidra till åtgärder och anpassningar för elever i behov av särskilt stöd
 • Hälsokontroller, vaccinationer och enklare medicinska insatser

Elevhälsan arbetar först och främst förebyggande och hälsofrämjande för att skapa miljöer som främjar barn och elevers lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan samarbetar med andra instanser och myndigheter så som socialtjänst, ungdomsmottagning, barn- och ungdomspsykiatri och habilitering.

Elevhälsoteamet (EHT)

Rektor på varje skola är ansvarig för skolans elevhälsoarbete och som stöd i detta arbete finns det på varje skola ett elevhälsoteam. Elevhälsoteamet består av skolledning, skolsköterska, kurator, psykolog och personal med specialpedagogisk kompetens oftast specialpedagog eller speciallärare. I vissa elevhälsoteam ingår även skolans studie- och yrkesvägledare eller andra professioner.

I Håbo kommun finns en barn- och elevhälsoenhet som på olika sätt stödjer förskolorna och skolornas barn- och elevhälsoarbete. Verksamheten leds av en verksamhetschef.

Som vårdnadshavare tar du i första hand kontakt med ditt barns lärare om du tycker elevhälsoteamets stöd behövs för ditt barn. Du kan även kontakta skolsköterska eller kurator direkt.

Skolkuratorn är en del av den samlade elevhälsan och ansvarar för de psykosociala insatserna.Allt som berör elevernas psykosociala hälsa ingår på ett eller annat sätt i skolkuratorns arbetsuppgifter, både på individ- grupp- och organisationsnivå. Utgångspunkten för oss i allt arbete är alltid att ha barnets bästa i fokus.

Exempel på vad Skolkuratorn kan hjälpa till med:

 • Relationer och relationsproblem i grupper och klasser
 • Konfliktlösning
 • Kamratskap
 • Förebyggande och akut arbete vid kränkande behandling
 • Enskilda samtal
 • Stöd och vägledning till föräldrar
 • Konsultation till skolpersonal

Skolkuratorn har tystnadsplikt, men också anmälningsskyldighet som övrig skolpersonal.

Telefonummer skolkurator:  0171-537 09

Skolsköterska är en del av den samlade elevhälsan och ansvarar för de medicinska/omvårdande insatserna.

Skolsköterskan ansvarar för hälsobesök, mottagningsverksamhet inklusive enklare sjukvårdande uppgifter, vaccinationer samt journalhantering/dokumentation.

Kontakt med skolläkaren får du via skolsköterskan.

Vi arbetar nära skolpersonalen och den övriga elevhälsan för att eleverna ska nå målen.

Skolsköterskan utgör en del i det skyddsnät som fångar upp och hjälper barn och ungdomar med fysiska och psykiska hälsoproblem och andra behov av särskilt stöd.

Vi har sträng sekretess. Skolsköterskan har anmälningsplikt som övrig skolpersonal.

Telefonnummer skolsköterska: 0171-537 08

Studie- och yrkesvägledningen i grundskolan syftar till att förbereda eleverna att kunna göra väl genomtänkta studie- och yrkesval.

Du är välkommen att komma till studie- och yrkesvägledaren och prata om frågor som rör studie- och yrkesval.

Kontaktuppgifter till Studie- och yrkesvägledare

Kontaktuppgifter till Studie- och yrkesvägledaren Lotta Lindström: Telefonnummer: 0171-527 59. E-post: liselott.lindstrom@edu.habo.se

Sidansvarig: Elevhälsoenheten

Klicka för support
Stäng supportfönster