Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

 Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-529 72

Vibyskolan Skolhyddan, Kalmarleden 746 37 Bålsta

Barn och vårdnadshavare

När ditt barn är sjukt ska förälder eller annan vårdnadshavare sjukanmäla eleven före 8.00 varje sjukdag. Sjukanmälan sker genom att ringa till telefonsvararen. Du uppmanas att på telefonens knappsatser trycka in barnets personnummer.

Telefon: 0171-528 00

Du kan även sjukanmäla i Länkportal skola.

Länkportal skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registrera frånvaro i Dexter

Med appen Dexter kan alla myndiga elever, vårdnadshavare och lärare enkelt registrera elevens frånvaro direkt med hjälp av en smartphone eller surfplatta. Appen finns tillgänglig både i Appstore (iPhone, iPad) och Google Play Store (Android). Utgivare av appen är IST International Software Technology AB.

Ladda ner guiden till hur appen fungerar Pdf, 539.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Våra riklinjer i arbetet på fritids är Allmänna råd för Fritidshem, och Läroplan för grundskolan (Lgr11).

 • Vi värnar om de fria aktiviteterna och erbjuder inspirerande lek- och läromiljöer både ute och inne som stimulerar till lek, rörelse, språk, fantasi samt kreativitet
 • Vi lockar fram barnets intresse för natur och rörelse genom att låta barnen prova på olika frilufsaktiviteter och sporter som de förhoppningsvis ska få ett intresse för under resten av livet
 • Vi tar vara på barnens egen lust och nyfikenhet till att lära. Detta gör vi genom att vara lyhörda för deras intressen, och jobba mycket praktiskt under verkstadspassen och under fritidstid då de själva är motiverade. Detta ger dem en chans att fördjupa sig inom vissa områden som tilltalar och intresserar dem.

Fritidsavdelningarna

Våra fritidsavdelningar heter Hugin och Munin. Hugin är för f-klass och årskurs 1 och  Munin för årskurs 2-5. Vi arbetar ständigt för att utveckla och främja det sociala samspelet mellan barnen.

På fritids arbetar fritidspedagoger, fritidsledare, förskollärare och barnskötare.

Öppning och stängning

Fritidshemmet öppnar kl. 07.00 och stänger kl. 17.30.
De barn som har morgonfritids ska vara på fritids senast kl. 07.45. De barn som inte har fritids på morgonen är ute tills det ringer in.

Frukost och mellanmål

De barn som önskar äta frukost ska vara på fritids senast kl. 07.30.

Mellanmål serveras efter skoldagens slut.

Kontaktuppgifter

Hugin
Telefonnummer: 0171-527 11070-2668267

Munin
Telefonnummer: 0171-46 84 65, 0702660196

Barnens närvaro

Närvarolista finns i pärmen som ligger på respektive avdelning. På morgonen finns listorna i matsalen. Meddela alltid någon av personalen när barnet lämnas och hämtas.

Fritidsbarnen fyller själva i namnet på morgonen när de lämnas och stryker det på eftermiddagen när de hämtas. Ska någon annan än vårdnadshavare hämta barnet, måste personalen meddelas.

Barnens frånvaro

Meddela oss om barnen av någon anledning inte kommer till fritids. 

Kamrater

Det händer att barnen vill följa med en kamrat hem efter skolan. Glöm inte att meddela personalen!

Födelsedagar

Vi firar födelsedagar en gång i månaden. Födelsedagsbarnen väljer vad de vill baka till firandet.

Utflyktsdagar

Hugin har utflyktsdag på onsdagar och Munin på torsdagar. På veckobrevet informeras om vad barnen behöver ta med. Ibland berörs endast en viss årskus av utflyken och då informerar vi om detta. Vi är tillbaka från utflykten ca klockan 16.00 på Hugin och ca klockan 16.30 på Munin. De barn som inte ska delta i utflykten måste hämtas senast klockan 14.00. (Vid enstaka utflykter kan andra tider gälla men då informerar vi om det.)

Uppsägning

Uppsägning av fritidsplatsen sker skriftligt. Blankett finns på fritids. Uppsägningstiden är 2 månader. Uppsägningsblanketten lämnas till fritidspersonalen.

Personalens konferens

På tisdagar har personalen konferens. Det innebär att det kommer att vara olika personal från skolans arbetslag som är på fritids denna eftermiddag.

Rektor

Nonna Nyman-Duenas
Telefon: 076-611 99 02
E-post: nonna.nyman-duenas@habo.se

Biträdande rektor

Telefon: 0171-538 39 

Personalens arbetsrum

Telefon: 0171-529 72

Minst en gång varje termin ska lärare ha utvecklingssamtal med eleven och elevens vårdnadshavare. Om särskilda behov finns kan man ha samtal oftare.

Syftet med ett utvecklingssamtal är att gemensamt komma fram till hur elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling bäst kan stödjas, och att formulera och dokumentera detta i en individuell utvecklingsplan (IUP).

Från och med höstterminen 2012 kommer elever i årskurs 6 att få betyg. Den nya betygsskalan är i 5 steg, där A är högsta betyg och E är lägsta godkända betyg. F är underkänt och streck innebär att underlag för betygssättning saknas, t ex hög frånvaro.


Elevernas resultat och utveckling dokumenteras i en individuell utecklingsplan (IUP).

Skolverket om individuella utvecklingsplanen Länk till annan webbplats.

Eleverna i årskurs 2-6 deltar i skolans elevråd. Elevrådet har möte en gång i månaden.

Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga
utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande
individer och medborgare. (Lgr11)

Vårt uppdrag

"Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare (...) Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande". (Lgr11, läroplanen)

Vårt uppdrag är att företräda andra föräldrar och skapa god kommunikation mellan hem och skola. Genom konstruktivt arbete vill vi öka föräldrainflytandet och tillsammans utveckla en positiv miljö för barnen.

De deltar i föräldrarådet

 • Minst en förälder från varje årskurs bör delta.
 • Biträdande rektor
 • Personal från skolan som deltar vid behov.

Om du är intresserad av att delta i föräldrarådet är du välkommen att höra av dig till någon av representanterna i rådet.

Våra möten är öppna för alla föräldrar, vilket innebär att du kan delta på de möten du själv vill.

Det här gör vi

Vid föräldrarådsmötet diskuterar vi aktuella frågor som rör elevernas skolmiljö.

Vi tar tacksamt emot förslag, tips och idéer. Dessa kan du lämna i en förslagslåda, placerad utanför bitr. rektorns kontorsdörr. 

Ditt förslag får såklart vara anonymt om du så önskar. Om det skickas via e-post kommer endast mottagaren veta vem som skickat det. Använd gärna skolans e-postadress vibyskolan@edu.habo.se Då läses mailen av arbetslagsledarna.

Ärenden som berör enskilda individer behandlas inte av föräldrarådet. Om du har en fråga som rör bara dig och ditt barn, vänd dig direkt till personalen eller rektorn.

5 § Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet.

Rektorn beslutar om ordningsregler.

 • Var och en ansvarar för sina handlingar och sina personliga ägodelar
 • Vi är rädda om vår arbetsmiljö och våra lokaler.
 • Vi tar av oss ytterskorna när vi går in i skolan.
 • Ytterkläder, mössor, kepsar och väskor förvaras i skåpen, på hyllor eller krokar.
 • Elever får bära keps och mössa under raster i våra rastutrymmen men inte under lektioner och i matsalen.
 • Vi passar tider och har med oss det materiel som behövs.
 • Mobiltelefoner används inte under lektionstid, i matsalen och i biblioteket. Den får användas i undervisningssyfte efter tillåtelse från din lärare. Det är inte tillåtet att fotografera eller filma varandra på skolan.
 • I matsalen torkar vi borden och lyfter upp stolarna efter måltiden.
 • Caféet är endast öppet för äldre elever (6-9). Det vi köper i caféet äter vi och dricker där.
 • Godis och läsk är inte tillåtet på skolan.
 • Rökning och snusning är inte tillåtet inom skolans område.
 • Snöbollar kan skada och därför kastar vi inte snöbollar.
 • Hjälm är obligatoriskt vid all åkning i backar och iskanor.
 • Under skoltid och fritidstid skall eleverna i åk F – 6 vistas inom skolans område om ej undervisningen kräver en förflyttning.
 • Samhällets lagar och regler gäller på skolområdet och omfattar alla som går påskolan, arbetar på skolan eller besöker skola.

Åtgärder

 • Vårdnadshavare och elever får skriftligt godkänna att de tagit del av skolans värdegrund och ordningsregler.
 • All personal i skolan arbetar med att upprätthålla ordningsreglerna. Vi säger till elever som bryter mot dem samt rapporterar till kontaktläraren.
 • Kontaktläraren informerar i sin tur elevens vårdnadshavare så att de kan ha ett samtal med sitt barn.
 • Om en elev bryter mot ordningsreglerna upprepade gånger, kallas vårdnadshavare tillsammans med eleven till ett möte under dagtid av arbetslaget.
 • Mobiltelefoner kan beslagtas om användandet missbrukas.
 • Vid behov tar personalen kontakt med skolledningen. Vid fortsatta överträdelser av ordningsregler kan rektor utfärda en varning.
 • Vid eventuell skadegörelse kan skolan begära skadeståndsersättning.

Sidansvarig: Vibyskolan

Klicka för support
Stäng supportfönster