Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

 Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-529 72

Vibyskolan Skolhyddan, Kalmarleden 746 37 Bålsta

Stöd, hälsa och trygghet

För att barn och elever ska kunna lära sig och utvecklas är det viktigt att de mår bra, är trygga och trivs. Skolan arbetar både förebyggande och med aktiva åtgärder för att skapa trygghet, studiero och elevinflytande.

En del elever behöver mer stöd än andra för att uppnå målen i skolarbetet. Det kan vara tillfälligt stöd eller bestå under hela skoltiden. Det är viktigt att varje elev får rätt utmaningar och rätt stöd och hjälp utifrån sina förutsättningar för sin fortsatta utveckling.

Du som elev ska känna dig trygg både i skolan och på fritiden. För att klara av skolarbetet behöver man studiero. I Håbo kommuns skolor ska ingen utsättas för kränkande behandling, diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier.

Vi arbetar förebyggande för att skapa trygghet och god trivsel och har tydliga planer för vad som ska hända om problem uppstår.

Elevhälsan på skolan, skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagog arbetar tillsammans med den övriga personalen för att se till den enskilda elevens behov.

En god skolmiljö kräver även ett bra samarbete mellan skolan och vårdnadshavarna. Tveka inte att kontakta oss om problem uppstår.

Alla barn och elever har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Alla förskolor och skolor är skyldiga att arbeta aktivt för att förebygga och motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier av barn och elever.

Kränkande behandling och diskriminering

Varje skola har en lokal elevhälsa som leds av skolans rektor eller biträdande rektor. I elevhälsan ingår skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagogisk kompetens och ofta även studie- och yrkesvägledare. Skolorna har även tillgång till skolläkare samt ytterligare annat stöd från den centrala elevhälsan.

Elevhälsan och elevhälsoteamet

Skolkuratorn är på skolan varje onsdag.
Telefon: 0171-526 56, 076-134 15 96

Skolkurator är en del av den samlade elevhälsan och ansvarar för de psykosociala insatserna.Allt som berör elevernas psykosociala hälsa ingår på ett eller annat sätt i skolkuratorns arbetsuppgifter, både på individ- grupp- och organisationsnivå. Utgångspunkten för oss i allt arbete är alltid att ha barnets bästa i fokus.

Exempel på vad skolkuratorn kan hjälpa till med:

  • Relationer och relationsproblem i grupper och klasser
  • Konfliktlösning
  • Kamratskap
  • Förebyggande och akut arbete vid kränkande behandling
  • Enskilda samtal
  • Stöd och vägledning till föräldrar
  • Konsultation till skolpersonal

Skolkuratorn har tystnadsplikt, men också anmälningsskyldighet som övrig skolpersonal.

Skolsköterskan är på plats torsdagar och fredagar.
Telefon: 0171-528 60

Skolsköterskan är en del av den samlade elevhälsan och ansvarar för hälsobesök, mottagningsverksamhet inklusive enklare sjukvårdande uppgifter, vaccinationer och journalhantering/dokumentation.

Om du vill ha kontakt med skolläkaren kontaktar du först skolsköterskan.

Vi arbetar nära skolpersonalen och den övriga elevhälsan för att eleverna ska nå målen och utgör en del i det skyddsnät som fångar upp och hjälper barn och ungdomar med fysiska och psykiska hälsoproblem och andra behov av särskilt stöd.

Vi har sträng sekretess. Skolsköterskan har anmälningsplikt som övrig skolpersonal.

Studie- och yrkesvägledaren arbetar med information och samtal om studier och yrken i första hand till elever i årskurs 7-9, men i vissa fall även till yngre elever, bland annat om språkval. Studie- och yrkesvägledaren kan också ha en stöttande roll till pedagoger i arbetet med studie- och yrkesvägledning.

Till studie- och yrkesvägledaren kan du ställa frågor om studier av olika slag.

Studie- och yrkesvägledaren för Vibyskolan finns på Futurum, men går att nå genom att ringa.
Telefon: 0171-46 43 58

Sidansvarig: Barn- och elevhälsoenheten

Klicka för support
Stäng supportfönster