Lyssna

Urvalsregler till skolvalet

Du som vårdnadshavare kan önska vilken skola du vill att ditt barn ska gå i. Ibland är antalet sökande till en skola och årskurs fler än antalet lediga platser. I dessa fall använder Håbo kommun urvalsregler.

Håbo kommun använder följande urvalsregler i den här ordningen:

  1. Skolskjutsskola
  2. Principen om relativ närhet
  3. Lottning

Det är endast elever som inte har en skola nära hemmet som tilldelas en skolskjutsskola i skolvalet för förskoleklass och årskurs 7.

Regler för placering vid skolenhet i förskoleklass eller grundskola i Håbo kommun Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Varför använder vi relativ närhet?

Relativ närhet går ut på att säkerställa att alla elever får en skolplacering vid en skola nära hemmet och att ingen elev ska få orimligt långt till skolan.

Det innebär också att elever som bor närmast en skola inte enbart av det skälet ges företräde till den skolan framför andra sökande i kommunen.

Enligt skollagens bestämmelse har alla elever rätt att gå i en skola som ligger nära hemmet. Med hemmet menas elevens folkbokföringsadress.

Att skolan ligger nära hemmet har Håbo kommun bedömt så här:

  • elever som ska börja i förskoleklass har rätt till en skola inom 2 km från hemmet,
  • elever i årskurs 1-3, har rätt till en skola inom 3 km från hemmet,
  • elever i årskurs 4-6, har rätt till en skola inom 4 km från hemmet,
  • elever i årskurs 7-9, har rätt till en skola inom 5 km från hemmet.

Skolskjutsskola- för dig som bor långt från alla skolor

Om det inte finns en skola inom det avstånd som anges ovan, så kan du få en plats på en skola till vilken det går skolskjuts, så kallad skolskjutsskola.

När du väljer skola får du information om vilken skola ditt barn kan få skolskjuts till.

Om du väljer en annan skola än din skolskjutsskolan kan rätten till skolskjuts påverkas.

Relativ närhet är skillnaden i avståndet mellan alternativ skola och sökt skola.

Så här räknar vi ut relativ närhet:

  • mät avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och den alternativa skolan.
  • mät avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och den sökta skolan.
  • skillnaden i avstånd = relativa närheten.

Om två elever har ansökt till samma skola och endast en av dem kan få en plats på skolan, är det den elev som har högst relativ närhet till den sökta skolan som har rätt till platsen.

Vad är alternativ skola?

Den alternativa skolan är en fysisk mätpunkt och är den skola som antingen ligger närmast eller näst närmast elevens folkbokföringsadress. Har eleven sökt den närmaste skolan är den alternativa skolan den näst närmaste skolan till elevens folkbokföringsadress.

Avståndsberäkning till önskad och alternativ skola mäts i kommunens skolvalssystem. I systemet finns kommunens kartsystem som kommunen använder för att få en rättssäker och likvärdig bedömning för alla sökande.

Om du gör en egen mätning i exempelvis Eniro eller Google kan du få andra avstånd än kommunen.

När kommunen mäter avståndet mäts den faktiska gång-, cykel- och bilvägen till skolan, inte fågelvägen. Med färdväg avses en väg eleven själv eller tillsammans med vårdnadshavare kan gå med beaktande av elevens ålder, vägens trafikförhållanden och vårdnadshavarens tillsynsansvar.

Exempel 1

Elev 1 har 700 meter till den skola han har sökt till och 850 meter till sin alternativa skola. Elevens relativa närhet blir då 850-700=150 meter.

Elev 2 har 500 meter till sin sökta skola och 600 meter till sin alternativa skola. Elevens relativa närhet blir då 600-500=100 meter.

I det här exemplet är det elev 1 som får platsen på den sökta skolan eftersom hans relativa närhet till den sökta skolan blir högre.

Exempel 2

Elev 1 har 400 meter till den skola han har sökt till och 200 meter till sin alternativa skola. Elevens alternativa närhet blir då 200- 400= - 200 meter.

Elev 2 har 450 meter till sin sökta skola och 600 meter till sin alternativa skola. Elevens relativa närhet blir då 600- 450 =150 meter.

I det här exemplet är det elev 2 som får platsen på den sökta skolan eftersom hans relativa närhet till den sökta skolan blir högre än elev 1.

Exempel 3

Elev 1 har 800 meter till den skola han har sökt till och 300 meter till sin alternativa skola. Elevens relativa närhet blir då 300- 800= - 500 meter.

Elev 2 har 900 meter till sin sökta skola och 100 meter till sin alternativa skola. Elevens relativa närhet blir då 100- 900 = - 800 meter.

I det här exemplet är det elev 1 som får platsen på den sökta skolan eftersom hans relativa närhet till den sökta skolan blir högre än elev 2.

Skriv ut