Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Skolskjuts för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Här kan du läsa om skolskjuts för elever som går i förskoleklass,  grundskolan, grundsärskolan och i gymnasiesärskolan. Om du har frågor eller vill ha hjälp med din ansökan kan du kontakta Kontaktcenter för att få hjälp.

Att ansöka om skolskjuts

För att kommunen ska kunna pröva och eventuellt bevilja skolskjuts för ditt barn behöver du skicka in en ansökan om skolskjuts.

Inför ett nytt läsår är det bäst om du kan ansöka om skolskjuts hos kommunen senast den 30 april. Om du ansöker senare är det inte säkert att kommunen hinner handlägga din ansökan innan skolan börjar.

Du kan ansöka om skolskjuts också när läsåret redan har börjat. Kommunen tar hand om alla ansökningar som kommer in.

Elever som kan få skolskjuts

Huvudregeln är att kommunen beviljar skolskjuts för elever som går i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan eller gymnasiesärskolan och som är folkbokförda i Håbo kommun. Eleven ska också ha ett behov av skolskjuts på grund av avstånd, trafiksäkerhet, funktionsnedsättning eller annat särskilt skäl.

Kommunen beviljar inte skolskjuts till eller från fritidshem eller korttidstillsyn (enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). Om en elev har en fritidshemsplats eller korttidstillsyn kan kommunen bevilja skolskjuts bara vid de tillfällen då eleven går direkt från skolskjutsen till skolverksamheten (eller går direkt från skolverksamheten till skolskjutsen). Eleven får inte använda fritidshemplatsen eller korttidstillsynen mellan skolskjutstransporten och skolverksamheten.

Elever som har svårt att ta sig till skolan själva kan få skolskjuts av kommunen

Du som är förälder kan ansöka om skolskjuts om du har ett barn som har behov av att få hjälp att ta sig till skolan. Behovet måste bero på:

 • Att en elev bor långt från skolan.
  Kommunen kan bevilja skolskjuts om vägen mellan elevens hem och skola överstiger
  - 2 km för elev i förskoleklass
  - 3 km för elever i skolår 1 - 3
  - 4 km för elever i skolår 4 - 6
  - 5 km för elever i skolår 7 - 9
  - 6 km för elever i gymnasiesärskolan

 • Att vägen till skolan är farlig ur trafiksäkerhetssynpunkt.
  Kommunen kan bevilja skolskjuts om trafiksituationen mellan elevens hem och skola är sådan att elevens säkerhet är i fara.

 • Att en elev har en funktionsnedsättning.
  Kommunen kan bevilja skolskjuts om eleven har en funktionsnedsättning som påtagligt gör det svårare för eleven att själv ta sig mellan hemmet och skolan. För att utreda om eleven har ett sådant behov kommer elevens skola att kontaktas för att inkomma med ett yttrande. Om skolan inte anser att eleven är i behov av skolskjuts eller om eleven går i en skola med an annan huvudman än Håbo kommun behöver ni beskriva och intyga behovet.
  Om en elev har behov av transport mellan hemmet och skolan på grund av en kortvarig skada som beror på en olyckshändelse ska vårdnadshavaren i första hand vända sig till kommunens försäkringsbolag för hjälp.

 • Att en elev har andra särskilda skäl.
  Kommunen kan bevilja skolskjuts om en elev har ett särskilt skäl som påtagligt gör det svårare för eleven att själv ta sig mellan hemmet och skolan. För att utreda om eleven har ett sådant särskilt skäl kommer elevens skola att kontaktas för att inkomma med ett yttrande.  Om skolan inte anser att eleven är i behov av skolskjuts eller om eleven går i en skola med en annan huvudman än Håbo kommun behöver ni beskriva och intyga de särskilda skälen.

Skolskjuts till den skola som kommunen har anvisat och till vald skola

Reglerna för skolskjuts är olika för elever som går i den skola där kommunen skulle ha placerat eleven och elever som valt att gå i annan skola (kommunal eller fristående). För elever i gymnasiesärskolan är reglerna olika för elever som går i kommunens gymnasiesärskola och elever som går i en annan kommuns gymnasiesärskola eller en fristående gymnasiesärskola.

Elever som går i den skola som kommunen anvisat måste uppfylla de grundläggande kraven som är att eleven går i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan eller gymnasiesärskolan, eleven måste vara folkbokförda i Håbo och eleven måste ha ett behov av skolskjuts till följd av avstånd, trafiksäkerhet, funktionsnedsättning eller annat särskilt skäl.

Elever som inte går i den skola där kommunen skulle ha placerat eleven (kommunal eller fristående) måste först uppfylla de grundläggande kraven och därtill får inte skolskjutsen bli dyrare till den valda skolan jämfört med den skola där kommunen skulle ha placerat eleven. Samma sak gäller elever som går i en annan gymnasiesärskola än kommunens egna. Jämförelsen görs då med den skolskjuts eleven hade beviljats till kommunens gymnasiesärskola.

Skolskjuts beviljas aldrig för elever som går i en fristående skola utanför kommunen. Detta oberoende av om eleven uppfyller ovan nämnda krav.

Växelvis boende

Skolskjuts kan beviljas för elever som bor växelvis hos två föräldrar. Kravet är att eleven ska bo ungefär lika mycket hos föräldrarna under skoldagarna.

Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare som bor i en annan kommun.

Återkallelse av beslut

I det fall en omständighet som ger eleven rätt till skolskjuts förändras på ett sådant sätt att eleven inte längre har rätt till skolskjuts kan kommunen ompröva och eventuellt återkalla det beviljade beslutet.

Överklagande

Skolskjutsbeslut kan överklagas på ett av två olika sätt, beroende på vilket lagrum beslutet baseras på. Detta avgör bland annat vart överklagandet ska skickas, även om överklagandet alltid ska vara adresserat till Förvaltningsrätten i Uppsala. En överklagandehänvisning som beskriver hur du gör för att överklaga ett beslut om skolskjuts skickas alltid med ditt beslut om skolskjuts.

Överklagande ska ske skriftligt av vårdnadshavaren. Det ska framgå att det är ett överklagande, vilket beslut som överklagas och på vilket sätt beslutet ska ändras.

Överklagandet ska vara adresserat till Förvaltningsrätten i Uppsala och antingen skickas direkt dit eller till Håbo kommun beroende på vilket lagrum beslutet är baserat på. Vart du skickar överklagandet framgår av den överklagandehänvisning som skickats med ditt beslut. Du kan också vända dig till barn- och utbildningsförvaltningen i Håbo kommun för direktion.

Kommunen eller förvaltningsrätten i Uppsala kontrollerar om överklagandet har inkommit i rätt tid. Har överklagandet inkommit för sent kommer det avvisas. Hur lång överklagandetiden är framgår av den överklagandehänvisning som bifogats med ditt beslut om skolskjuts.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

2020-02-26

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster