Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Handläggningen av skolskjuts

Den här sidan beskriver kortfattat handläggningen av skolskjuts. Eleven eller vårdnadshavaren ansöker och kommunen utreder rätten till skolskjuts och fattar beslut. Kommunen skickar sedan beslutet till elevens adress. Den som anser att beslutet är felaktigt kan sedan överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Ansökan

Elevens vårdnadshavare ansöker om skolskjuts. Om eleven inte har en vårdnadshavare ansöker elevens förmyndare eller gode man om skolskjuts.

Det går att ansöka om skolskjuts med buss eller särskild skolskjuts med taxibil, eller med båda alternativen om eleven till exempel kan åka buss till skolan men inte hem på eftermiddagen.

Det är öppet att ansöka om skolskjuts när som helst under året. Inför ett nytt läsår är det dock bra att göra ansökan senast den 30 april. Om ansökan kommer in senare är det inte säkert att kommunen hinner handlägga den innan skolan börjar.

Komplettering

Om en ansökan inte innehåller all information som skulle behövas för att bedöma rätten till skolskjuts efterfrågar kommunen den information som saknas, vilket kallas att ansökan kompletteras. Det kan till exempel handla om information som inte är ifylld eller att ett intyg behövs om ansökan gäller skolskjuts på grund av en funktionsnedsättning.

Utredning

När en ansökan har kommit in och är komplett ska kommunen utreda om eleven har rätt till skolskjuts på grund av avstånd, trafiksäkerhet, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Avståndet mäts längs med den kortaste möjliga färdvägen mellan hemmet och skolan. Som färdväg räknas den väg som eleven själv kan gå eller cykla på och som i övrigt är lämplig för eleven ur trafiksäkerhetssynpunkt. Vid hemmet och skolan mäts avståndet från mitten av fastigheten.

Om ansökan gäller skolskjuts med anledning av elevens funktionsnedsättning kontaktar kommunen i första hand elevens skola för att utreda behovet av skolskjuts. I andra hand begär kommunen ett intyg som visar elevens behov av transport till och från skolan.

Yttranden från skolor och intyg

För att utreda hur en elevs funktionsnedsättning påverkar elevens möjlighet att ta sig till och från skolan kontaktar kommunen i de flesta fall elevens skola som yttrar sig om den saken. Om skolan inte anser att en elevs funktionsnedsättning gör att eleven har behov av skolskjuts får vårdnadshavaren tillfälle att kommentera skolans yttrande och komma in med ett eget läkarintyg eller motsvarande intyg. Intyget ska i första hand utfärdas av läkare, psykolog, eller en annan person i en liknande befattning som har kompetens och kunskap om elevens behov av transport.

Beslut

När ärendet är utrett fattar kommunen ett beslut om att bevilja eller avslå ansökan. Beslutet skickas till elevens folkbokföringsadress om vårdnadshavaren inte har efterfrågat något annat.

Skolskjuts kan beviljas för ett helt läsår eller för en del av läsåret, vanligtvis vintertid när en väg är olämplig som gångväg under vinterhalvåret men inte under sommarhalvåret.

Skolskjuts beviljas i första hand med buss. Eleven får då ett UL-kort som gäller för ett läsår och med UL:s vanliga resevillkor.

Om buss inte finns tillgänglig, eller om eleven inte kan åka med den på grund av en funktionsnedsättning eller något annat skäl, beviljar kommunen särskild skolskjuts om vårdnadshavaren har ansökt om det.

Återkallelse av beslut

I det fall en omständighet som ger eleven rätt till skolskjuts förändras på ett sådant sätt att eleven inte längre har rätt till skolskjuts har kommunen rätt att ompröva och eventuellt återkalla det beviljande beslutet. Det kan bland annat vara att eleven har flyttat, bytt skola eller folkbokförts i en annan kommun.

Om eleven har beviljats skolskjuts med buss och beslutet återkallas spärrar kommunen elevens UL-kort.

Om eleven har beviljats särskild skolskjuts och beslutet återkallas avbeställer kommunen elevens skolskjutsresor.

Överklagande

Besluten om skolskjuts kan överklagas till förvaltningsrätten i Uppsala. Sist i beslutet finns instruktioner om hur man överklagar och vart överklagandet ska skickas.

Ett överklagande behöver inte följa en särskild mall eller skrivas på någon blankett utan är ett brev om att ett beslut överklagas. Det viktiga är tydligheten - vilket beslut det är som överklagas, av vilken anledning beslutet är fel samt vad man anser att kommunen borde ha beslutat istället.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

2019-02-06

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster