Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Information från gruppledarträffen

I måndags träffades gruppledarna i Kommunfullmäktige och fick bland annat information om försäljning av verksamhetsmark vid Logistik-området, Think Pink- ärendet och kommande VA-arbeten (vatten- och avloppsarbeten).

Gruppledarna träffades för att tillsammans skapa en gemensam bild av vad som händer och är på gång i kommunen. Till gruppledarträffen var sakkunniga tjänstepersoner inbjudna för att informera och svara på frågor, som gruppledarna fick möjlighet att ställa. Till träffen måndag den 22 januari önskades information om Think Pink i Håbo kommun, försäljning av verksamhetsmark vid Logistik Bålsta och kommande VA-arbeten.

Efter senaste träffen har det cirkulerat felaktiga påståenden om den information som presenterades på gruppledarträffen. Nedan kan du ta del av den information som delgavs.

Think Pink

Håbo kommun har utfört tillsyn vid ett flertal tillfällen på platsen där bolaget Think Pink lagrar avfall. I samband med tillsynen har risken för spridning av miljöfarliga ämnen från avfallet bedömts. Utifrån riskbedömningarna ses i dagsläget ingen stor risk för spridning av miljöfarliga ämnen och det har därför inte tagits några prover på avfallet.

Bygg- och miljönämnden fortsätter att bevaka ärendet löpande och genomför tillsyn på fastigheten. Vid varje tillsyn görs en bedömning om risken för spridning av miljöfarliga ämnen och vilka åtgärder som behöver genomföras.

Du kan läsa mer information om Think Pink-ärendet på nyheten ”Företag ålagt att frakta bort avfall i Bålsta

Försäljning av verksamhetsmark vid Logistik kvarter 2

De två markanvisningsavtal som tecknades 2020 av verksamhetsmark vid Logistik kvarter 2 hade ett uppskattat kvadratmeterpris om 630 kronor. En värdering gjordes i april 2023 och marken värderades då till 1500 kronor. För att komma fram till vad marken faktiskt var värd när markanvisningsavtal träffades 2020 har ännu en värdering begärts för att säkerställa en korrekt prissättning.

I de markanvisningsavtal som tecknades 2020 står det även att kommunen ska stå för anslutning av VA. Då detta inte är förenligt med lag kommer respektive exploatör stå för sin VA-anslutning.

Kommande VA-arbeten längs Stockholmsvägen

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att delar av Stockholmsvägen stängs under tiden arbetet genomförs då ytan och schaktdjupen inte medger enkelriktad väglösning. Genom att följa förslaget om att stänga Stockholmsvägen under tiden arbetet genomförs sparar kommunen närmare 20 miljoner kronor och arbetsinsatsen kortar ner tidsplanen med 6 veckor.

En del förberedande arbete återstår vad gäller omledning av väg för bussar, boenden, blåljus och räddningstjänst. Berörda verksamheter. företag och boenden bjuds in till informationsträffar.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster