Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Håbo kommun på plats 21 i rankning av företagsklimat utifrån kommuners myndighetsutövning

Resultatet från den senaste mätningen, där företag som varit i kontakt med Håbo kommun under 2018, har tyckt till visar ett nöjd kund-index, NKI, på 74. Det är den högsta noteringen för Håbo sedan mätningarna startade. I jämförelse med de 55 kommuner i Stockholmsregionen som liksom Håbo är partnerkommun i Stockholm Business Alliance ligger Håbo nu på plats 21. I jämförelse med en större grupp med 184 kommuner klättrar Håbo från plats 121 till 69. Resultatet pekar på en markant förbättrad servicenivå som ger Håbo högt betyg.

Sedan några år tillbaka låter Håbo kommun göra en enkätundersökning som mäter servicen inom några områden som är viktiga för såväl privatpersoner som företagare.

Undersökningen kallas för servicemätning och genomförs av Stockholm Business Alliance, SBA, där för närvarande 55 kommuner deltar. Resultaten mäts i ett nöjd kund-index, NKI, där SBA:s mål är att samtliga kommuner ska nå 75.

För 2018 landar Håbo kommuns övergripande NKI från företagarna på 74 jämfört med tidigare 67 (2017). Det är en klättring som gör att kommunen har lämnat nivån godkänt betyg och nått högt betyg. I servicemätningen ingår bland annat 55 SBA-kommuner som jämför sin myndighetsutövning på likartat sätt. Håbo kommun ligger på plats 21 av de 55.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför samma serviceundersökning för övriga kommuner som önskar delta och i jämförelse med den större gruppen med 184 kommuner ligger Håbo på plats 69 – en klättring med 52 platser.

Gemensamt för framgången är ett målmedvetet arbete med att effektivisera rutiner och säkerställa god handläggning och ett gott bemötande, säger Anna-Karin Bergvall, förvaltningschef på bygg- och miljöförvaltningen. Avgörande förutsättningar är också mina chefer som kan entusiasmera samtidigt som bemanningen har kunnat ökas för att bättre svara upp mot behoven i en kommun i tillväxt med en ökande mängd ärenden.

Så här ser servicemätningen ut

Enkäten skickas till de kunder som har varit i kontakt med kommunen och fått beslut eller tillsyn från dem. Syftet är att kunderna ska kunna ge återkoppling på hur de upplevde den service de fick. Återkopplingen ger verksamheten viktigt underlag för förbättring och utveckling.

I Håbo har 103 företagare svarat på enkäten. Frågorna handlar om tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Serviceundersökningen fokuserar på sex myndighetsområden - brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. I Håbo kommun har vi inget resultat för markupplåtelser och serveringstillstånd för 2018 eftersom det är för få ärenden för att kunna ge en rättvis jämförelse.

Områden för mätning samt resultat 2018 (NKI-index)

Område

SBA:s snitt

SKL:s snitt

Håbo kommun

Brandtillsyn

80

80

79

Bygglov

61

63

69

Markupplåtelser

70

72

-

Miljö- och hälsoskydd

71

69

69

Livsmedelskontroll

80

77

88

Serveringstillstånd

75

75

-

TOTALT

73

72

74


För att hamna på skalans ”höga betyg” krävs ett index på minst 70, och över 80 är det mycket högt. Nivån som bedöms som godkänd ligger mellan 62-69, medan 50-61 anses vara ett lågt betyg.

Jämförelse NKI mellan 2017 och 2018 för Håbo kommun

Område

2017

2018

Brandtillsyn

-

79

Bygglov

49

69

Miljö- och hälsoskydd

76

69

Livsmedelskontroll

75

88


Inom bygglov och livsmedelskontroll visar Håbo kommun bättre resultat än SKL- och SBA-kommunernas snitt. Inom miljö- och hälsoskydd ligger Håbo på samma snitt som den stora jämförelsegruppen, men ett par enheter lägre än SBA-kommunerna. Brandtillsynen ligger bara en enhet under båda jämförelsegrupperna.

Inom bygglov har ett rejält kliv tagits med 20 enheter jämfört med året innan, vilket innebär plats 14 i rankingen av SBA-kommunerna. Inom livsmedelskontrollen nås nivån mycket högt betyg (index över 80) genom en ökning med 13 enheter. Det betyder en andraplats bland SBA-kommunerna.

Bygglovchefen Åsa Odelfalk förklarar framgången med dels personalförstärkning, dels engagerade och motiverade medarbetare som möter kunderna med goda råd och respekt. Åsa konstaterar också att personalförstärkningen har resulterat i att verksamheten har kunnat utföra ett gediget utvecklingsarbete. Resultat av det riktade kvalitetsarbetet är bland annat ökad tillgänglighet, effektivare processer och kortare handläggningstider, vilket kunderna uppskattar. Utvecklingsarbetet är något som pågår kontinuerligt och verksamheten kommer alltid att ha som mål att ha den effektivaste och mest rättssäkra processen.

Miljöchefen Ida Wallström gläds åt att kundnöjdheten inom livsmedelskontrollen har ökat så mycket. Idas förklaring till att NKI har minskat inom miljö- och hälsoskydd är att personalstyrkan är relativt ny i sitt uppdrag i Håbo samtidigt som tillsynstakten har ökat.

Sammantaget finns det stor anledning att glädjas åt företagarnas syn på verksamheten inom bygglov, brandtillsyn, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontrollen.

Resultatet används i utvecklingsarbetet

Resultaten från undersökningen kommer att användas i verksamheternas utvecklingsarbete framöver. Några slutsatser som går att dra är att bemötande och kompetens ges höga betyg medan tillgänglighet och effektivitet är ett fortsatt förbättringsområde.

Senare under våren kommer Håbo kommuns rapport för 2018 där mer detaljerade uppgifter redovisas. Där redovisas också samtliga kunders uppfattning om kommunens sex myndighetsområden.

Det är glädjande att förbättringsområdena överensstämmer så väl med det kvalitetsarbete som pågår inom förvaltningen, menar förvaltningschef Anna-Karin Bergvall. Bland annat görs processkartläggningar som resulterar i ökad effektivitet. Vi har Öppet hus och nytt från hösten 2018 är våra företagsfrukostar. Även när det gäller tillgängligheten sker ständiga förbättringar.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster