Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Vi uppmärksammar barns mänskliga rättigheter

Den 20 november uppmärksammas Barnkonventionens dag i Håbo kommun. Barn­konven­tionen är en lag som innehåller bestämmelser som slår fast barns mänskliga rättigheter. Arbetet med barns mänskliga rättigheter pågår i Håbo kommuns verksamheter under hela året.

På Barnkonventionens dag tänds det tusentals ljus runt om i hela landet. Den här dagen möts också barn och familjer i av tända ljuslyktor på våra kommunala förskolor. Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag och inom många av Håbo kommuns verksamheter har de arbetat utifrån artiklarna i konventionen under en längre tid.
Anna Walterholm som är verksamhetschef för förskolan i Håbo berättar:

– Barn­konven­tionens bestämmelser är integrerade i förskolans läroplan. Det är ett genomgående arbete i förskolan där vi skapar en miljö som främjar barns utveckling, trygghet och delaktighet. Det handlar om att främja barns intellektuella, känslomässiga, sociala och fysiska utveckling genom lek och pedagogiska aktiviteter. Det handlar också om att ha goda rutiner för måltider, vila och fysisk aktivitet. I arbetet ingår också att förebygga och motverka diskriminering och lära barnen om allas lika värde. Förskolan ska vara en trygg och inkluderande plats där varje barn känner sig sedd, hörd och respekterad. Barnen uppmuntras att uttrycka sina åsikter och vara delaktiga i beslut som berör dem. På så sätt formar vi framtidens medborgare som är medvetna om mänskliga rättigheter.

Även socialförvaltningen anpassar arbetet med hänsyn till barn och unga. Här handlar det bland annat om att stärka deras möjligheter att vara delaktiga och komma till tals i ärenden som berör dem.

– Våra utredare använder exempelvis barnanpassat material i de utredningar som rör barn. Det är allt från leksaker som är anpassade till olika åldrar till frågematerial som är utformat för att samtala med barn. Det är kopplat till vårt arbete med artikel 12 i barnkonventionen, som handlar om barns rätt att komma till tal och fritt uttrycka sina åsikter i frågor som rör barnet, säger Elisabeth Orr Bågfors som är avdelningschef för stöd till barn unga och vuxna i Håbo kommun.

Barnperspektivet vägs in vid beslut

Frågan om barns rättigheter finns även med i kommunens tjänsteskrivelsemall. Det är i tjänsteskrivelsemallen som underlag inför politiska beslut skrivs fram, till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Det gör att barnperspektivet också finns med inför politiska beslut.

Vad är Barnkonventionen?

FN:s konvention om barnets rättig­heter eller Barn­konven­tionen som den kallas, inne­håller bestämmel­ser som slår fast barns mänsk­liga rättig­heter. Den består av 54 artiklar, varav fyra sammanfattar hela barnkonventionen:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.
  • Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.
  • Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.
    (Källa: Skolverket)

Barn­konven­tionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.
Sedan 1 januari 2020 är den svensk lag.

Läs mer om barnkonventionen på Unicefs webbplats. Länk till annan webbplats.

Här ser du bilder från några av våra förskolor.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster