Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Exploateringsavtal och exploateringsbudget för Björkvallen

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att gå vidare med planerna för Björkvallen, under förutsättning att det inte blir en förlustaffär.

Förslaget till detaljplan för Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen omfattar cirka 2,9 hektar mark i Gamla Bålsta, söder om Västerhagsvägen och öster om Bålstavägen. I förslaget till detaljplan ingår ett flertal fastigheter som föreslås omvandlas från mark för friluftsaktiviteter till bostäder.

Syftet med de genomförandeavtal som har upprättats mellan kommunen och exploatörerna i området är att reglera genomförandet av den planerade utbyggnaden av allmänna platser, radhus och flerbostadshus i enlighet med förslaget till detaljplan. Avtalen reglerar även kostnader för markförsäljningen. En del av kostnaden för markområdet bygger på ett tidigare markanvisningsavtal tecknat med BoKlok.

Exploateringsbudgeten redovisar kostnader som medförs med projektet. Utgifterna utgörs av utbyggnad av allmänna anläggningar och åtgärder som behöver göras på marken innan marken kan bebyggas. Inkomsterna kommer från försäljning av kommunens mark.

I en tidigare kostnadsuppskattning bedömdes projektet budgeteras med 26,7 miljoner kronor i inkomster och 28,7 miljoner kronor i utgifter. Detta innebar ett underskott med två miljoner kronor totalt för projektet. Därmed nås inte målsättningen att exploateringar på kommunens mark ska ge 15 procent i överskott.

Anledningen till att projektets budget redovisas med ett underskott är att några oförutsedda kostnader har tillkommit i projektet. Exempelvis har detaljplanen visat att marken på vissa områden är förorenad. Eftersom dessa områden inte var uppmärksammade när markanvisningsavtalet skrevs togs ingen höjd för dessa kostnader när priset sattes för marken. Just nu undersöks vilka åtgärder som behöver göras för att sanera marken i en del av området inför byggnationerna. Även kostnaden för anläggning och anslutningsavgift för vatten och avlopp utreds. För att klara det nuvarande uppdraget att arbetet inte ska visa ett underskott kommer det behöva göras beskäringar i budgeten.

Vår uppgift är nu att se över budgeten för projektet så att det inte blir en minusaffär. Detta innebär att vi måste prioritera bort vissa kostnader som hör till projektet och som vi tidigare bedömt var nödvändiga för att uppfylla detaljplanens syfte. I detta fall kommer kostnaden för allmänna anläggningar att minskas. När beslut är fattat om vad exakt som plockas ut ur budgeten kommer informationen om Björkvallen att uppdateras på Håbo.se, säger Martin Wicksell, planarkitekt.

Projektet beräknas vara genomfört under 2022.

Mer om detaljplanen

Detaljplanen var ute på samråd under 2014. Efter samrådet ändrades förslaget något och ett nytt förslag gick ut på granskning. Därefter har kommentarer på förslaget behandlats och ytterligare ändringar har gjorts. Nästa steg blir att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen.

Utformningen av detaljplanen överensstämmer med ändamålen i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort som antogs 2010.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster