Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Plan för bygglovavdelningens tillsyn 2020 

Nu finns en tillsynsplan för 2020. Syftet är att tydliggöra bygglovavdelningens verksamhet och tillsyn och bidra till att tillsynsarbetet kan planeras. Tillsynen bidrar till ett mer tillgängligt, bättre ventilerat och säkrare Håbo för alla.

Vid tillsyn kan bygg- och miljönämnden bevaka, utreda och ingripa. Områden för tillsyn är enkelt avhjälpta hinder – tillgänglighet, obligatorisk ventilationskontroll (OVK), hissar och andra motordrivna anordningar, lekplatser, olovligt byggande - olovlig åtgärd samt bristande underhåll. Tillsynen sker vid anmälan eller på bygglovavdelningens eget initiativ.

Målet med bygg- och miljönämndens tillsyn är att:

  • Se till att den byggda miljön uppfyller samhällets krav.
  • Se till att byggnadsverk, tomter och allmänna platser underhålls och sköts så att värden bevaras samt att olägenheter och olycksrisker inte uppkommer.
  • Säkerställa att byggnadsverk som uppförs och ändras har de tillstånd som krävs och samhällets lagar och regler efterföljs.

I våras gav kommunens förtroendevalda revisorer PwC i uppdrag att granska bygglovhanteringen i Håbo kommun. PwC konstaterade att bygg- och miljönämnden till stor del säkerställer en effektiv och rättssäker hantering i bygglovsprocessen, men rekommenderade att nämnden skulle ta fram en tillsynsplan.

Bygglovavdelningen har nu arbetat fram en tillsynsplan som bygg- och miljönämnden godkände vid sitt sammanträde den 10 december. Planen ska följas upp och ses över en gång per år. I december varje år kommer bygg- och miljönämnden att besluta om en tillsynsplan för året därpå.

Länk till Bygg- och miljöförvaltningens tillsynsplan för 2020 enligt plan- och bygglagen Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn – en del av bygg- och miljönämndens uppdrag

Bygg- och miljönämnden ska verka för en god byggnadskultur och en stads- och landskapsbild som ska ha god form-, färg- och materialval. Nämnden arbetar också för att servicen till invånare och företagare ska vara rättssäker, likvärdig och av hög kvalitet. Det gör nämnden genom att bygglov är förenliga med gällande lag och praxis, genom att ge råd och upplysningar och genom att utöva tillsyn över byggandet.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster