Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 421 för Logistik Bålsta, kvarter 4, har vunnit laga kraft

Den 17 april fastställde Mark- och miljödomstolen kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen för Logistik Bålsta, kvarter 4. Detaljplanen vann därmed laga kraft den 8 maj. Det innebär att fastighetsbildning kan ske och att byggnation kan påbörjas efter att bygglov godkänts.

Mark- och miljödomstolen meddelar i domen att de bedömer att den utredning av miljökonsekvenser som planen kan komma att medföra har varit tillräcklig. Domstolen bedömer även att mot bakgrund av intresset att tillvarata befintlig infrastruktur och redan etablerad verksamhet får vald lokalisering anses vara lämplig. Det finns därmed inga skäl att upphäva planen på dessa grunder.

Enligt Mark- och miljödomstolen visar även bullerutredningen att marken kan användas för det avsedda ändamålet utan skada för de boendes hälsa och säkerhet när det gäller exponering för buller, samt att planen kan genomföras utan att ge upphov till bullerstörningar som skulle innebära en betydande olägenhet för någon av motparterna.

Mark- och miljödomstolen anser sammanfattningsvis att detaljplanen är förenlig med 2 kap. 5 § i plan- och bygglagen. Inte heller i övrigt anser domstolen att det finns skäl att upphäva detaljplanen.

Här kan du läsa mer om detaljplanen för Logistik Bålsta, kvarter 4

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Håbo kommun fattade beslut att anta detaljplan för Logistik Bålsta, kvarter 4, i september 2019. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen som nu har fastställt kommunfullmäktiges beslut. Domen har målnummer P 7873-19 och kan inte längre överklagas.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster