Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Det här gjorde Håbo kommun för miljön 2019

Håbo kommuns miljöarbete utgår från vår miljöstrategi. Varje år följer vi upp och utvärderar förvaltningarnas och de kommunala bolagens arbete för att målen ska nås. Uppföljningen för 2019 visar att många miljöfrämjande aktiviteter har genomförts inom kommunens verksamheter.

Ett flertal av trenderna i miljöuppföljningen är positiva. De åtgärder som utfördes under 2019 är flera och kopplade till de fyra prioriterade målsättningarna 2017-2020 i miljöstrategins handlingsplan. Mycket har genomförts som ligger i linje med miljöstrategin, men mer behöver göras för att nå uppsatta mål. Totalt har miljöstrategin tre inriktningar och tio målsättningar.

Exempel ur miljöuppföljningen för verksamhetsåret 2019:

 • Håbo kommun och Håbohus tecknade hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan.
 • Energideklarationer av samtliga fastigheter har genomförts.
 • Andelen miljöfordon och fossilbränslefria fordon har ökat.
 • Håbohus har uppnått 100 procent elbilar.
 • Solkartan uppdaterades.
 • Solelever, ett projekt för att öka kunskapen om solenergi, startades med två pilotskolor i Håbo kommun.
 • Earth Hour och Trafikantveckan uppmärksammades.
 • En miljövecka anordnades.
 • Gång- och cykelvägar upprustades
 • Cykelpumpar och nya cykelställ sattes upp i offentliga miljöer.
 • Solenergiseminarium hölls på Övergransgården.
 • Återbruksvecka och klädbytardagar anordnades.
 • Personalen på återvinningscentralen har aktivt arbetat mycket med information och inspiration till kunderna om avfallsminimering, återbruk och sortering. Det har bidragit till att mer avfall/material har sorteras ut till textilinsamling, träpallar, förpackningar och att möbler och husgeråd har lämnats till bytesboden för återbruk.
 • En VA-policy och en VA-plan har arbetats fram och antagits av kommunfullmäktige.
 • En vattendag anordnades i samverkan med Biotopia, Upplandsstiftelsen och Håbo naturskola. 300 fjärdeklassare fick lära sig mer om kommunens värdefulla vattenmiljö.
 • Planering för åtgärder längs Bistaån och Ekillabäcken har genomförts för att minska dagvattnets påverkan på våra vattenförekomster.
 • Beslut fattades om att kommunen i samverkan med Sigtuna, Knivsta och Upplands-Bro ska införa ett nytt insamlingssystem hos villor och fritidshus. Det innebär att hushållens sopkärl byts ut till två nya sopkärl som är indelade med fyra fack var. I kärlen sorteras restavfall, matavfall, tidningar/returpapper samt förpackningar av ofärgat glas, färgat glas, metall, papper och plast i olika fack. Bättre sortering leder till ökad återvinning och renare material.
 • Håbo kommun har deltagit i Håll Sverige Rents skräpplockarkampanj där 1 152 personer deltog i kampanjen. Framförallt var det förskolorna som engagerade sig.
 • En måltidspolicy har arbetats fram och antagits av kommunfullmäktige.
 • Digital mätning av svinn har testats för att att minska matsvinnet i våra skolor.
 • 98 procent av alla kvicksilverarmaturer är utbytta och 60 procent av gatubelysningsanläggningar består nu av LED-armaturer.
 • Två beteshagar på totalt 10 hektar restaurerades och hägnades i Bålsta. Det har bidragit till att öka förutsättningarna för en mer varierad flora och fauna.
 • Åtgärder genomfördes för att bekämpa den invasiva arten häggmispel i Granåsens och Ekilla naturreservat. Åtgärder har även gjorts för att bekämpa jättebalsamin och jättebjörnloka. En guidad tur på temat hölls under kommunens miljövecka.
 • För att gynna pollinerare och biologisk mångfald frösåddes flera områden. Bland annat såddes honungsört och solrosor i Gröna dalen och ängsblommor i Teknikbacken.
 • Fågelholkar sattes upp.
 • Biologiska mångfaldens dag uppmärksammandes genom information och aktiviteter.
 • En skötselplan togs fram för ett antal kulturmiljöer i Håbo.
 • En miljö- och hållbarhetsutbildning togs fram för att öka kunskapen.
 • En låda med undervisningsmaterial skapades vid Viby friluftsområde. Skolklasser ska kunna använda lådan vid lektioner och friluftsdagar i området.
 • Två lokala naturvårdsprojekt avslutades, om information på Granåsen och i Bålstahagar.
 • Beslut fattades om att naturvärden kring Lillsjön ska göras tillgängliga.
 • Arbete påbörjades med fokus på det hälsofrämjande arbetet i kommunens grundskolor.
 • Insatser genomfördes för att motverka angrepp av insekten granbarkborre.
 • Arbete har pågått med att ta fram en hållbarhetsstrategi, ett grönstrukturprogram, en cykelplan och en översiktsplan.
 • Håbo kommun är med i Glokala Sverige för att öka kunskapen och engagemanget kring de Globala målen och Agenda 2030.
 • Tillsyn av strandskyddet startade för att skydda och värna ekosystem, biologisk mångfald och allemansrätten.

Håbo kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner (SEKOM). Alla medlemmar använder samma nyckeltal vilket gör att vi kan jämföra oss med övriga ekokommuner.
Här kan du läsa mer om Sveriges ekokommuner och de gröna nyckeltalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om Håbo kommuns miljöstrategi

År 2015 antog kommunfullmäktige en miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun. Miljöstrategin ska följas upp och utvärderas varje år av kommunfullmäktige och nämnderna i samband med verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. En heltäckande redovisning av kommunens arbete ska sammanställas.

Syftet med strategin är att strukturera och tydliggöra hur miljöarbetet och ansvarsfördelningen ska ske inom kommunens organisation och kommunala bolag. Det är ett viktigt verktyg för att Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. En strategi hjälper kommunen att få en gemensam utgångspunkt för miljöarbetet.

Miljöstrategin utgår från kommunens övergripande mål, Vårt Håbo 2030, de nationella miljökvalitetsmålen och de regionala miljökvalitetsmålen. Strategin mynnar ut i tre inriktningsområden; fossilbränslefri kommun, en giftfri och resurseffektiv kommun samt naturmiljöer med mångfald. Just nu pågår arbete för att miljöstrategin ska övergå till en hållbarhetsstrategi där samtliga hållbarhetsdimensioner; ekologisk, social och ekonomisk, ingår.

Här kan du läsa hela uppföljningen av miljöarbetet 2019

Håbo kommuns miljöstrategi och handlingsplan

Vill du följa arbetet med hållbarhetsstrategin hittar du information här

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster