Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Tack till dig som svarade på vår enkät som underlag till en hållbarhetsstrategi för Håbo

Arbetet med att ta fram en hållbarhetsstrategi fortsätter. Tack till dig som svarade på enkäten och är med och bidrar till hållbara Håbo! Här kan du läsa en sammanställning av de svar vi fick in.

Håbo kommuns vision, Vårt Håbo 2030, pekar ut att vi ska vara hållbara Håbo. Vi har en miljöstrategi som visar vägen för hur vi ska vara ekologiskt hållbara. För att kunna arbeta strategiskt med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling behöver vi nu ta fram en strategi som omfattar alla dimensioner av hållbarhet. Förutom miljömässigt hållbar utveckling handlar det om social och ekonomisk hållbarhet.

Hur ska Håbo kommun ta sig an de globala målen och Agenda 2030?

Just nu arbetar vi med att höja kunskapen om de globala målen och Agenda 2030. Nyligen avslutade vi en dialog kring den hållbarhetsstrategi vi håller på att ta fram. Nu fortsätter arbetet med att ta fram mål till strategin. I höst presenterar vi ett mer färdigt förslag till hållbarhetsstrategi och ger möjlighet att lämna synpunkter. Hållbarhetsstrategin planeras vara klar våren 2021.

En hållbarhetsstrategi är viktig för att visa hur Håbo ska växa hållbart och kunna möta framtida utmaningar. Strategin är ett viktigt övergripande styrdokument som berör samtliga aktörer i kommunen – dig som kommuninvånare, företagare, organisation och tjänsteperson.

Tack till dig som svarade på vår enkät!

Under mars – maj fanns det möjlighet att svara på en enkät om hur du som invånare ser på hållbarhet och hur Håbo ska ta sig an de globala målen och Agenda 2030. Vi fick även in synpunkter på de förslag till inriktningar i hållbarhetsstrategin som har tagits fram.

Tack alla ni som svarade på enkäten! Era svar är ett värdefullt bidrag till vårt fortsatta arbete med att ta fram en hållbarhetsstrategi.

Sammanställning av de 71 enkätsvaren

I hållbara Håbo finns det goda livet, vad innebär det för dig?

Många av de som svarade på enkäten lyfte möjligheten till friluftsliv och rekreation runt knuten och att landetkänslan är viktig. Samtidigt vill man ha ett levande Bålsta som erbjuder bra butiker, restauranger och möjligheter till olika fritidsaktiviteter. Det trycktes även på behovet av god samhällsservice som vårdcentral, polis, kollektivtrafik och att man behöver satsa på gemensamma ytor, idrottsbyggnader samt cykel och gång i hela kommunen.

Att det finns mötesplatser för människor att träffas på och att man underhåller så att det inte ser förfallet ut skapar trygghet. Vikten av trygghet i samhället togs upp av många.

Det lokala lyftes även fram vad gäller att främja lokala företagare och närproducerad mat samt vara nära med en liten påverkan på miljön. Ett bra liv i Håbo handlar om att folk mår bra och att vi säkerställer att det finns ordentlig omsorg om barn, sjuka och äldre. Håbo ska även vara en kommun som erbjuder trevliga sällskapsytor utomhus, parkmiljöer och ger möjlighet att röra sig i kommunen utan bil.

Några citat:

 • Det goda livet är enkelt och vackert – till exempel lätt att ta sig till ställen.
 • Hushållning med resurser, fina grönområden, trygghet för och omtänksamhet om alla boende i kommunen.
 • Att alla invånare får sina behov tillgodosedda och känner sig värdefulla.
 • Att det finns natur och ren luft.
 • Att det satsas på kvalitet i omsorg och utbildning.
 • Att alla instanser inom kommunen innehar ett ekologiskt förhållningssätt i verksamhetsutförandet och beslutsfattande.
 • Vad kan du göra?

I enkätsvaren lyftes många bra saker som du kan göra för att bidra till ett hållbart Håbo

Här är några exempel:

 • Gör medvetna val och ta långsiktiga beslut.
 • Skräpa inte ner och återvinn mera.
 • Ordna en marknad med lokala varor.
 • Plantera blommor, växter och träd.
 • Tänk på vad du köper och undvik onödiga inköp.
 • Arbeta och handla mer på hemmaplan.
 • Hjälp andra.
 • Visa respekt och hänsyn till alla.
 • Tipsa och medvetengör om exempelvis otrygga platser.
 • Gå ut och rör på dig och engagera dig i föreningslivet.
 • Aldrig acceptera diskriminering eller kränkningar.
 • Var delaktig, samarbeta och öka kunskapen.
 • Älska Håbo.

Vad innebär hållbar utveckling för dig?

De som fick över 10 röster:

Bevara natur (47 röster)
God planering (30 röster)
Folkhälsa för alla (29 röster)
Ansvarstagande (28 röster)
Cirkulär ekonomi (25 röster)
Välmående (23 röster)
Tänka efter före (22 röster)
Inte slösa (20 röster)
Långsiktighet (19 röster)
Livskvalitet (19 röster)
Kunskap (19 röster)
Framtidstro (17 röster)
Göra skillnad (17 röster)
Kretslopp (17 röster)
Kommande generationer (16 röster)
Samarbete (16 röster)
Helhetssyn (16 röster)
Resurshushållning (15 röster)
Genomtänkt (15 röster)
Minskad konsumtion (14 röster)
Konsekvensanalys (14 röster)
Förändra (11 röster)
Medvetenhet (11 röster)

Vilka globala mål är mest relevanta för Håbo kommun?

De fem globala mål som fick flest röster:

Mål 4: God utbildning för alla (38 röster)

Mål 3: Hälsa och välbefinnande (35 röster)

Mål 7: Hållbar energi för alla (34 röster)

Mål 6: Rent vatten och sanitet (32 röster)

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald (32 röster)

Nyckelord från Håbo kommuns vision Vårt Håbo 2030 som lyftes fram som viktiga för att uppnå en hållbar kommun

De nyckelord som fick över 10 röster:

Klimat (32 röster)
Trygghet (32 röster)
Ansvarsfullt (29 röster)
Fossilbränslefria ( 25 röster)
Grön (25 röster)
Jobb (20 röster)
Jämlikhet (19 röster)
Utbildning (18 röster)
Energieffektiva (15 röster)
Giftfria (15 röster)
Hållbarhetskrav (15 röster)
Hela livet (15 röster)
Omtanke (13 röster)
Tillgänglighet (13 röster)
Människan i centrum (11 röster)
Lärande 11 röster)
Balans (11 röster)
Framtidstro (11 röster)
Båtliv (11 röster)
Delaktighet (10 röster)
Småstad (10 röster)
Lekplatser (10 röster)
Kulturmiljöer (10 röster)

Synpunkter på föreslagna inriktningar

Ekologisk dimension (21 synpunkter): Lyft klimatfrågorna tydligare och att vi inte ska ha några fossila bränslen. Kommunen behöver fokusera på vattenfrågorna och sluta bygga för nära vatten. De fina orden rimmar inte med verkligheten då naturområden byggs bort och det är svårt att leva fossilfritt och utan bil.

Social dimension (9 synpunkter): Nämn utemiljöernas påverkan på hälsan. Saknar jämställdhetsperspektiv – lika för alla oavsett kön. Lyft vikten av att ungdomar klarar skolan och föreningslivet. Tryck på alla människors lika värde.

Ekonomisk dimension (9 synpunkter): Lyft de långsiktiga satsningarna som leder till ekonomisk hållbarhet så som satsningar inom skolan och sporten. Lyft att det är de allmänna intressena som ska styra i de beslut som tas i kommunen. Det är slutanvändaren som avgör om hållbara inköp görs. Tryck på att de medvetna valen är viktiga.

Vad ska vi fokusera på och krävs för att nå dit

Ekologisk dimension: Minska bilberoendet och våra utsläpp. Möjliggör att det går att åka buss och kunna cykla. Säkerställ närhet till grönområden och återvinning. Förstör inte åkermark med bebyggelse. Välj företag som etablerar sig här utifrån verksamhetens miljöpåverkan. Morot snarare än piska – gemensamma aktiviteter som får oss att cykla och gå, ta tåget osv.

Social dimension: Se helhetsperspektiv istället för individperspektiv. Minska kriminalitet. Öka och förbättra kommunens sporthallar, satsa på olika idrotter. Satsa och arbeta med ungdomarna i kommunen. Att det finns ungdomsgårdar och trygga platser för ungdomarna att vara, umgås och hålla sig aktiverade på. Ständigt aktivt arbete kring mobbning i skolorna. Att ta in bra föreläsare /besökare för barnen att lyssna på. Att ha lärare som är väl insatta och får utbildning i hur man kan jobba kring mobbning. Få alla sociala mötesplatser mer trygga. Stärk familjer med svårigheter, avlasta vid behov. Företag och boende blandat. Upplysta miljöer. Tillgängliga inne- och utemiljöer. Se över utbudet av sociala miljöer för alla åldrar.

Ekonomisk dimension: Satsa på skolan. Uppmuntra invånare att engagera sig i enskilda projekt i kommunen, tex som ett form av invånarråd som kan vara med under stora projekt som ska planeras och genomföras. Välplanerade upphandlingar. Köp kvalitet före kvantitet. Minskad konsumtion och produktion. Fler jobb i kommunen. Ökad kunskap. Ta ansvar och minimera svågerpolitik i kommunen. Inga höghus.

Allmänt: Det krävs samarbete och förebyggande arbete. Att vi lyssnar på varandra och tar ansvar. Politiken måste visa vägen, tänka in hållbarhet i alla beslut. Långsiktiga beslut. Gör det lätt att göra rätt och hjälp till att göra bra val via tex guidning kring återvinning eller annat. Utbildning och information. Ekonomiska styrmedel som ger morot till bra val. Fair trade citymiljöcertifiera kommunhus och andra kommunala fastigheter.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster