Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Från kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari i korthet

Stationsstråket vid resecentrum börjar ta form, handlingsplan för klimatanpassning och situationen i centrum i Bålsta är några av de punkter som avhandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari.

Stationsstråket vid resecentrum

Kommunstyrelsen godkände den redovisade utformning och avgränsning för stationsstråket.

Torget vid resecentrum är tänkt som en framtida samlingspunkt, ett stationstorg som går vidare i ett stråk som involverar tunneln och anslutningar ner mot gröna stråket och centrum. Det är den sista delen av projektet Bålsta C etapp 0.

De delar av sationsstråket som berörs

 • Passage för gång- och cykeltrafik över Stockholmsvägen,
 • Tunneln för gång- och cykeltrafik under Stockholmsvägen, inklusive ny trappa och ramp på norra sidan (för att komma i nivå med gångstråket upp mot stationen)
 • Gångstråk mellan Stockholmsvägen och stationen (längs med nya resecentrum)
 • Mindre torgyta mellan resecentrum och Stockholmsvägen
 • Anslutning för gångtrafik mellan Stockholmsvägen och busstorget
 • Perrongen i anslutning till busstorget är redan utförd

Handlingsplan för klimatanpassning Uppsala län

Håbo kommun har tagit emot remissen om Handlingsplan för klimatanpassning 2022-2027 från Länsstyrelsen Uppsala län. Handlingsplanen har ambitionen att vara vägledande för arbetet med klimatanpassning. Den ska vara ett stöd i att ta fram planer och program, prioriteringar och beslut. Handlingsplanen ska också visa på ambitionsnivå och viljeriktning för klimatanpassningsarbetet i Uppsala län.

Håbo kommun anser att det är av viktigt att Länsstyrelsen är ett tydligt stöd i klimatanpassningsarbetet. Kommunen önskar att Länsstyrelsen är tydlig och konkret med vad kommunerna faktiskt ska göra i arbetet med klimatanpassning och att handlingsplanen bland annat mynnar ut i ett sådant stöd. Håbo kommun tycker också att det behövs insatser från Länsstyrelsen gentemot kommunerna för att öka kunskapen.

Förslag till nationell plan för infrastruktur för transporter

Trafikverket har skickat förslag till nationell plan för den statliga infrastrukturen för transporter ska underhållas och utvecklas 2022-2033. För Håbo kommun är det främst satsningar på Mälarbanan och trafikplatserna Åsen och Draget på E18. som är viktiga att lyfta.

Situationen i centrum

Under en period hösten 2021 upplevdes området kring centrum som otryggt av besökare och företagare.Kommundirektören fick i uppdrag att tillsammans med polis och socialtjänst skulle göra en nulägesbeskrivning och se vilka ytterligare åtgärder som kan behövas på kort och lång sikt för att kunna hantera situationen i centrum.

Kommunen bedriver ett systematiskt arbete för att öka den upplevda tryggheten i kommunen. Arbetet bedrivs i samverkan med lokala aktörer inom kommunens geografiska område, bland med annat polis, räddningstjänst, företagare och föreningar. För att ytterligare öka den upplevda tryggheten beslutade kommunfullmäktige den 29 november 2021, att avstätta 500 tusen kronor för extra trygghetsskapande åtgärder i Bålsta Centrum och 500 tusen kronor för kameraövervakning på de mest utsatta platserna i kommunen.

Det förebyggande trygghetsskapande arbetet sker bland annat genom

 • Medborgarlöfte. Varje år tecknar kommunen och polisen ett gemensamt medborgarlöfte som syftar till att formellt beskriva det löpande förebyggande arbetet med att skapa trygghet.
 • Trygghetsgruppen. Gruppen består av representanter från kommunens olika verksamheter samt externa aktörer såsom polis, räddningstjänst, centrumledning och väktarbolag. Syftet med Trygghetsgruppen är att skapa en samlad lägesbild kring situationen i kommunen för att utifrån den arbeta tillsammans både förebyggande och vid behov göra insatser för att öka den upplevda tryggheten.
 • Trygghetsvandring. En eller ett par gånger om året genomförs trygghetsvandringar för att se över vad som kan göras i den fysiska miljön för att öka den upplevda tryggheten. Det kan till exempel handla om att justera belysning eller att se över växtlighet som skapar utrymmen och områden som upplevs som otrygga.
 • Socialtjänsten. Socialtjänsten arbetar soch samverkar både med andra kommunala och externa aktörer. Bland annat har föräldrar erbjudits stödsamtal där det har visat sig att deras barn befinner sig i riskzonen för att bryta mot regler och normer, eller hamna i kriminalitet. Bålsta Polarna har startat kaféverksamhet i Fridegårds cafét på torsdag kvällar för att skapa relation med ungdomarna som rör sig i centrumområdet på kvällarna.

Ärenden som kommunstyrelsen skickade vidare för slutgiltigt beslut till kommunfullmäktige

På sammanträdet den 7 februarir beslutade kommunstyrelsen att skicka vidare flera ärenden till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

 • Investeringsprojekt 1271 GAP (huvudmatning vattenledning Bålsta) - namnbyte, igångsättningsbeslut och utökad budge
 • Beslut att anta revidering av kommunens vision
 • Beslut om att anta översiktsplan
 • Antagande av program för bostadsförsörjning 2022 - 2026
 • Valet 2022: Arvodering av röstmottagare
 • Motion: Satsningar inom vård och omsorg
 • Motion: Föreningsbidrag 

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens mer övergripande frågor. Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige bereds i förväg av kommunstyrelsen eller en nämnd.

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 28 februari. Kallelse, handlingar och information kommer publiceras på håbo.se och på kommunens Facebooksida. Läs mer om

Kommunfullmäktige - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 7 februari Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Det här är kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi och ska också övervaka efterlevnaden av de mål som fullmäktige har fastställt för kommunen

Kommunstyrelsen är vald av kommunfullmäktige och Helene Zeland Bodin (C) är kommunstyrelsens ordförande.

Mer om kommunstyrelsen

Tidigare nyheter från kommunstyrelsens sammanträden

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster