Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Från kommunstyrelsens sammanträde den 25 april i korthet

Ordörandeklubba

Foto: Mostphotos

Beslut om samråd för detaljplan Logisitk Bålsta kvarter 2, översyn av kollektivtrafiken i Bålsta tätort samt parkeringsförbud vid vändplan på Prästgårdsvägen är några av de punkter som avhandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 25 april.

Belut om samråd, detaljplan 442, för Logistik Bålsta kvarter 2

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att samråda förslag till Detaljplan 442, för Logistik Bålsta kvarter 2. Detaljplanens genomförande bedöms medföra betydande miljöpåverkan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av lager- och logistikanläggningar väster om Bålsta tätort, i anslutning till Björnbro verksamhetsområde. Även tekniska anläggningar och verksamheter som inte är störande är tillåtna. Förslaget är i enlighet med fördjupad översiktsplan och detaljplaneprogram, skapar arbetstillfällen och bidrar därför positivt till Håbo kommuns långsiktiga utveckling.

Informationsärende: Översyn av kollektivtrafiken i Bålsta tätort

Inom projektet Översyn av busstrafiken i Bålsta har en första medborgardialog genomförts under perioden 21 februari till 20 mars 2022. Medborgardialogen syftade till att samla in synpunkter och behov från invånare, resenärer, näringsliv och besökare. Synpunkterna är ett viktigt underlag i arbetet med att ta fram ett nytt busslinjenät och åtgärder för en förbättrad infrastruktur. Under våren arbetar projektet intensivt med linjenät, infrastruktur samt med barn- och socialkonsekvensanalys i en sammanhållen process.

Parkeringsförbud i vändplan på Prästgårdsvägen

Kommunstyrelsen beslutade att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera i vändplan på Prästgårdsvägen. Parkeringsförbudet syftar till att förhindra att fordon parkeras på vändplanen.

 Ärenden som kommunstyrelsen skickade vidare för slutgiltigt beslut till kommunfullmäktige

På sammanträdet den 25 april beslutade kommunstyrelsen att skicka vidare flera ärenden till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

 • Beslut att anta revidering av kommunens vision
 • Beslut om att anta översiktsplan
 • Antagande av program för bostadsförsörjning 2022-2026
 • Återrapportering uppdrag Kolonilotter
 • Överlåtelse av exploateringsavtalmellan exploatörer i detaljplan för Väppeby 7:18 med flera
 • Medborgarförslag: Gångväg från Aronsborgsrondellen till Aronsborgsviken
 • Medborgarförslag: Bevakat övergångsställevid Frösundavik/Hagviken
 • Medborgarförslag: Angående sjösättningsrampen Aronsborg
 • Medborgarförslag: Förlängning av sandstranden vid Karlmarsands bad
 • Motion: En kärnvapenfri framtid för Håbo kommun
 • Motion: Ta ansvar för våra ödehus
 • Motion: Trygghetspaket - nolltolerns mot klotter
 • Motion: Arbetsmiljöutbildning för förtroendevlada
 • Motion: Utveckla LOV i Håbo

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens mer övergripande frågor. Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige bereds i förväg av kommunstyrelsen eller en nämnd.

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 9 maj. Kallelse, handlingar och information kommer publiceras på håbo.se och på kommunens Facebooksida.

Kommunfullmäktige - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 25 april Pdf, 19.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Det här är kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi och ska också övervaka efterlevnaden av de mål som fullmäktige har fastställt för kommunen

Kommunstyrelsen är vald av kommunfullmäktige och Helene Zeland Bodin (C) är kommunstyrelsens ordförande.

Mer om kommunstyrelsen

Tidigare nyheter från kommunstyrelsens sammanträden

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster