Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Kommunfullmäktige beslutade om att utöka investeringsbudgeten till projektet ny simhall

Kommunfullmäktige beslutade under sammanträdet 8 april att anta förslaget om att utöka investeringsbudgeten för vår nya simhall eftersom priserna för bland annat kategorierna rör-, ventilations-, styr-, el- samt vattenreningsinstallationer har stigit mer i takt med inflationen än vad tidigare prognos visade. Slutprognosen visar att investeringsbudgeten därmed behöver utökas med 10 miljoner kronor.

Uppdaterad 2024-04-19

Den totala investeringsbudgeten för ny simhall beräknas till 243,6 miljoner kronor. Det beslutade investeringsbeloppet 2020 var 191 miljoner kronor, det innebär en ökning med 52,6 miljoner kronor. Sedan 2020 steg inflationen och priserna för byggnadsmaterialet var därför svåra att prognostisera samt att projektet gick in med för låg budget från början. Vid jämförelser av andra byggnationer av simhallar är projektet nu mer i fas.

Projektet har sedan start följts upp och kostnadsprognoser har kontinuerligt tagits fram. Slutprognosen visar att investeringsbudgeten därmed behöver utökas med 10 miljoner kronor.

Beslutet om en ny simhall togs 2020 när det ekonomiska läget inte förhöll sig till en skenande inflation, ökade materialkostnader och närliggande krig. Därför har investeringsbudgeten för den nya simhallen behövts höjas sedan beslutet togs.

Tidigare förslag om utökad investeringsbudget till kommunfullmäktiges sammanträde 26 februari

Under kommunfullmäktiges sammanträde 26 februari 2024 lämnade kommunstyrelsen förslag till beslut om att utöka investeringsbudgeten med 16,4 miljoner kronor utifrån förvaltningens bedömning. Anledningen till förslaget om 16,4 miljoner kronor berodde på att det under hösten 2023 hade identifierats osäkerhetsfaktorer samt att rehabiliteringsdelen är i behov av renovering. De 6,4 miljoner kronorna räknades då in i förslaget om den utökade investeringsbudgeten för att kunna täcka eventuella oförutsägbara utgifter samt renoveringen av rehabiliteringsdelen.

Ärendet till kommunfullmäktige 26 februari återremitterades då de tidigare identifierade osäkerhetsfaktorer kvarstod inte i samma omfattning som under höstens bedömningar samt att kostnaden för rehabiliteringsdelen beslutades att inte ingå i budgeten för den nya simhallen. Det är anledningen till att slutprognosen för den utökade investeringsbudgeten hamnade på 10 miljoner kronor.

Bakgrund och tidigare beslut om investeringsbudgeten för ny simhall

År 2020 beslutade kommunfullmäktige om en total investeringskostnad på 191 miljoner kronor.

År 2022, 28 mars beslutade kommunfullmäktige inför byggstarten att utöka investeringsbudgeten med 13,5 miljoner kronor. Investeringsbudgeten beslutades då till 204,5 miljoner kronor.

I början av året 2023 beslutade kommunfullmäktige att skjuta till 29.1 miljoner kronor på grund av det allmänna kostnadsläget med höginflation och kraftigt höjda priser på byggmaterial. Den investeringskostnaden beräknades då till 233,6 miljoner kronor. Den totala investeringsbudgeten för ny simhall beräknas till 243,6 miljoner kronor.

Slutkostnadsprognos

I slutkostnadsprognosen fick totalentreprenören under oktober 2023 aviseringar från installationsentreprenörerna att deras respektive slutkostnadsprognoser behöver höjas. Kategorierna rör-, ventilations-, styr-, el- samt vattenreningsinstallationer visar på större avvikelser i sina respektive prognoser.

Driftform för friskvårdslokalen i nya simhallen

Kommunfullmäktige ger i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att hyra ut friskvårdslokalen i nya simhallen till extern entreprenör.

Ny simhall

Du hittar mer information den nya simhallen på sidan Ny simhall

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster