Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Ny simhall

Simbassäng

foto: Norconsult

Håbo kommun bygger en ny större simhall i anslutning till den nuvarande. Här kan du följa projektet fram till att simhallen står färdig.

Aktuellt

Under hösten har arbetet med att planera och förbereda för ny simhall fortsatt. I arbetet ingår utredningar, undersökningar, projektering och kalkylering för att komma fram till den bästa och mest kostnadseffektiva utformningen. Det är viktigt att den nya simhallen byggs så att en effektiv drift görs möjlig. Den nya simhallen skall vara enkel att driva, sköta och bemanna.

Ett förslag på utformning ska vara klart för beslut till årsskiftet 2021/22. Förslaget kommer att innehålla en detaljerad utformning med ritningar och en kostnadsbedömning. Förslaget tas upp för beslut om igångsättning och byggstart i början på nästa år.

Byggstarten är planerad till våren 2022. Detta förutsätter att beslut om genomförande tas och att bygglov och övriga myndighetsbeslut är klara.

Ritning ny simhall

Översikt som visar den nya simhallens planerade läge. På bilden framgår även anslutningen till befintlig rehab- och relaxavdelning.

Bakgrund

Den befintliga simhallen byggdes 1976. Simhallen är i dåligt skick och vissa delar är så pass dåliga att de skulle kräva omfattande renoveringar. Bedömningen är att det inte är ekonomiskt försvarbart att driva den befintliga simhallen vidare.

Beslut

För att säkerställa att vi även i framtiden har en attraktiv och fungerande simhall är det beslutat att bygga en ny. Den nya simhallen ska ligga på parkeringen bredvid den befintliga. Den befintliga rehab- och relaxavdelningen ska behållas och byggas ihop med den nya simhallen.

Omfattning

Den nya simhallen kommer att innehålla:

  • En 25-metersbassäng med åtta simbanor.
  • Ett småbarnsbad för familjer.
  • En delbar undervisningsbassäng 16,7 meter lång och 8 meter bred.
  • En bassäng med höj- och sänkbar botten i befintlig rehab- och relaxavdelning.

Det kommer finnas utrymme för entré, enklare matservering, dusch/omklädning och personal. Vid bassängen kommer det att finnas läktare. Det kommer även att finnas utrymme för friskvård.

Tider

Projektet är i ett tidigt skede. Håbo kommun har skrivit kontrakt med entreprenören Cobab. Nu påbörjar arbetet med att i detalj planera och projektera simhallen. Simhallen beräknas preliminärt vara klar årsskiftet 23/24.

Befintlig simhall

Den befintliga simhallen kommer att vara öppen fram tills den nya simhallen öppnar. Därefter stängs den gamla simhallen. På detta sätt kommer perioden utan simhall att minimeras.

Ambitionen är att simhallen ska vara öppen i så stor utsträckning som möjligt under pågående byggnation. Vissa perioder kommer simhallen, hela eller vissa delar, att behöva stängas.

Frågor och svar

Kommunfullmäktige har beslutat att bygga en ny simhall på parkeringen bredvid den befintliga simhallen. Det är även beslutat att den befintliga rehab- och relaxavdelningen ska behållas och byggas ihop med den nya simhallen.

Beslutet att bygga en ny simhall fattades i kommunfullmäktige i juni 2020.

Beslutad investeringsbudget för den nya simhallen är 191 miljoner kronor.

Den nya simhallen kommer att innehålla:

  • En 25-metersbassäng med åtta simbanor.
  • Ett småbarnsbad för familjer.
  • En delbar undervisningsbassäng 16,7 meter lång och 8 meter bred.
  • En bassäng med höj- och sänkbar botten i befintlig rehab- och relaxavdelning.

Det kommer finnas utrymme för entré, enklare matservering, dusch/omklädning och personal. Vid bassängen kommer det att finnas läktare. Det kommer även att finnas utrymme för friskvård.

Den befintliga simhallen kommer att vara öppen fram tills den nya simhallen öppnar. Därefter stängs den gamla. På detta sätt kommer perioden utan simhall att minimeras.

Ambitionen är att simhallen ska vara öppen i så stor utsträckning som möjligt under pågående byggnation. Vissa perioder kommer simhallen, hela eller vissa delar, att behöva stängas.

Den befintliga rehab- och relaxavdelningen kommer att behållas och byggas ihop med den nya simhallen. Rehab- och relaxavdelningen kommer därför att behöva stängas under en längre period i samband med detta.

Vad som ska ske med den befintliga simhallsbyggnaden i framtiden är inte bestämt. Beslut tas längre fram.

Projektet är i ett tidigt skede. Håbo kommun har skrivit kontrakt med entreprenören Cobab. Under våren kommer en definitiv tidsplan att tas fram. Simhallen beräknas preliminärt vara klar årsskiftet 23/24.

Den befintliga simhallen byggdes 1976. Simhallen är i dåligt skick. Vissa delar är så pass dåliga att de skulle kräva omfattande renoveringar. Sammantaget är bedömningen att det inte är ekonomiskt försvarbart att driva den befintliga simhallen vidare.

Just nu görs en parkeringsutredning för hela Bålsta centrum. Utredningen ser över behovet av parkeringsplatser för olika ändamål (pendlar-, besöks- och personalparkering).

Enligt beslut i kommunfullmäktige får byggnation av en ny simhall inte påbörjas innan parkeringsutredningen är klar.

Återvinningsstationen kommer behöva flyttas. I dagsläget är det inte klart var den kommer att placeras.

Nej. I beslutet att bygga en ny simhall har man vägt intressen och behov mot varandra. Utifrån investeringskostnad, driftkostnad, besöksunderlag och anläggningar i närliggande kommuner är det beslutat att inte bygga ett äventyrsbad.

Äventyrsbad finns inom närområdet i till exempel Uppsala, Enköping, Järfälla och Västerås. Det är ett medvetet val att den nya simhallen inte ska konkurrera med dessa.

I dagsläget är endast de funktioner som ska finnas i simhallen specificerade. Det finns inga beslutade ritningar på byggnaden.
Projektering påbörjas när en entreprenör är upphandlad. Det beräknas ske under våren 2021.

I dagsläget finns inget beslut gällande kostnad för bad. Öppettider, bemanning och priser för den nya simhallen kommer att ses över.

Ja, det kommer att finnas ett café med enklare servering.

Sidansvarig:

Klicka för support
Stäng supportfönster