Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Trafikprojekt trafikplats Åsen

I Trafikprojekt trafikplats Åsen utreds åtgärder för att säkra ett fortsatt bra trafikflöde i trafikplats 146 Åsen, även när Logistik Bålsta är i full drift. Projektet pågår under flera år och är indelat i etapper. Beroende på vad den pågående utredningen visar kan åtgärder ske successivt.

Projektet innefattar hela trafikplats 146 Åsen; på- och avfarter till E18 (motorvägen), inklusive Gransäterrondellen samt Kraftleden. Genom en trafikanalys simulerar och analyserar vi olika trafikflöden för att hitta en lösning som möter kraven som medföljer den trafikmängd som beräknas tillkomma i och med utvecklingen av Logistik Bålsta. Mer om just Logistik Bålsta finns att läsa här. Öppnas i nytt fönster.

De åtgärder som införs på dessa platser kan även påverka intilliggande infrastruktur. Den ses också över i projektet.

I en trafikanalys kan olika trafikflöden testas genom en simuleringsmodell. Grundmodellen togs fram 2017 och uppdaterades 2022 med data som vi fick från de företag som var på väg att etablera sig i Logistik Bålsta. För de kvarter som inte har någon bestämd exploatör ännu så har vi gjort uppskattningar baserat på tillgänglig yta och vilken verksamhet som kan antas komma. Vi kunde då se att den tillkommande trafiken skulle försämra trafikflödena på Kraftleden och i trafikplats Åsen. Den ökande trafikmängden påverkar även räddningstjänsten som är lokaliserad vid Björnängsvägen längs med sträckan mellan motorvägen och Logistik Bålsta. När vi i slutet av 2022 inhämtat information om vilka trafikmängder vi stod inför så påbörjades utredningar för hur det skulle påverka flödena och hur vi skulle gå tillväga för att möta detta. Sedan dess har vi undersökt ett antal åtgärdsförslag och planerar för det alternativ som anses bäst lämpat utifrån det vi vet idag.

Med trafikanalysen kan vi exempelvis även simulera vad som händer om en viss andel anställda tar sig till arbetsplatsen kollektivt eller med gång/cykel. Vi fortsätter kontinuerligt att använda oss av trafikanalysen för att bekräfta att flödena är fortsatt goda när vi har satt in de tänkta åtgärderna.

Vi är nu i fas med att föra dialog med Trafikverket som äger trafikplats Åsen inklusive Gransäterrondellen och som därmed kommer att vara ledande i vidare utredning, utformning och upphandling.

Trafikverket kommer att upprätta vägplan för den infrastruktur som de har rådighet över. Det innebär att ett flertal åtgärder lämplighetsprövas och utvärderas för miljöpåverkan, samhällsnytta, ekonomi och så vidare.

För Kraftleden kommer kommunen att fortsätta utreda vilket/vilka alternativ som bibehåller god framkomlighet och främjar flödet samt möter utveckling vid intilliggande områden.

Utöver det här arbetet pågår samtidigt en del andra utredningar vid sidan om. Det handlar bland annat om temporära åtgärder innan vi får de tänkta åtgärderna på plats, hur vi planerar busstrafiken i området, om vi ska planera en alternativ väg ut ur området samt kopplingar med gång- och cykelvägar.

Etapper

Projektet är indelat i etapper för att kunna arbeta på flera fronter samtidigt. Det kan innebära att vissa etapper flyter på utan större motstånd och blir klara tidigare än andra. Det är inte säkert att projektet utförs i den ordning som etapperna är indelade och att säga när hela projektet är klart är tyvärr mycket svårt. Vi räknar med att det pågår ett antal år och med så pass lång horisont är det mycket som behöver gå enligt plan för att inte försena projektet.

Som tidigare beskrivet är det inte säkert vilka åtgärder som utförs i slutändan. Preliminärt fokuserar vi på åtgärderna som står beskrivna under respektive etapp.

Två cirkulationsplatser - befintlig cirkulationsplats Gransäterrondellen och tänkt ny cirkulationsplats norr om E18. Där handlar det om kapacitetshöjande åtgärder i Gransäterrondellen inklusive anslutande vägar från E18 till två körfält och flödesoptimering så att trafik till/från Kraftleden prioriteras.
Tänkt ny cirkulationsplats på norra sidan av motorvägen, dimensionerad för att klara trafikökningen samt förbättra trafiksäkerheten.

Denna infrastruktur ägs av Trafikverket och därför kommer en vägplan att upprättas för att utvärdera vilken åtgärd som ska utföras utifrån samhällsnytta, miljöpåverkan, med mera. Trafikverket beräknar att denna vägplan tar tre år att ta fram och kan fastställas när finansiering är garanterad för de förslag som tas fram. Det är också Trafikverket som kommer att handla upp utförare när vägplanen fastställts.

För Kraftleden ser vi över fyra olika alternativ; 1+1 körfält (befintlig utformning), 1+2 körfält (ett nedför och två uppför), 2+1 körfält (två nedför och ett uppför) eller 2+2 körfält (två nedför och två uppför). Samtliga av dessa alternativ kan inkludera markvärme i ett körfält som går uppför backen. Utformningen kommer troligen att påverka in-/utfart till befintlig drivmedelsstation och vi kommer att se över en lösning i dialog med berörd verksamhet och markägare.
Kraftleden råder kommunen själva över och därför kan förhoppningsvis detta arbete utföras tidigare. De utmaningar som vi ser i dagsläget innefattar befintliga detaljplaner som inte överrensstämmer med tänkt markanvändning samt att vi kommer att påverka mark som inte ägs av kommunen.

Parallellt med utredningen kring den fysiska utformningen av de åtgärder som planeras vid trafikplats Åsen och Kraftleden pågår även flera andra utredningar. Bland annat ser vi över:

 • Att den befintliga infrastrukturen klarar framtida trafikökningar.
 • Om vi kan sätta in "temporära" åtgärder innan de permanenta är på plats.
  - Detta lämpar sig trafikanalysen väl för. Där kan vi köra modellen med olika förslag för att se vad som kan underlätta trafiken.
 • Hur vi kan/ska försörja logistikområdet med hållbara alternativ så som kollektivtrafik samt gång- och cykelinfratruktur.
  - Om vi kan få ett antal av de som kommer att jobba inom området att inte ta bilen är det en vinst för hela trafiksystemet men också för klimatet!
 • Hur en alternativ väg in till logistikområdet kan se ut i framtiden.
  - Vi ser att det kan bli aktuellt ifall logistikområdet fortsätter att utvecklas enligt planerna. Initialt ser vi att denna väg skulle ansluta till Kräggavägen, norr om E18, men innebär stora tekniska utmaningar. Vägen behöver anpassas till befintlig infrastruktur så som Mälarbanan (järnvägen) och E18 (motorvägen), det skulle vara på mark som till stor del inte ägs av kommunen idag samt att det finns ett antal fornlämningar i området som också behöver tas i beaktning. Allt detta innebär mycket stora kostnader och är med all säkerhet ett arbete som tar längre tid än det som vi fokuserar på idag.
  Denna alternativa väg innebär inte en ny trafikplats då anslutningen sker till Kräggavägen. Enligt Krav för Vägar och gators utformning, som är "Trafikverkets regelverk för ny- och ombyggnation, drift- och underhåll och ska användas vid planering, projektering, genomförande och förvaltning" ska det vara minst 1500 meter mellan trafikplatser på motorväg med hastigheter om 110km/h. Vilket innebär att en tilltänkt väg kommer att ansluta till Kräggavägen och fordon får då åka via trafikplats Åsen för att komma till E18.
 • Övrig trafikpåverkan inom Bålsta tätort, så som södergående trafik på Kraftleden, Stockholmsvägen, Södra Bålstaleden, med flera.
 • Eventuella andra frågor som dyker upp under projektets gång.

Frågor och svar

Trafikverket planerar sina arbeten utefter "Fyrstegsprincipen". Enligt den principen är första steget Tänk om, att överväga åtgärder som påverkar beteenden och minskar behovet av transporter. Nästa steg handlar om att optimera för att bättre använda befintlig infrastruktur. Först på steg tre och fyra börjar det byggas, i steg tre ombyggnation och sista hand nybyggnation. Med detta som bakgrund så är det ombyggnation av befintlig infrastruktur som vi arbetar för främst, men inte uteslutande.

Trafikverket följer även Krav för vägar och gators utformning. I den regleras avstånden mellan trafikplatser på olika typer av motorväg. På motorväg utanför tätorten med hastighetsbegränsning om 110 km/h är det minsta avståndet mellan avfart och påfart mellan två trafikplatser 1500 meter.
Det avståndet omöjliggör inte en ny trafikplats, men gör det onaturligt för en majoritet (70%) av alla tillkommande transporter att åka förbi trafikplats Åsen och sedan tillbaka in mot logistikcentrumet.

En så stor statlig infrastrukturåtgärd som en ny trafikplats behöver dessutom gå genom Nationell plan för transportinfrastruktur vilken beskriver hur statlig infrastruktur ska underhållas och utvecklas under kommande tolvårsperiod. Planen revideras vart fjärde år av Trafikverket och beslutas av Regeringen. Sammantaget skulle det här troligen fördröja någon sorts åtgärd med ett antal år.

Trafikverket planerar sina arbeten utefter "Fyrstegsprincipen". Enligt den principen är första steget Tänk om, att överväga åtgärder som påverkar beteenden och minskar behovet av transporter. Nästa steg handlar om att optimera för att bättre använda befintlig infrastruktur. Först på steg tre och fyra så börjar det byggas, i steg tre ombyggnation och sista hand nybyggnation. Med detta som bakgrund så är det ombyggnation av befintlig infrastruktur som vi arbetar för främst, men inte uteslutande.

Att bygga en ny väg just här kommer med stora tekniska utmaningar då befintlig infrastruktur i form av Mälarbanan och E18 behöver korsas (tunnel under eller bro över) samt att de fornlämningar som finns i området behöver beaktas.

Eftersom vi inte planerar en helt ny trafikplats så skulle trafiken behöva använda trafikplats Åsen i vilket fall. Detta gör en ny väg mindre lämplig men kan oavsett komma att behövas för att stärka resiliensen i systemet.

De åtgärder som vi fokuserar på är relativt stora infrastrukturprojekt och kommer att pågå under många år vilket innebär flera kritiska punkter som måste flyta på för att inte fördröja projektet.

Av det vi vet än så länge så beräknar Trafikverket att vägplanen som ska tas fram för trafikplats Åsen kommer ta tre år. Förhoppningen är att vägplanearbetet ska kunna påbörjas under hösten efter att ett första avtal mellan kommunen och Trafikverket har slutits som redogör intentioner och säkerställer finansiering.

För exempelvis en alternativ väg in till logistikområdet är tidshorisonten ännu längre och för en potentiell ny trafikplats ännu ännu längre.

När vädret är som "värst" och det faller mycket snö under kort tid så blir det ofta problem i trafiken. Det gäller på de flesta platserna och för de flesta vägarna. För backen på Kraftleden så har det hänt ett antal gånger att exempelvis lastbilar har fastnat och stoppat trafiken. Detta har delvis berott på vädret och halkan men även andra faktorer. Kommunen prioriterar snöröjning på Kraftleden och utgår sin rutt härifrån.

I det förslag som ses över så finns alternativet att lägga markvärmeslingor med. Om detta är tekniskt möjligt, till vilken kostnad samt till vilken nytta kommer utredningen svara för och därefter kan kommen göra ett ställningstagande.

Eftersom det redan idag går tunga transporter mellan trafikplats Åsen och Logistik Bålsta räknar vi inte med att bullernivåerna kommer att öka i styrka. Ett ökat antal fordon kommer dock troligtvis leda till buller under fler/längre perioder av dygnet. Vi tar vara på detta i utredningen och ifall ett specifikt område eller en specifik väg blir särskilt utsatt ser vi över potentiella åtgärder för det.

Det har funnits tankar och önskemål om att aktörerna inom logistikområdet skulle använda järnvägen för sin verksamhet. De aktörer som nu håller på att etablera sig kan däremot inte använda sig av järnvägen eftersom deras leveranser främst sker till mottagare som inte är anslutna med järnväg själva så som privatpersoner exempelvis. Det innebär att utgående gods behöver lämnas med lastbil och därför kan inkommande gods levereras av samma lastbilar.

Sidansvarig:

Klicka för support
Stäng supportfönster