Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Nytt busslinjenät i Bålsta tätort

Mallbild

Bålsta växer och nu gör vi om busslinjerna i tätorten så att fler vill och kan resa med kollektivtrafiken. Vi har tagit fram ett förslag på nytt busslinjenät och hur hållplatser i Bålsta kan förändras och förbättras. Här kan du läsa mer om linjenätsförslaget och se kartor.

Medborgardialog och enkät

Den 18, 20 och 22 oktober fanns möjlighet att träffa oss i Bålsta och ställa frågor om förslaget. Då gick det även att lämna synpunkter i en enkät. Enkäten var öppen 10 oktober till 7 november och nu jobbar vi med att sammanställa alla synpunkter som inkommit.

Förslag på nytt busslinjenät

Karta över förslag på nytt busslinjenät i Bålsta

Karta grundförslag att ladda ner

Förslaget innehåller fyra lokala busslinjer som alla knyts samman vid Bålsta station. Bussarna är anpassade till SL-pendeln så att det ska bli enkelt att resa med buss och vidare med pendeln.

Vad innebär förslaget

Förslaget innebär att mer resurser läggs på tätortstrafiken jämfört med idag för att trafiken ska fungera för fler resenärer. I korthet innebär förslaget att:

 • Viby äng och Logistik Bålsta, som idag saknar busstrafik, får busstrafik.
 • Ett enklare busslinjenät eftersom bussarna föreslås gå mer gent till Bålsta station och ha samma sträckning under hela dygnet.
 • Bussarna kommer att gå oftare under sena kvällar och nätter.
 • Linje 310 kan dras om för att gå mer direkt mot Bålsta station via Stockholmsvägen. Då kortas restiden med cirka 5 minuter i varje riktning.
 • Busslinjenätet blir enklare att förstå sig på och täcker in fler områden i Bålsta vilket bedöms ge ökat resande på sikt.

Möjliga tillägg till förslaget

Till grundförslaget för nytt busslinjenät i Bålsta tätort finns följande möjliga tillägg:

 • Linje 304 (mjuka linjen) läggs till i sin nuvarande form.
 • Busstrafik till Draget. Hållplatsen Draget föreslås då att flyttas närmare ICA Maxi och McDonalds.
Karta med förslag på nytt busslinjenät i Bålsta med möjliga tillägg

Förslag på hållplatser och infrastruktur

Förslaget innebär att vi rustar upp, bygger, flyttar och tar bort vissa hållplatser. På några platser förbättras trafiksäkerheten och på två platser bygger vi en vändslinga så att bussen kan vända.

Karta Bålsta infrastruktur busslinjenät

Nya hållplatser

 • På Stockholmsvägen byggs en ny hållplats.
 • Vid hållplatsen Gnejsvägen byggs ett till hållplatsläge.
 • I Viby Äng byggs en ny hållplats.

Flytt av hållplatser

Vissa hållplatser behöver flyttas för att anpassas efter förslaget och busslinjernas nya sträckningar.

 • Ena hållplatsläget för Futurum och Räddningsstationen behöver flyttas för att bättre anpassas till bussens väg.
 • På längre sikt kan hållplatsen Kraftleden flyttas längre söderut, eftersom kommunen planerar en ny cirkulationsplats i korsningen med Kalmarleden.
 • För att öka trafiksäkerheten kan hållplatsen Granelund flyttas, men det behöver vi titta närmare på.

Hållplatser som tas bort

Förslaget innebär att vissa hållplatser tas bort

 • Hållplatsen Graneberg och ena hållplatsläget för Gransäterskolan tas bort då linje 310 får en ny sträckning.
 • Hållplatserna Infra Park och Skörbyhöjden trafikeras inte och kan tas bort.
 • Hållplatsen Mansängen ligger för nära Bålsta Station och ska inte trafikeras av tätortsbussarna.
 • Förslaget innebär att linje 304, mjuka linjen, dras in, vilket gör hållplatserna Gullvivavägen, Klyvvägen, Rågvägen och Violvägen tas bort.
 • Avståndet mellan hållplatserna Gillmarken och Åkerby vägskäl är för kort, vilket ökar restiden för bussen. Förlsaget innebär att en av de två hållplastserna tas bort men det behöver vi titta vidare på.

Upprustning av hållplatser

Det finns ett stort behov av att rusta upp och tillgänglighetsanpassa nuvarande hållplatser i Bålsta. Det är ett stort arbete och vi kommer att lägga upp en plan för hur vi gör detta.

Nya vändslingor för buss

Nya vändslingor för bussen byggs i Viby Äng och Skörby. Exakt var och hur det kan komma att se ut behöver vi utreda mer.

Trafiksäkerhet

På några platser behöver vi göra det säkrare att korsa gatan. Nya övergångsställen och cykelpassager föreslås därför vid hållplatserna Helgövägen, Gyproc, Furuhäll vägskäl, Granelund och Göksvik vägskäl.

Vid hållplats Medborgarhuset (på Västerängsvägen) och Vårdcentralen ska vi utreda om timglashållplats kan öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Region Uppsala och Håbo kommun har gemensamt tagit initiativ till att ta fram ett nytt busslinjenät i Bålsta som bättre möter dagens och framtidens behov, och som gör att fler vill resa med busstrafiken. I projektet ingår även åtgärder för att enkelt och smidigt kombinera buss med gång och cykel.

Håbo kommun kommer inom de närmsta 5-10 åren att växa med både fler invånare och fler arbetstillfällen. Den största tillväxten kommer att ske i Bålsta tätort. Dagens busslinjenät i Bålsta är inte anpassat efter tätortens expansiva utveckling.

Region Uppsala och Håbo kommun ska tillsammans ta fram ett mer effektivt och attraktivt busslinjenät där gång- och cykelåtgärder inkluderas och bildar en bra helhet. Målet är att andelen bussresenärer ska öka liksom andelen som kombinerar buss med gång och cykel.

Arbetet startade med att ett samverkansavtal mellan Region Uppsala och Håbo kommun undertecknades våren 2021. Därefter har förberedande arbeten genomförts för att få bättre kunskap om dagens linjenät, resvanor och andra förutsättningar. Under 2021 togs även planeringsprinciper fram och beslutades av både Region Uppsala och Håbo kommun. Planeringsprinciperna är utgångspunkt för det nya busslinjenätet.

Under perioden 21 februari och 20 mars genomfördes en tidig medboragardialog. Längs ner på sidan hittar du rapporten där du kan läsa mer.

Ambitionen är att det nya linjenätet kan lanseras tidigast i december 2023, men mycket behöver vara på plats innan trafiken kan börja rulla.

2021
Samverkansavtal fastställs
Planeringsprinciper och målbild fastställs

2022
Medborgardialoger – synpunkter på nuvarande linjenät samlas in
Samråd kring förslag till nytt linjenät

2023
Linjenätet antas av Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden
Region Uppsala och Håbo kommun fastställer överenskommelse
Ansökan om stadsmiljöavtal lämnas in
Planering och utbyggnad av infrastruktur
Trafikstart i december 2023

2024
Utbyggnad av infrastruktur

Har du fler frågor?

Kontakta oss gärna:

Anna-Ida Eriksson
Region Uppsala
anna-ida.eriksson@regionuppsala.se

Katharina Staflund
Håbo kommun
katharina.staflund@habo.se

Sidansvarig:

Klicka för support
Stäng supportfönster