Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Nytt busslinjenät i Bålsta tätort

Mallbild

Bålsta växer och nu gör vi om busslinjerna i tätorten så att fler vill och kan resa med kollektivtrafiken.

Region Uppsalas Trafik- och samhällsutvecklingsnämnd fastställde den 27 mars 2023 ett nytt busslinjenät ska införas i Bålsta tätort. Linjenätet har tagits fram i samarbete mellan Region Uppsala och Håbo kommun, där boende och verksamma i området har haft möjlighet att framföra synpunkter på hur kollektivtrafiken i tätorten Bålsta bör utformas.

Busshållplatser som anpassas 2024

Nyheter Buss i Bålsta

Start av första linjen den 10 december

Den 10 december 2023 lanserades den första linjen i det nya linjenätet i Bålsta tätort. Linje 34, som går mellan Bålsta station och Logistik Bålsta och passerar även Medborgarhuset samt Kyrkcentrum. I och med detta görs även vissa ändringar på linje 305 som kör kvällstid i Bålsta samt linje 310 mot Krägga. Från och med 10 december slutade även linje 304 (Mjuka linjen) att trafikera eftersom det ursprungliga syftet inte längre är aktuellt samt att resandet med linjen är väldigt lågt.

Det nya busslinjenätet innehåller fyra lokala busslinjer som alla knyts samman vid Bålsta station. Bussarna är anpassade till SL-pendeln så att det ska bli enkelt att resa med buss och vidare med pendeln. Resterande tre linjer i det nya linjenätet planerar vi att lansera under hösten 2025. Läs mer om av införandet av det nya linjenätet på UL.se: Nu händer det grejer i Bålsta! - UL Länk till annan webbplats.

Karta över busslinjenätet i Bålsta från och med 10 december 2023 till augusti 2025

Busslinjenät i Bålsta

Vad innebär det nya linjenätet?

Det nya linjenätet innebär att mer resurser läggs på tätortstrafiken jämfört med idag för att trafiken ska fungera för fler resenärer. I korthet:

  • Viby äng och Logistik Bålsta, som idag saknar busstrafik, får busstrafik.
  • Ett enklare busslinjenät eftersom bussarna föreslås gå mer gent till Bålsta station och ha samma sträckning under hela dygnet.
  • Bussarna kommer att gå oftare under sena kvällar och nätter.
  • Busslinjenätet blir enklare att förstå sig på och täcker in fler områden i Bålsta vilket bedöms ge ökat resande på sikt.

Karta över busslinjenätet i Bålsta från och med augusti 2025

Busslinjenät i Bålsta

Upprustning av hållplatser och ny infrastruktur

Vi kommer tillsammans med Region Uppsala att rusta upp, bygga, flytta och ta bort vissa hållplatser. På några platser behöver trafiksäkerheten förbättras och på två platser bygger vi en vändslinga så att bussen kan vända. Projektet innefattar även ett par gång- och cykelvägar.
Just nu lägger vi upp en plan tillsammans med Region Uppsala för i vilken ordning hållplatserna och all annan infrastruktur ska byggas. Under perioden 2023-2027 kommer vi att successivt bygga ut infrastrukturen.

Region Uppsala och Håbo kommun har gemensamt tagit initiativ till att ta fram ett nytt busslinjenät i Bålsta som bättre möter dagens och framtidens behov, och som gör att fler vill resa med busstrafiken. I projektet ingår även åtgärder för att enkelt och smidigt kombinera buss med gång och cykel.

Håbo kommun kommer inom de närmsta 5-10 åren att växa med både fler invånare och fler arbetstillfällen. Den största tillväxten kommer att ske i Bålsta tätort. Dagens busslinjenät i Bålsta är inte anpassat efter tätortens expansiva utveckling.

Region Uppsala och Håbo kommun ska tillsammans ta fram ett mer effektivt och attraktivt busslinjenät där gång- och cykelåtgärder inkluderas och bildar en bra helhet. Målet är att andelen bussresenärer ska öka liksom andelen som kombinerar buss med gång och cykel.

Arbetet startade med att ett samverkansavtal mellan Region Uppsala och Håbo kommun undertecknades våren 2021. Därefter har förberedande arbeten genomförts för att få bättre kunskap om dagens linjenät, resvanor och andra förutsättningar. Under 2021 togs även planeringsprinciper fram och beslutades av både Region Uppsala och Håbo kommun. Planeringsprinciperna är utgångspunkt för det nya busslinjenätet.

Under perioden 21 februari och 20 mars genomfördes en tidig medboragardialog. Längs ner på sidan hittar du rapporten där du kan läsa mer.

I mars 2023 antog Region Uppsalas Trafik- och samhällsutvecklingsnämnd nytt linjenät i Bålsta.

Under maj 2023 tecknade parterna en överrenskommelse för det fortsatta arbetet, framförallt utbyggnaden av infrastrukturen kopplade till buss i Bålsta. Kommunen fick även sin ansökan om stadsmiljöavtal hos Trafikverket godkänd vilket innebär att kommunen får bidrag för byggnationen.

I december lanseras den första nya linjen, mellan Bålsta station och Logistik Bålsta, av totalt fyra.

Ambitionen är att den första etappen av det nya linjenätet kan lanseras tidigast i december 2023, men mycket behöver vara på plats innan trafiken kan börja rulla. Resten av linjenätet planerar vi att lansera under hösten 2025.

2021
Samverkansavtal fastställs
Planeringsprinciper och målbild fastställs

2022
Medborgardialoger – synpunkter på nuvarande linjenät samlas in
Samråd kring förslag till nytt linjenät

2023
Linjenätet antas av Region Uppsalas Trafik- och samhällsutvecklingsnämnd
Region Uppsala och Håbo kommun fastställer överenskommelse
Ansökan om stadsmiljöavtal lämnas in
Planering och utbyggnad av infrastruktur
Trafikstart av etapp 1 december 2023

2024-2027
Utbyggnad av infrastruktur

Trafikstart av etapp 2 2025

Har du fler frågor?

Kontakta oss gärna:

Carina Elisabeth Gustavsson
Region Uppsala
Carina.elisabeth.gustavsson@regionuppsala.se

Simon Lange, projektledare
Håbo kommun
simon.lange@habo.se

Sidansvarig: Simon Lange

Klicka för support
Stäng supportfönster