Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplaneprogram för Gröna dalen

Detaljplaneprogrammets område Gröna Dalen

Ett planprogram är ett strategiskt dokument för att visa hur man på lång sikt önskar att förvalta och utveckla ett avgränsat område.

Gröna dalen ligger intill Bålsta centrum och angränsar till bostadsområden Väppeby äng, Västerdalen, Västerängen och Mansängen.

Programområdet är ungefär 82 hektar stort. Idag består dalen främst av platt åkermark med vindutsatta områden med ingen eller mycket lite rumsbildning.

Sammanfattning - syfte

Gröna dalen föreslås utvecklas till en stadspark som binder ihop de centrala delarna av Bålsta med Mälaren och sammanför Bålstas bostadsområden. Det föreslagna Gröna stråket, promenadstråket, som planeras genom Bålsta centrum föreslås få sin fortsättning genom Gröna dalen och vidare ner till Aronsborgsviken.

Mångfunktionell stadspark

Gröna dalen ska bli en mångfunktionell stadspark som innehåller en mängd olika aktiviteter och upplevelser för olika åldrar och intressen. Målsättningen är att parken ska vara attraktiv att vistas i under hela året och möjliggöra för olika aktiviteter under såväl vår, sommar, höst och vinter. Genom Gröna dalen blir Mälaren mer synlig och tillgänglig för både Håbobor och besökare.

I ett vidare perspektiv kan Gröna dalen binda samman de olika bostadsområdena i Bålsta för att skapa en mer levande och attraktiv centralort.

Vatten

Gröna dalen har även ett funktionellt och ekologiskt värde. Dagvattenparken i Gröna dalen är en förutsättning för att kunna hantera dagvattnet i samband med utvecklingen och förtätningen av Bålsta centrum. Dagvattenhanteringen har en väsentlig roll vid utformning av stadsparken. Dammar och vattenavrinning ska där det är möjligt utformas så att de tillför ett mervärde för stadsparken genom att ge estetiska inslag samt bidra till rekreation, lek och lärande. Dagvattnet ska vara en naturlig del av det blågröna stråket från Mälaren genom Gröna dalen till Bålsta centrum och i förlängningen Bålstaåsens naturområde. Dagvattnet ska därmed ses som en resurs för grönstrukturen, rekreation, bildning av grundvatten och andra ekosystemstjänster i tätorten och bidrar till en attraktiv och hållbar stadsmiljö.

Läs mer om dagvatten.

Mål

 • Rena dagvatten och skapa en långsiktig hållbar dagvattenhantering.
 • En mångfunktionell mötesplats som erbjuder både lugn och energi genom ett rikt utbud av rekreation, sport, lek och kultur.
 • Ett parkstråk för människor i alla åldrar, från barn till pensionär, och med olika behov och intressen. Alla ska känna sig välkomna till Gröna dalen oavsett kön, ålder, ursprung, samhällsklass och funktionsförmåga.
 • Förstärka och tillgängliggöra kopplingen med Mälaren genom att skapa ett tydligt och attraktivt stråk från Bålsta centrum till Aronsborgsviken, genom Gröna dalen.
 • Integrera den nya stadsparken med omkringliggande områden för att skapa en sammanhållen småstad.
 • Stadsparken blir en målpunkt både för centrala Bålsta med omgivande områden, som ett besöksmål för kommunens övriga invånare och besökare utifrån.

Nulägesstatus - Godkännande

Efter samrådstiden har synpunkter sammanställts i en samrådsredogörelse och planhandlingar har reviderats utefter dessa.

Kommunstyrelsen beslutade om att godkänna planprogrammet den 10 december.

Planprocessens struktur.

Bakgrund

 • Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2008 att ett detaljplaneprogram för Bålsta centrum som även omfattade Gröna dalen skulle tas fram. Då Gröna dalen och Bålsta centrum ansågs ha olika problembild och utredningsbehov beslutade kommunstyrelsen år 2011 att dela upp området i två separata programområden.
 • En översiktlig geoteknisk utredning genomfördes för programområdet 2011 som visade på att markstabiliteten i området är dålig. Planavdelningen bedömde därmed att riskerna med att bygga ut hela Gröna dalen området var stora och föreslog istället huvudinriktningen park. Kommunstyrelsen godkände den 5 mars 2012 huvudinriktningen stadspark för detaljplane-programmet för Gröna dalen i kombination med ny bebyggelse.
 • Under 2014 påbörjades ett visionsarbete som ett första steg i planeringen av den nya stadsparken. Syftet var att skapa en samsyn mellan kommunens förvaltningar om hur området ska utvecklas samt att samla ihop tidigare arbete och förtydliga uppdraget om detaljplaneprogram för Gröna dalen.
 • Under våren 2014 hölls ett antal workshops som resulterade i formulering av de övergripande målen för stadsparken. Arbetet sammanfattades i en uppdragsbeskrivning som godkändes av kommunstyrelsen 11 juni 2014, § 96.
 • Samråd pågick mellan den 11 juni och 20 augusti 2018.
 • Samrådsmöte ägde rum den 17 juni kl. 11:00-15:00 på Inomhustorget, Bålsta centrum.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster