Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplaneprogram för Dragelund

Klicka på bilden för att se hela det område som detaljplaneprogrammet gäller.

Området Dragelund ligger sydöst om Draget mellan E18 och Mälarbanan.

Kommunstyrelsen beslutade den 18 mars att godkänna detaljplaneprogram för Dragelund. Programmet ligger nu till grund för fortsatt detaljplanering. I kommande detaljplaner kommer frågor som trafiklösningar, dagvattenhantering och skydd av natur- och kulturvärden att utredas ytterligare. Arbetet med en första detaljplan, Entre Lillsjön, pågår redan. Här kan du läsa mer om detaljplan för Entré Lillsjön.

Planprogrammet för Dragelund visar kommunens vilja med en inriktning mot

  • En tydligare entrésida mot E18
  • Fler lokala arbetstillfällen med nya verksamheter
  • Att skydda natur- och kulturmiljövärden genom utvecklande av ett rekreationsområde vid Lillsjön.

Syfte

Syftet med planen är att undersöka möjligheter till verksamhetsområden längs med E18 och Södra Bålstaleden. Planen syftar även till att stärka skyddet för värdefulla natur-, kultur- och rekreationsvärden och ska även utreda förutsättningar för att upprätta ett nytt naturreservat med fokus på Lillsjön.

En viktig aspekt med programmet är just att hitta avgränsningar mellan de olika intressena i området. Mellan rekreation och verksamhetsmark, mellan verksamhetsmark och trafikanläggning, mellan natur- och kulturvärden och trafikanläggningar med mera.

Bakgrund

Beslut om uppdrag att upprätta detaljplaneprogram för Dragelund fattades i kommunstyrelsen 2011-02-07 § 19.

Arbetet med planprogram för Dragelund har pågått i många år och har varierande fokuserat på verksamheter och bostäder. Med tanke på Dragets snabba utbyggnad, ligger nu fokus på verksamheter och rekreation.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster