Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplaneprogram för Dragelund

Klicka på bilden för att se hela det område som detaljplaneprogrammet gäller.

Området Dragelund ligger sydöst om Draget mellan E18 och Mälarbanan. Nu går planprogrammet ut på samråd vilket innebär att du har möjlighet att tycka till om förslaget.

Kortfattat och i stora drag innebär förslaget till planprogram en inriktning mot:

  • En tydligare entrésida för kommunen mot E18
  • Fler lokala arbetstillfällen, med nya verksamheter och möjlighet att omlokalisera inom Bålsta
  • Ett skydd för natur- och kulturvärden genom utvecklande av ett rekreationsområde

Nulägesstatus – Godkänt program

Under samrådstiden oktober-december 2019 inkom 21 synpunkter varav 19 med synpunkter. Efter samrådet har förslaget kompletterats med en utförligare beskrivning av områdets historia, samt hur det kan uppmärksammas. Programmet ger tydligare riktlinjer för fortsatt behov av utredningar, samt har kompletterats i mindre omfattning rörande främst dagvatten och dess recipienter samt planering över kommungränsen.

Kommunstyrelsen beslutade den 18 mars om att godkänna programmet, och det ligger nu som grund för fortsatt detaljplanering. Programmet identifierar ett antal frågor som kräver mer kunskap, så som trafiklösningar, dagvattenhantering och skydd av natur- och kulturvärden. Frågorna är identifierade, och utreds parallellt eller som del av planarbetet, där nästa fas är detaljplanering. En fas som redan är igång i den mindre delen Entré Lillsjön.Syfte

Syftet med planen är att undersöka möjligheter till verksamhetsområden längs med E18 och Södra Bålstaleden. Planen syftar även till att stärka skyddet för värdefulla natur-, kultur- och rekreationsvärden och ska även utreda förutsättningar för att upprätta ett nytt naturreservat med fokus på Lillsjön.

En viktig aspekt med programmet är just att hitta avgränsningar mellan de olika intressena i området. Mellan rekreation och verksamhetsmark, mellan verksamhetsmark och trafikanläggning, mellan natur- och kulturvärden och trafikanläggningar med mera.

Bakgrund

Beslut om uppdrag att upprätta detaljplaneprogram för Dragelund fattades i kommunstyrelsen 2011-02-07 § 19.

Arbetet med planprogram för Dragelund har pågått i många år och har varierande fokuserat på verksamheter och bostäder. Med tanke på Dragets snabba utbyggnad, ligger nu fokus på verksamheter och rekreation.

Sidansvarig: Anton Karlsson

2019-03-29

Klicka för support
Stäng supportfönster