Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplanprocessen

Detaljplaner tas fram genom en demokratisk process med möjligheter att tycka till. Hur processen ser ut styrs i plan- och bygglagen. Ibland tar kommunen eget initiativ till att en detaljplan tas fram och då inleds processen direkt med ett uppdrag. Ofta kommer initiativet istället från en byggherre eller exploatörer som önskar bygga i ett nytt eller befintligt område. Då inleds processen med ett planbesked.

Beroende på typ av frågor, storlek och intresse för allmänheten kan uppdraget ges i form av ett detaljplaneprogram eller direkt i form av en detaljplan.

Uppdrag beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott, som sedan följer upp planprocessen med beslut om förslag till samråd och granskning.

Det är sedan kommunfullmäktige som godkänner detaljplaneprogram och antar detaljplaner.

I undantagsfall, när en detaljplan är av enklare slag samt inte är av allmänt intresse, kan kommunstyrelsen anta detaljplanen på delegation.

Planbesked

Om du som fastighetsägare, exploatör eller privatperson önskar bygga nytt eller förändra befintlig bebyggelse på ett betydande sätt söker du planbesked. Kontakta en planarkitekt på Planeringavdelningen, via plan@habo.se eller via växeln 0171 525 00 för ansökningsblankett eller frågor kring planbesked.

För planbesked tas en avgift ut enligt kommunens plan- och bygglovstaxa. Avgiften finns i tre nivåer:

  • Enkel, 12 000 kr
  • Medelstor, 20 000 kr
  • Stor, 30 000 kr

Du hittar kommunens taxor här, där du kan ta del av en närmare beskrivning av de olika nivåerna

I planbeskedet bedömer kommunen om den ansökta förändringen ska prövas genom planläggning. En förstudie tas fram där förutsättningarna och tidigare politiska policys och beslut studeras. Beskedet ska lämnas senast fyra månader efter att en komplett ansökan har kommit in, men parterna kan komma överens om en förlängning.

Vid ett positivt beslut ska en uppskattad tid anges för när planen kan antas. Ett positivt beslut innebär samtidigt inte att planläggningen sätter igång direkt, utan då krävs även ett beslut om planuppdrag (se nedan). I Håbo kommun anges därför en uppskattad tid för när planläggningen kan komma igång, samt en uppskattning om när planen senast bedöms kunna antas.

Det beslut som ges i beskedet går inte att överklaga, och är inte bindande.

Detaljplaneprogram

Om ett område som är aktuellt för detaljplaneläggning berör många intressenter eller av andra skäl kan anses komplicerat kan kommunen välja att först ta fram ett planprogram.

Ett program kan också tas fram för ett större område, som sedan på sikt kommer att omfattas av flera detaljplaner, eller om åtgärden strider mot översiktsplanen. I programmet tas övergripande mål och riktlinjer för hur utvecklingen av ett område kan komma att ske. Även i programskedet ska planen gå ut på samråd.

Färdiga program godkänns av kommunfullmäktige men vinner inte laga kraft. Programmet går därmed inte att överklaga, och är inte bindande.

Detaljplan

För att påbörja arbetet med en ny detaljplan, alternativt förändring eller upphävande av en gällande plan, krävs ett planuppdrag.

Beslut om planuppdrag baseras oftast på ett positivt planbesked, men kan även tas på initiativ av kommunen, exempelvis om området tidigare utretts med ett detaljplaneprogram.

Inför ett beslut om planuppdrag ska ett av tre förfaranden väljas: standardförfarande, utökat förfarande och begränsat förfarande.

Standardförfarande

Standardförfarandet innebär att planen går ut på samråd, där myndigheter och berörda sakägare får lämna in synpunkter. Därefter omarbetas förslaget efter synpunkterna och ställs sedan ut för granskning. Under granskningen finns åter möjlighet att komma med synpunkter för den som anser att dessa inte har tillgodosetts under samrådet.

Synpunkterna hanteras, och bemöts sedan i ett utlåtande. Det innebär att synpunkterna sammanfattas och att kommunen svarar på de yttranden som kommit in. Efter detta tas de slutgiltiga handlingarna fram, och godkänns av kommunfullmäktige.

När planen har godkänts har sakägarna tre veckor på sig att överklaga. Om ingen överklagan kommer in vinner planen laga kraft, det vill säga börjar gälla.

Utökat förfarande

Om en detaljplan inte stämmer med översiktsplanen, är av betydande intresse för allmänheten eller kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska istället ett utökat förfarande användas. Det innebär en process som den som beskrivits men med fler steg.

Innan samråd och granskning ska detta steg kungöras i en ortstidning. Efter samrådet sammanställs också alla synpunkter i en samrådsredogörelse, vilket inte krävs vid standardförfarande.

Begränsat förfarande

En detaljplan som berör ett begränsat antal personer kan godkännas direkt efter samrådet. Om planen är enkel och alla är överens, och meddelar detta skriftligen behöver detaljplanen inte ställas ut för granskning. Planen godkänns då efter samrådet.

Samråd

När ett förslag till detaljplan har arbetats fram sker ett samråd. Sakägare och myndigheter informeras särskilt. Informationen publiceras även på kommunens webbplats. I de fall detaljplanen bedöms vara av allmänt intresse annonseras även i sociala medier. Vid ett utökat förfarande ska samrådet även kungöras/annonseras i en lokal ortstidning.

Under samrådet, som vanligtvis sker under fyra veckor, finns planhandlingarna tillgängliga på kommunens webbplats, som bland annat kan nås via dator i kommunhusets entré, samt uppsatta i pappersform på Håbo bibliotek.

Under samrådstiden har sakägare och andra berörda möjlighet att lämna in synpunkter. Synpunkterna måste lämnas in skriftligt (på papper eller digitalt) för att du senare (vid antagande) ska ha rätt att överklaga detaljplanen.

Vid ett utökat förfarande gör kommunen en sammanställning av de synpunkter som har kommit in under samrådet. Svar på synpunkterna skrivs i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen är ett underlag till detaljplaneförslaget när politikerna beslutar om planen ska antas eller inte.

Granskning

Efter samrådet kan detaljplaneförslaget arbetas om. Det omarbetade förslaget ska sedan granskas/ställas ut innan det antas. Liksom vid samråd informeras sakägare och myndigheter särskilt och informationen publiceras på kommunens webbplats. I de fall detaljplanen bedöms vara av allmänt intresse annonseras även i sociala medier. Vid ett utökat förfarande ska samrådet även kungöras/annonseras i en lokal ortstidning.

Planhandlingar finns för granskning här på kommunens webbplats håbo.se. Webbplatsen kan bland annat nås via dator i kommunhusets entré. Handlingarna finns även uppsatta i pappersform på Håbo bibliotek.

Under granskningen finns det åter möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Svar på synpunkter sker i ett utlåtande. Utlåtandet är som samrådsredogörelsen, en sammanställning av yttranden och svar. Utlåtandet hör till planhandlingarna som ett underlag när detaljplanen antas. Om inga större (annat än redaktionella) ändringar krävs efter granskningen är detaljplanen färdig att antas.

Om alla sakägare och myndigheter har godkänt samrådshandlingen behövs ingen granskning och planen hanteras då enligt så kallat begränsat förfarande.

Antagande och laga kraft

I Håbo antas alla detaljplaner och detaljplaneprogram av kommunfullmäktige. Inför beslutet har kommunfullmäktige tillgång till samtliga planhandlingar, inklusive eventuell samrådsredogörelse och granskningsutlåtande.

Efter ett antagande anslås det justerade protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde på kommunens digitala anslagstavla. Det är från det anslaget som prövotiden börjar och löper i tre veckor. Samma dag skickas information om beslutet till de sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda senast under granskningen.

Överklagande

Under prövotiden har de sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda senast under granskningen möjlighet att överklaga planen. Överklagande av en detaljplan ska skickas till kommunen. Kommunen gör en bedömning om överklagandet har kommit in i rätt tid och skickar dem sedan vidare till Mark- och miljödomstolen som beslutar i frågan. Mark- och miljödomstolens beslut kan sedan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Under prövotiden tar länsstyrelsen även ställning till om de ska överpröva kommunfullmäktiges antagande av detaljplanen.

Om beslutet om antagande inte överklagas vinner det laga kraft när prövotiden har gått ut.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster