Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett dokument som talar om hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område. Detaljplaner är juridiskt bindande. Bygglov får inte beviljas om det inte stämmer med den gällande detaljplanen. I vissa fall får vissa mindre undantag göras. 

Detaljplaner finns framförallt i de tätbebyggda delarna av kommunen. Detaljplaner antas av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen och är juridiskt bindande. Genom detaljplanen styrs utformning av mark, byggnader och vegetation. En detaljplan ger en garanterad byggrätt för fastighetsägare inom planområdet under en viss tid, den så kallade genomförandetiden. Genomförandetiden kan variera mellan fem och femton år och bestäms i planen. Efter att tiden för genomförandet gått ut kan planen fortsätta att gälla. Om planen ändras eller upphävs efter att genomförandetiden har gått ut kan det göras utan hänsyn till tidigare byggrätter och fastighetsägarna kan inte få skadestånd för ej utnyttjade rättigheter.

Detaljplanens innehåll

En detaljplan består alltid av en plankarta och planbeskrivning. Det är plankartan som reglerar markanvändningen och bebyggelsen. Planbeskrivningen  är till för att förklara bakgrund, bestämmelser och genomförande samt konsekvenser av genomförande av detaljplanen. Ibland finns ytterligare handlingar bifogade till planerna. Det kan handla om utredningar om buller, miljöpåverkan, trafiklösningar och illustrationer med mera.

Plan- och bygglagen anger ett obligatoriskt innehåll för detaljplanen. Av en detaljplan ska det framgå hur olika intressen har sammanvägts och hur gemensamma frågor har lösts. Utformningen och användningen av gator och andra allmänna platser ska redovisas liksom användningssättet för kvartersmark och vattenområden. 

Utöver det obligatoriska innehållet finns möjlighet till ett stort antal andra bestämmelser.  En detaljplan ska utformas så att det tydligt framgår hur planen reglerar miljön men får inte göras mer detaljerad än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet.

När krävs en detaljplan?

En ny eller ändrad detaljplan behöver upprättas bland annat när ny sammanhållen bebyggelse planeras, vid större avvikelse från gällande detaljplan och när användningen av marken förändras.

Plan- och bygglagen anger när en ny detaljplan måste upprättas. Kommunerna är skyldiga att upprätta detaljplan för bland annat en grupp med hus eller för en ny enstaka byggnad som kan ge betydande inverkan på omgivningen. Detaljplan måste också upprättas för bebyggelse som ska förändras eller bevaras om regleringen behöver ske i ett sammanhang.

Kommunen ansvarar för att ta fram detaljplaner

Sveriges kommuner har enligt lag planmonopol. Det betyder att varje kommun har ensamrätt att utforma och anta planer inom sin geografiska gräns. I Håbo kommun utformas planerna av Plan- och utvecklingsavdelningen och antas av Kommunfullmäktige eller med undantag av detaljplaner med enkelt planförfarande enligt äldre plan- och bygglagen som antas av Kommunstyrelsen.

Hur upprättas en ny detaljplan?

Förfarandet vid upprättandet av en ny detaljplan beskrivs på sidan om detaljplanprocessen».

 

Sidansvarig: Anton Karlsson

Klicka för support
Stäng supportfönster