Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Håbo, en kommun för framtiden- Översiktsplan

Bildkollage

En översiktsplan är en av kommunens viktigaste planer. Planen beskriver utifrån ett långsiktigt perspektiv hur mark och vattenområden ska utvecklas.

Om översiktsplanen

Planens syfte är att översiktligt beskriva hur vår mark- och vattenområden ska utvecklas. Översiktsplanen är vägledande för kommande detaljplanering och bygglovsgivning. Översikts­planen är inte juridiskt bindande. Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan.

Översiktsplanen antogs 9 maj 2022. En planeringsstrategi, som innebär att översiktsplanen har aktualitetsprövats, har genomförts under året. Den antogs av kommunfullmäktige den 26 februari 2024. Läs mer om planeringsstrategin.

Vad är en översiktsplan?

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen anger riktningen för kommunens långsiktiga utveckling och är vägledande vid beslut om mark- och vattenanvändning.
Översiktsplanen beskriver hur mark- och vattenområden ska användas, bevaras eller utvecklas. Den pekar ut områden för bland annat bostäder, infrastruktur, verksamheter och grönområden samt uppmärksammar värdefulla områden där viktiga funktioner och värden ska bevaras och utvecklas.

Sex planeringsprinciper

Håbo kommuns översiktsplan tar avstamp i kommunens vision Vårt framtida Håbo. I översiktsplanen bryts visionens målsättningar ner till sex planeringsprinciper. Planeringsprinciperna fastställer på en övergripande och strategisk nivå kommunens förhållningssätt för att främja en hållbar utveckling och nå visionen.

Kommunens vision - Vårt framtida Håbo

Främja landsbygden

Landsbygden är viktig för Håbos identitet och dess värden ska tillvaratas genom att skapa goda förutsättningar att bo i, verka på och besöka landsbygden. En levande landsbygd förutsätter en god kollektivtrafik och väl utbyggd infrastruktur. Håbo kommun ska ta vara på och uppmuntra lokala initiativtagares vilja att utveckla landsbygden.

Hållbar samhällsutveckling förutsätter ett samspel mellan stad och landsbygd. I en växande region blir det allt viktigare att bevara och utveckla landsbygdens resurser för att bland annat säkerställa livsmedelsproduktionen på sikt. Ny bebyggelse på landsbygden bör i första hand ske genom komplettering av kyrkbyar och bebyggelsegrupper.

Fokusera utvecklingen

Håbo växer. Det innebär ett ökat behov av nya bostäder, transporter, arbetsplatser, skolor, omsorg, idrottsanläggningar och annan service. Genom att fokusera bebyggelseutvecklingen där service, infrastruktur och kollektivtrafik redan finns kan utbyggnaden ske resurseffektivt och hållbart. Därför ska framtida bebyggelseutveckling främst koncentreras till tätorterna.

Skapa trädgårdsstad med stationsnära läge

Bålsta förtätas i stationsnära lägen för att dra nytta av stationen och kommunens strategiska läge i Mälardalen. Närmast stationen eftersträvas ett koncentrerat och blandat utbud av service, mötesplatser och bostäder. Samtidigt ska Bålstas befintliga karaktär som trädgårdsstad bibehållas. Bebyggelsen ska vara småskalig med en variationsrik arkitektur och med inslag av natur och grönska. Det befintliga bilvägnätet nyttjas för att säkerställa en god kollektivtrafik och ett sammankopplat gång- och cykelvägnät, för att främja hållbara transporter.

Tillvarata natur- och kulturmiljöer

Håbos natur-, kultur- och vattenmiljöer utgör en resurs som ska tas tillvara och utvecklas. Naturens samtliga funktioner ska beaktas – rekreationsvärden, ekologiska värden och ekosystemtjänster. Områden med höga natur- och kulturmiljövärden ska bevaras samtidigt som invånare och besökare får tillgång till dem. Sammanhängande grönstruktur och gröna stråk ska förstärkas vid planering och byggande. Tätortsnära natur ska särskilt värnas och utvecklas för många funktioner och hög kvalitet. Mälaren ska vara tillgänglig för rekreation och upplevelser, samtidigt som den erbjuder möjlighet till attraktiva boendemiljöer där det är lämpligt.

Möjliggör möten

I Håbo ska alla ges goda förutsättningar för ett gott liv. Platser för möten prioriteras och det offentliga rummet ska präglas av god tillgänglighet med plats för äldre, barn och unga. Genom trygga miljöer och ett varierat bostadsutbud skapas förutsättningar för människor att mötas. Möten främjas också genom goda förutsättningar för lokalt föreningsliv och plats för idrott, kultur och spontanaktivitet. Tillgängligheten för bilburna är idag god. I framtiden behöver även barn och unga som inte har körkort och bil lätt kunna ta sig självständigt till mötesplatser, skola och fritidsaktiviteter.

Stärka näringslivet

Näringslivet är viktigt för Håbos utveckling. Befintliga företag ska ges goda förutsättningar att utvecklas och nya företag ska ha möjlighet att etablera sig i kommunen. Med sitt strategiska läge i regionen ska kommunen verka för fler arbetstillfällen och ett brett näringsliv med många branscher. Besöksnäringen ska vidareutvecklas och locka fler att vilja besöka Håbo. En god planberedskap med mark och lokaler för näringslivets olika behov ska eftersträvas. Håbo ska även verka för en god kollektivtrafik och utbyggnad av Mälarbanan, samtidigt som den digitala infrastrukturen utvecklas.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster