Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Process och händelser i korthet

Kommunfullmäktige beslutade den 9 maj 2022 att anta översiktsplan för Håbo kommun, Håbo- en kommun för framtiden. Den 7 juni 2022 vann beslutet laga kraft och den nya översiktsplanen började gälla.

Process och händelser i korthet

Översiktsplanen är ett resultat av ett flerårigt planeringsarbete. I december 2015 beslutade kommunfullmäktige i Håbo kommun att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för hela kommunen, med utgångspunkt i visionen Vårt Håbo 2030, som nu heter Vårt framtida Håbo.

Medborgardialoger

Under våren 2016 genomfördes fyra webbaserade medborgardialoger för att samla in medborgarnas idéer kring hur kommunen ska utvecklas i framtiden. Totalt lämnades 270 svar, synpunkter, idéer och åsikter. Alla synpunkter som inkom under medborgardialogerna kom att utgöra ett värdefullt underlag i arbetet med den nya översiktsplanen.

Samråd

Förslag till översiktsplan var ute för samråd 16 december 2016 till 28 februari 2017.

Under samrådstiden inkom totalt 115 yttranden fördelat på myndigheter, regionala organ, grannkommuner, föreningar, nämnder och privatpersoner. Yttrandena sammanställdes i en samrådsredogörelse och förslaget till översiktsplan reviderades utifrån inkomna synpunkter.

Dialoger och workshops

Under juni 2017 hade förtroendevalda och tjänstemän en workshop om hur samrådsförslaget skulle revideras. Bland annat diskuterades landsbygdsutveckling och framtida utveckling i Bålsta. Under 2018 hade arbetsgruppen för översiktsplanen ett flertal arbetsmöten med förtroendevalda samt ett dialogmöte med företagare för att diskutera näringslivets behov. Efter samrådet tillkom ytterligare underlag till översiktsplanen, i form av VA-policy, VA-plan samt kartläggning av natur för rekreation och skolnära natur.

Utställning

Ett uppdaterat planförslag togs fram och ställdes ut mellan den 17 juni och den 30 september 2019. Under utställningen inkom 38 unika yttranden. Dessa sammanfattades och kommenterades i utställningsutlåtandet. Därefter har förslaget reviderats, utifrån inkomna synpunkter och efter dialog med de förtroendevalda. Efter utställningen har kommunen arbetat fram en hållbarhetsstrategi, ett grönstrukturprogram, en cykelstrategi samt riktlinjer för cykel, vilka har inkorporerats i översiktsplanen.

Antagande och fortsättning

Den 9 maj 2022 antogs översiktsplanen av kommunfullmäktige och den 7 juni 2022 vann översiktsplanen laga kraft och började gälla. Härnäst kommer kommunens översiktsplanearbete att fokusera på att göra en digital version av översiktsplanen. Kommunen kommer också att arbeta med att ta fram en planeringsstrategi som ska antas senast den 11 september 2024. Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering för att hålla den befintliga översiktsplanen aktuell.

Vid frågor, kontakta

Planeringsavdelningen via mejl på: plan@habo.se

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster