Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Naturvård

Landsväg omgiven av fält i juli månad

Foto: Håbo kommun

Kommunens rika naturmiljöer är en tillgång både för biologisk mångfald och oss människor. Målet för kommunens naturvårdsarbete är att vi ska ha naturmiljöer med mångfald som förvaltas ansvarsfullt och hållbart. Det ska även vara enkelt för alla att ta sig ut i naturen och finnas möjlighet till ett rikt friluftsliv.

Kommunens naturvårdsarbete integreras i allt från den kontinuerliga skötsel av våra skogar och naturreservat till planering av sommarplanteringar i våra parker och skötsel av gräsytor. Att genomföra olika naturvårdsprojekt i samverkan med andra aktörer i samhället ger oss möjlighet att fokusera och utveckla vissa områden. Att arbeta med ekosystemtjänster, naturvård och rekreation är även viktiga delar i våra exploateringsprojekt. Genom att tillvarata och utveckla kommunens natur- och friluftsvärden skapar vi förutsättningar för andra aktörer, som förenings- och näringsliv, att utveckla sina verksamheter.

Naturvård och rekreation är betydelsefulla delar i flertalet av kommunens styrdokument. Naturvårdsarbetet i kommunen utgår från uppsatta inriktningar och mål i Håbo kommuns översiktsplan, hållbarhetsstrategi, grönstrukturprogram, vattenprogram och naturvårdsplan. Håbo kommun har tecknat flertalet hållbarhetslöften vilka är en del av genomförandet av våra uppsatta mål.

Naturvårdsarbetet inom kommunen sker genom samverkan mellan flera förvaltningar samt genom samverkan med externa parter som andra kommuner, Upplandsstiftelsen och föreningsliv. Ansvaret för den långsiktiga planeringen kring naturvårdsfrågor, naturförvaltning samt naturvårdsprojekt ligger på samhällsbyggnadsförvaltningen.

 • Betesmarker

  Sedan några år tillbaka arbetar kommunen aktivt med att restaurera och hägna värdefulla naturområden inom det kommunala markinnehavet för att åter kunna sköta markerna med hjälp av betande djur.

 • Bostadsnära skog

  En betydande del av kommunens markinnehav består av bostadsnära skogarna som är av stor betydelse för att skapa en hållbar och attraktiv miljö.

 • Gräsmatta till äng

  För att bidra till en större mångfald av växter och djur och ett mer hållbart samhälle så klipper vi vissa gräsytor bara en gång under sommaren för att efterlikna en mer ängslik skötsel.

 • Invasiva främmande arter

  Invasiva främmande arter är ett växande problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället.

 • Mångfald i trädgården

  Genom att anpassa skötseln något i din villaträdgård kan den göra stor skillnad för mångfalden av växter, insekter och fåglar, både i din trädgård och i ditt närområde.

 • Naturens tjänster

  Naturens tjänster, eller så kallade ekosystemtjänster, är i mångt och mycket grunden till vår välfärd. Många av dessa tjänster är osynliga för ögat vilket gör att vi inte alltid tänker på att de finns.

 • Naturvårdsplan

  Kommunens naturvårdsplan utgör ett viktigt kunskapsunderlag för bevarande och utveckling av områden med höga naturmiljövärden i Håbo kommun. Planen beskriver i detalj utpekade områden och dess naturvärden samt ger förslag till skötsel.

 • Naturvårdsprojekt

  Genom olika projekt med extern finansiering arbetar Håbo kommun ofta tillsammans med andra aktörer i samhället för att genomföra naturvårdande åtgärder, synliggöra kulturmiljöer och förbättra förutsättningarna för ett rikt friluftsliv.

 • Sjöar och vattendrag

  Kommunen ska genom sin planering, tillsyn och VA-verksamhet verka för en god vattenstatus i sina yt- samt grundvattenförekomster.

 • Skyddad natur

  Att långsiktig skydda natur är viktigt för att bevara områden som är värdefulla för biologisk mångfald, rekreation, vattenförsörjning och en hållbar samhällsutveckling.

 • Skyddsvärda träd

  Träd som anses vara särskilt värdefulla ur naturvårdssynpunkt är sådana som har en stor betydelse för andra arter och därmed har en stor betydelse för bevarandet av biologisk mångfald.

 • Sommarens blommor

  Varje år smyckar vi våra parker och allmänna platser med sommarblommor i alla möjliga färger. Vi planterar omkring 1500 sommarblommor som gynnar våra pollinatörer och som ger färg och fägring i Håbo.

 • Trädfällning

  Naturen i ett tätbebyggt område har stor betydelse för områdets karaktär, lokalklimat, rekreation samt för växt- och djurliv. Träden ger oss renare luft, förhindrar översvämningar och är hem för många olika fåglar och insekter. Av den anledningen är vi rädda om våra träd.

 • Värdefulla naturtyper i Håbo

  I Håbo kommun finns flera vackra och värdefulla naturtyper längs våra rullstensåsar, Mälarens kust och i kulturlandskapet. Här beskriver vi några som bidrar till kommunens identitet, rekreativa miljöer och naturvärden.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster