Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Hållbarhetslöften

Kollage_hållbarhetslöften

Länsstyrelsen i Uppsala län erbjuder organisationer, myndigheter och företag i länet att teckna hållbarhetslöften. Håbo kommun är en av aktörerna i länet som har tecknat för Minskad klimatpåverkan, Ekosystem och biologisk mångfald, Vatten och Samhällsutveckling. Var med du också!

Syftet med löftena är att stärka fokus och samverkan i miljöarbetet och att öka åtgärdstakten för att nå generationsmålet, de svenska miljökvalitetsmålen och den ekologiska dimensionen i FN:s globala hållbarhetsmål.

För att öka förutsättningarna att nå miljömålen arbetar länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer i länet med att ta fram och genomföra en färdplan för ett hållbart län. Färdplanen består av fyra regionala åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammen samlas prioriterade åtgärder för länets aktörer inom följande temaområden:

 1. Minskad klimatpåverkan 2019–2022; 2023–2027
 2. Ekosystem och biologisk mångfald 2020–2023
 3. Vatten 2021–2024
 4. Samhällsutveckling 2023–2026

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats om Färdplan för ett hållbart län – åtgärdsprogram inom miljömål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om miljömålen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håbo kommun har tecknat hållbarhetslöften för samtliga åtgärdsprogram. 2019 tecknades löften för Minskad klimatpåverkan, 2020 för Ekosystem och biologisk mångfald, 2021 för Vatten och 2023 för Samhällsutveckling och Minskad klimatpåverkan (andra programperioden).

Genom hållbarhetslöftena förbinder sig kommunen att genomföra ett antal åtgärder, enskilt eller i samverkan med andra aktörer. Vi ser samverkan som en naturlig och nödvändig del av kommunens arbete. Tillsammans med andra kan vi komma ännu längre.De redan tecknade framtida tecknade hållbarhetslöften fungerar som fortsatt handlingsplan för kommunens miljöarbete och uppföljning.

Håbo kommun har tecknat hållbarhetslöften inom följande åtgärder för minskad klimatpåverkan, 2023–2027:

 • Öka transporteffektivitet och fossilfri mobilitet
 • Fossilfria tjänstefordon och fossilfri arbetspendling och möteskultur
 • Främja laddinfrastruktur eller tankmöjlighet av fossilfria drivmedel
 • Minska energi- och effektanvändning och öka flexibilitet
 • Öka kunskap, delaktighet och engagemang

Läs mer om kommunens hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan Pdf, 439.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Håbo kommun har tecknat hållbarhetslöften inom följande åtgärder för samhällsutveckling, 2023–2026:

 • Fysisk planering som minskar miljö- och hälsopåverkan
 • Exploatering med hänsyn till miljö och hälsa
 • Förvaltning och utveckling av befintlig bebyggelse, infrastruktur och miljöer
 • Öka återbruk, förebygg avfall, minska nykonsumtion av material och varor

Läs mer om kommunens hållbarhetslöften för hållbar samhällsutveckling Pdf, 418.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Håbo kommun har tecknat hållbarhetslöften inom följande åtgärder för vatten, 2021-2024:

 • Hållbar vattenplanering
 • Öka kunskap och förståelse kopplat till näringsämnen
 • Minska belastningen på yt- och grundvatten från förorenade områden och/eller pågående verksamheter
 • Förstärka skyddet av länets vattenskyddsområden

Läs mer om signerade hållbaretslöften för vatten Pdf, 724.1 kB.

Exempel på vad som genomförs:
I ett samarbetsprojekt med Upplands-Bro och Sigtuna kommuner har vi arbetat för bättre vattenkvalité i Lilla- och Stora Ullfjärden. Här har det både handlat om att via medel från LOVA (lokala vattenvårdsprojekt) fått till vattenprovtagning och gårdsvisa vattenplaner, men också genom en digital gödselkarta dela med sig av sin gödsel mellan lantbruk, trädgårdsföreningar och andra odlingsentusiaster. Ett mycket lyckat projekt där anställd åtgärdssamordnare lyckats stötta lantbrukare och andra verksamheter att gå i mål med fyra separata beviljade LOVA-bidrag.

Håbo kommun har tecknat hållbarhetslöfte inom följande åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald, 2020-2023:

 • Öka andelen skyddad skog genom frivilliga avsättningar och formellt skydd
 • Bevara bete och slåtter i jordbrukslandskapet
 • Motverka invasiva främmande arter
 • Öka hänsyn till biologisk mångfald i fysisk planering
 • Bevara och öka biologisk mångfald i parker och grönområden
 • Öka hänsyn till biologisk mångfald genom inköp av hållbara varor och tjänster
 • Integrera biologisk mångfald och hållbar utveckling i skola och förskola

Läs mer om signerade hållbarhetslöften för ekosystem och biologisk mångfald. Pdf, 516.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på vad som har genomförs:
Vi har omvandlat en del av våra gräsklippsytor för att skötas som äng. Vi har börjat sköta två hagar med betesdjur och har också arbetat med att tillgängliggöra kulturhistoriska miljöer. Under de senaste åren har vi tagit fram och antagit en hållbarhetsstrategi och ett grönstrukturprogram samt uppdaterat vår naturvårdsplan. Vi har även arbetat fram en ny skötselanvisning för hur kommunens skogar ska skötas för att bland annat gynna rekreation och biologisk mångfald. Parallellt har vi i samverkan med länsstyrelsen arbetat med bekämpning av invasiva växter.

Håbo kommun har tecknat hållbarhetslöften inom följande åtgärder för minskad klimatpåverkan, 2019-2022:

 • Öka gång och cykling
 • Fossilfria tjänstefordon
 • Minska energi- och effektanvändning för fastigheter och verksamheter
 • Minska effekttoppar för el
 • Öka produktionen och användningen av återvunnen eller förnybar energi och av fossilfria drivmedel.

Läs mer om signerade hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på vad som har genomförts:
Vi har aktivt arbetat med att skapa bättre förutsättningar för ökat cyklande för att minska klimatpåverkan, såsom tillexempel anlagt drygt 5 kilometer gång- och cykelväg, såväl för säkra skolvägar, som att skapa möjlighet att kombinera cykel- och gång med buss, till exempel via de nya gång- och cykelvägarna längs Kalmar- och Kraftleden. För fortsatt arbete för att främja cyklandet i kommunen har vi tagit fram styrdokument för kommunens cykelarbete (Ramverket och Cykelstyret) och bland annat genomfört en resvaneundersökning.

Uppföljning våren 2023

 

Graf utveckling hållbarhetslöften vatten

Uppföljning våren 2023 av åtgärder inom vatten

Graf uppföljning hållbarhetslöften ekosystem och biologisk mångfald

Uppföljning våren 2023 av åtgärder inom ekosystem och biologisk mångfald

Graf uppföljning hållbarhetslöften klimat

Uppföljning vid avslutat åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan våren 2023

Hållbarhetslöftena är en frivillig avsiktsförklaring mellan Länsstyrelsen och aktörer i länet med syfte att stärka genomförandet av de fyra regionala åtgärdsprogrammen i ”Färdplan för ett hållbart län”. Aktör i länet är du som är företag, intresseorganisation, privatperson eller andra myndigheter.

Alla aktörers hållbarhetslöften publiceras på Länsstyrelsens webbplats, Åtgärdsprogram inom miljömål | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakta Länsstyrelsen via e-post om du önskar teckna hållbarhetslöften, hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se

Kontakt

Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om hållbarhetslöften eller önskemål om att teckna ett löfte.

E-post: hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster