Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kommunens vision - Vårt framtida Håbo

Kommunfullmäktige beslutade den 9 maj 2022 om en revidering av Håbo kommuns vision Vårt Håbo 2030, som nu heter Vårt framtida Håbo. Den ursprungliga visionen antogs av kommunfullmäktige 2014 och är vägledande i kommunens arbete och visar hur kommunen ska utvecklas.

Framsidesbild Visionen Vårt framtida Håbo

Klicka på bilden för att öppna visionen i PDF-format

Visionen bygger på fyra inriktningar:

  • Håbo – en aktiv part i Mälardalen
  • Mälarkommunen nära naturen
  • Bålsta – en levande småstad
  • I hållbara Håbo finns det goda livet

I den reviderade versionen tas skrivningen om invånarantal bort och ersätts med en skrivning om hållbar tillväxt i balans med kapaciteten inom teknisk infrastruktur och kommunal service.

Vårt framtida Håbo

Håbo kommun i hjärtat av Mälardalen, är en plats för hela livet. Kommunen växer hållbart och befolkningsökningen sker i balans med kapaciteten inom teknisk infrastruktur och kommunal service. Vi har hög kvalitet i alla våra verksamheter.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss. Vi ligger i en av Sveriges viktigaste tillväxtregioner med Stockholm runt knuten och vi bygger tillsammans vidare på det goda och hållbara samhället. Håbo är en kommun för framtiden.

Håbo – en aktiv part i Mälardalen

Håbo kommun fortsätter att växa då vi erbjuder en unik och attraktiv plats i Mälardalen, en av Sveriges viktigaste regioner. Det innebär ständig förändring och möjligheter att utveckla och förbättra. Vi anpassar oss och skapar bra förutsättningar för allt fler invånare och nya företag. Vi utnyttjar tillväxten och bygger en attraktiv, hållbar och modern kommun.

Mälardalen blir större och vi med den. Vägar, järnvägsspår och datakommunikation är förutsättningen för vår närhet till regionen. Närheten skapar möten och mångfald mellan människor och företag. Mångfalden skapar innovation och framgång.

Människan i centrum

I Mälardalen finns ett brett utbud av jobb, utbildning och kultur. Vi ligger precis rätt, mitt i regionen med utmärkta förutsättningar för små och stora företag. Som kommun är vi attraktiva som arbetsgivare med god och hög kompetens i alla våra verksamheter. Våra skolor är trygga och uppmuntrar till kreativitet och lärande. Vår vård och omsorg sätter människan i centrum och drivs av omtanke, lyhördhet och medbestämmande. Här kan man bo och leva under hela livet och mötas över generationsgränserna.

Mälarkommunen nära naturen

Håbo är en kommun vid Mälaren. Det märks tydligt där stad möter landsbygd, och vår identitet bygger på omtanken för mark och vatten. Tillgängligheten till vattnet och naturlivet är en stor tillgång och ett stort ansvar. Vi förvaltar aktsamt dessa områden åt kommande generationer och lyfter fram våra sjönära kulturmiljöer, inte minst Skokloster slott som är ett särskilt viktigt kulturarv.

Längs vattenspeglar och promenader strosar boende och besökande obehindrat mellan centrum, stränderna och den omkringliggande naturen. Lättillgängliga stråk visar vägen mot sjön som öppnar upp sig för aktiviteter och båtliv.

Tillgängligt för alla

Håbos naturlandskap är tillgängligt för alla. Parker och natur är sammanvävda med bebyggelsen och fyller tätorterna med grönska och liv. Det är enkelt att ta sig till skog och mark. Stigar och stråk har gjort det möjligt för fler att uppleva natur och bygd.

Vi förvaltar och vårdar natur- och mälarmiljöerna med stort ansvar. Nya områden för boende och rekreation tar form i samspel med omkringliggande miljöer utan att äventyra natur- och djurliv. Vi utvecklar kommunens identitet ansvarsfullt och hållbart.

Bålsta - en levande småstad

Bålsta, det klassiska stationssamhället vid Mälaren med anor från vikingatiden har växt till en modern och sammanhängande centralort. I stadskärnan samsas bostäder med verksamheter, kultur och nöje – det andas dynamik och puls. Intill hittar vi småstadens stillhet, trädgårdar och lekplatser. Bortom stadskärnan, längs cykelvägar och promenader, väntar boende och rekreation vid Mälarens stränder.

Variationsrik arkitektur, spännande utbud och en intressant mix av människor ger kvarteren identitet och sammanhang. Bålsta är en inkluderande och mångfacetterad stad med gator och torg som präglas av mångfald, öppenhet och tolerans.

Trygga stadsrum

Bålsta resecentrum är stadens mittpunkt och en av Mälardalens viktigaste knutpunkter för kollektivtrafiken. Bålsta är en regional stadskärna som effektivt sammanlänkas med regionen, Arlanda, Sverige och världen.

I Håbo kommun ställer vi tydliga krav på stadsbyggande med långsiktigt perspektiv. Det har resulterat i en hög arkitektonisk och konstnärlig kvalitet, stark känsla av identitet och en hållbar stad. Vi har skapat ett levande och tryggt stadsrum där många vill vistas och trivas. Bålsta är anpassad för alla åldrar och här bor vi hela livet.

I hållbara Håbo finns det goda livet

I Håbo lever vi socialt hållbart och skapar det goda livet för alla. Det innebär ett öppet och demokratiskt samhälle som kännetecknas av jämlikhet, medbestämmande och där alla är delaktiga. Vi tar tillvara på varandras ambitioner, drivkrafter och kreativitet och formar något större. I Håbo har alla samma möjlighet att delta och växa. Stödet till utsatta grupper, minoriteter och resurssvaga är starkt.

I detta samhällsbygge tar vi stort ansvar för att kommande generationer ska ha samma eller bättre förutsättningar att förvalta och utveckla kommunens verksamheter. Det märks extra tydligt i hur vi bedriver pedagogisk verksamhet, äldreomsorg och barnomsorg. Vi använder våra ekonomiska tillgångar och resurser klokt och ansvarsfullt.

Grön kommun

Vår tillväxt är ekonomiskt och ekologiskt hållbar och i balans med miljö och klimat. Kommunen har ställt om mot en hållbar framtid, byggt upp energismarta alternativ och är oberoende av fossila bränslen. Väl genomtänkt planering av bebyggelse minskar behovet av bilresor och underlättar för kollektivtrafiken, fotgängare och cyklister.

Vi ställer hållbarhetskrav i arkitekturen och har en tydlig ambition att skapa sammanhållen bebyggelse som inte tar nya naturområden i anspråk. I Håbo uppmuntras miljömedvetet företagande, energieffektivisering och medveten konsumtion. Vi är en grön kommun med biologisk mångfald, giftfria miljöer och ett rikt naturliv.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster