Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kommunens mål

För perioden 2023 – 2026 ska fyra målområden med tillhörande strategier på kommunfullmäktiges nivå prioriteras. Dessa är tillika kommunens mål för god ekonomisk hushållning.

Fokusområden

Med utgångspunkt i kommunens vision ”Vårt framtida Håbo” har kommunfullmäktige den 5 december 2022 beslutat om fyra övergripande fokusområden för Håbo kommun för mandatperioden. För perioden 2023 – 2026 ska fyra målområden med tillhörande strategier på kommunfullmäktiges nivå prioriteras. Dessa är tillika kommunens mål för god ekonomisk hushållning.

Håbo kommun ska under perioden bli:

 • En kommun med ekonomi i balans
 • En attraktiv arbetsgivare
 • En hållbar kommun
 • En företagarvänlig kommun

Det kommunövergripande utvecklingsarbetet styrs och leds av kommunstyrelsen och kommundirektör tillsammans med kommunens ledningsgrupp och kommer att genomföras genom konkreta projekt och aktiviteter under mandatperioden.

Nämnd och styrelsers mål

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål har varje nämnd och styrelse i uppdrag att årligen arbeta fram egna måldokument. Dessa ska innehålla nämndens och styrelsens egna prioriterade mål och aktiviteter för att bidra till att nå kommunfullmäktiges övergripande och prioriterade mål och strategier. Utvärderingen av kommunfullmäktiges mål, som tillika är mål för god ekonomisk hushållning sker genom utvärdering av nämndernas och styrelses mål enligt plan för uppföljning som årligen fastställs av kommunstyrelsen. Fullmäktiges prioriterade och övergripande mål enligt mål – och budget för 2023 är följande.

Fullmäktiges prioriterade och övergripande

Fullmäktiges prioriterade och övergripande mål enligt mål – och budget för 2023 är följande:

Håbo en kommun med ekonomi i balans

Håbo kommuns verksamhet ska präglas av god ekonomisk hushållning.

För att nå detta mål ska;

 • Kommunens resultat över mandatperioden uppgå till minst två procent av skattenettot exklusive realisations- och exploateringsvinster

 • Överskott och intäkter av engångskaraktär i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens investeringar

 • Exploateringsverksamheten, totalt sett, ge ett överskott till kommunen

Dessa mål utgör även kommunens finansiella mål, vilka enligt kommunallagen ska fastställas årligen av kommunfullmäktige.

Håbo en attraktiv arbetsgivare

Som kommun vill vi vara en attraktiv arbetsgivare med god och hög kompetens i alla våra verksamheter. För att nå detta mål behöver vi;

 • Öka dialogen mellan kommunen som arbetsgivare och arbetstagarna i verksamheterna
 • Uppmuntar arbetsmiljöarbetet på de olika arbetsplatserna
 • Öka de enskilda medarbetarnas möjlighet att påverka sin arbetssitation
 • Finna vägar för kommunen som arbetsgivare att uppmuntra sina medarbetare
 • Genomföra, följa upp och analysera arbetsmiljöenkäter för en bättre måluppfyllnad.

Håbo en hållbar kommun

Som kommun utvecklar vi våra verksamheter ansvarsfullt och hållbart.

För att nå detta mål behöver vi;

 • Ta hänsyn till naturvärden vid om och nybyggnation
 • Stimulera till utbyggnad av solceller
 • Värna om kommunens grönområden
 • Arbeta med energieffektivisering i verksamheter
 • Fortsätta elektrifieringen av kommunens fordonspark
 • Verka för att laddinfrastrukturen byggs ut
 • Värna om vårt viktiga dricksvatten
 • Framtida bostadsbyggnation ska ske balanserat med blandade former av såväl hyresrätter såsom ägenadeformer.

Håbo en företagarvänlig kommun

Vi verkar för att skapa bra förutsättningar för både nya och etablerade företag.

För att nå detta mål behöver vi;

 • Öka företagarnas tillgänglighet till kommunens förvaltningar
 • Verka för ett bättre företagarklimat med ökat nöjdhet hos företagarna
 • Utveckla upphandlingsunderlagen till att avspegla adekvata behov
 • Kunna erbjuda företag mark för etablering och tillväxt.

 

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster