Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kommunens organisation

Håbo kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, förvaltningar och bolag. Tillsammans bedriver de all den verksamhet som kommunen erbjuder medborgarna.

En kommun är ett geografiskt område och en arbetsgivare som bildar en organisation som förvaltar och sköter kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter. Vart fjärde år väljer du som medborgare politiker till det som är det högst bestämmande organet, kommunfullmäktige till organisationen.

Mandat

I Håbo har kommunfullmäktige 41 platser, så kallade mandat.

Mandatfördelning gäller efter valet 2022

Parti

Andel röster

Mandat

Socialdemokraterna

25,40 %

11 mandat

Moderaterna

21,09 %

9 mandat

Sverigedemokraterna

19,40 %

8 mandat

Centerpartiet

5,44 %

2 mandat

Bålstapartiet

8,16 %

3 mandat

Vänsterpartiet

3,62 %

1 mandat

Liberalerna

3,54 %

1 mandat

Kristdemokraterna

4,37 %

2 mandat

Miljöpartiet

2,23 %

1 mandat

HåboDemokraterna

6,27 %

3 mandat


Kommunalråd

Håbo kommuns kommunalråd är Catherine Öhrqvist (M) tillika kommunstyrelsens ordförande, Agneta Hägglund (S) och Tommy Lövgren (SD).

Kommunalråd

Kommunstyrelsens ordförande (KSO)

Kommunalråd tillika kommunstyrelsens ordförande svarar för ledning och samordning av kommunstyrelsens verksamhet. I uppdraget ingår beredning och föredragning av ärenden som faller inom ansvarsområdet, beslutsfattande enligt fastställd delegationsordning samt representation av Håbo kommun i officiella sammanhang.

Kommunalrådet företräder i första hand Håbo kommun, i andra hand den styrande majoriteten och i tredje hand det egna partiet.

I händelse av frånvaro eller avsaknad av möjlighet att företräda kommunen vid ett specifikt tillfälle skall ansvaret i första hand delegeras kommunstyrelsens vice ordförande, i andra hand oppositionsråden, i tredje hand gruppledare inom majoriteten och i fjärde hand gruppledare inom oppositionen.

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. De ansvarar för ekonomin, leder och samordnar allt arbete inom kommunen.

De som som deltar i kommunstyrelsen är representater från partier i fullmäktige. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Styrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi och ska också övervaka efterlevnaden av de mål som fullmäktige har fastställt för kommunen

Kommunstyrelsen

Kommunsledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen är politiskt neutral precis som alla förvaltningar i organisationen. Förvaltningen består av tjänstemän med spetskompetens som till exempel verkställer politiska beslut, bereder ärenden och fungerar som en stödfunktion för organisationen.

Kommunledningsförvaltningen

Våra förtroendevalda i Håbo kommun länk

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. Varje nämnd har en egen förvaltning som består av anställda medarbetare.

Nämnder

Varje nämnd ansvarar för olika delar av kommunens verksamhet. Till varje nämnd är en förvaltning knuten.

Nämnder

Förvaltningar

Förvaltningen består av tjänstemän och verkställer nämndens beslut. Förvaltningarna utför det arbete som nämnden beslutat om och är oftast uppdelade i olika verksamhetsområden. Nämnderna följer upp hur förvaltningens arbete överensstämmer med de politiska målen.

Förvaltningar

Förvaltningschefer ansvarar för sina respektive förvaltning med tillhörande verksamheter.

Kommunchef eller kommundirektör är den högst bestämmande tjänstemannen. som utses av kommunstyrelsen, ibland av kommunfullmäktige. Kommundirektören är ledare för alla förvaltningschefer eller motsvarande, och ansvarar för att planera, leda och samordna den kommunala verksamheten.

Kommunledningen (KLG) består av

Teresa Zetterblad, kommundirektör
E-post: teresa.zetterblad@habo.se

Christer Carlsson, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen
E-post: christer.carlsson@habo.se

Karin Sedrakyan,tillförordnad förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen
E-post: karin.sedrakyan@habo.se

Erik Johansson, förvaltningschef Socialförvaltningen
E-post: erik.johansson@habo.se

Jytte Rüdiger, tilförordnad förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen
E-post: jytte.rudiger@habo.se

Karin Borgström, faörvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen
E-post: karin.borgstrom@habo.se

I praktiken är det tjänstemän som sköter själva genomförandet av kommuners verksamheter, men de förtroendevalda har alltid det yttersta ansvaret. Arbetsuppgifterna kan vara till exempel att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

Kommunen är ansvarig för ett stort antal verksamheter i människors vardag. En kommun får själv bestämma om stora delar av sin verksamhet. Kommunen är skyldig att bedriva vissa verksamheter medan andra verksamheter är frivilliga.

Lagstyrda verksamheter

En kommun är enligt lag skyldig att ansvara för följande verksamheter:

 • Social omsorg (äldre- och handikappomsorg, samt individ- och familjeomsorg)
 • För-, grund- och gymnasieskola
 • Plan- och byggnadsfrågor
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Avfallshantering och renhållning
 • Vatten och avlopp
 • Räddningstjänst
 • Beredskap och säkerhet
 • Överförmyndarverksamhet
 • Bibliotek
 • Bostäder

Frivilliga verksamheter

Det finns ett antal verksamheter som kommunen kan välja att erbjuda. I Håbo erbjuds till exempel

 • Fritid och kultur
 • Energi
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling

Rådgivande organ

Inom Håbo kommun finns ett antal rådgivande organ. Syftet med dessa är att skapa dialog mellan representanter för kommunens invånare och kommunens politiker och tjänstemän i specifika frågor.

Det finns har fem rådgivande organ

 • Funktionsrättsrådet (tidigare handikapprådet)
 • Hälso- och trygghetsrådet
 • Tillväxtrådet
 • Pensionärsrådet
 • Ungdomsrådet

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster