Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Så fungerar kommunen

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det betyder att det är de politiker som kommunens medborgare själva valt som beslutar om verksamheten. Val till kommunen sker vart fjärde år, samtidigt med valet till riksdag och landsting.

Medborgarna väljer kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet. Det brukar sägas att Kommunfullmäktige fungerar som kommunens "riksdag". Fullmäktige fattar de övergripande besluten och beslutar om de övergripande målen. Det är kommunens medborgare som väljer förtroendevalda till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser nämnder

Kommunfullmäktige utser styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. De som sitter i nämnderna är för det mesta deltidspolitiker, som sköter sitt uppdrag på fritiden.

Kommunstyrelsen ser till att fullmäktigebesluten blir verklighet

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och har ett eget ansvarsområde, men fungerar också som kommunens "regering". Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder ärenden som kommunfullmäktige ska behandla.

Nämnderna sätter politiska mål för sitt ansvarsområde

Nämnderna väljs av kommunfullmäktige. Det är också kommunfullmäktige som bestämmer vilka ansvarsområden nämnderna ska ha.

Nämnderna bryter ner de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till mål inom det egna ansvarsområdet. Genom målen styr nämnderna kommunens arbete inom de olika ansvarsområdena.

Förvaltningarna utför arbetet

Varje nämnd har en egen förvaltning som består av anställda medarbetare. Förvaltningarna utför det arbete som nämnden beslutat om och är oftast uppdelade i olika verksamhetsområden. Nämnderna följer upp hur förvaltningens arbete överensstämmer med de politiska målen.

Kommunfullmäktige har en valberedning som förbereder alla en del av de val som kommunfullmäktige även hanterar.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till kommunfullmäktige på ledamöter och ersättare i exempelvis nämnder och bolagsstyrelser. Största delen av arbetet görs i början av en ny mandatperiod, men valberedningen är också aktiv löpande under hela mandatperioden och förbereder bland annat val när en politiker avslutar sitt uppdrag och behöver ersättas.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi och ska också övervaka efterlevnaden av de mål som fullmäktige har fastställt för kommunen 

Arbetsuppgifter

Några av kommunstyrelsens arbetsuppgifter är att

 • leda och samordna kommunens angelägenheter
 • ha uppsikt över de övriga nämndernas verksamhet
 • ha uppsikt över de verksamheter som bedrivs av de kommunala hel- eller delägda bolag
 • ansvara för den ekonomiska förvaltningen
 • verkställa fullmäktiges beslut

Kommunstyrelsens ledningsfunktion utvecklar och samordnar

 • den kommunala demokratin
 • personalpolitiken
 • planeringen och användningen av mark och vatten
 • mark och bostadspolitiken
 • energiplaneringen samt främja energihushållningen
 • trafikpolitiken
 • effektivitets- och kvalitetsutveckling
 • utveckling av brukarinflytande
 • näringslivsfrågor.

Utskott

Personal- och förhandlingsutskottet är beredande inom samtliga frågor som rör arbetsgivarpolitik och löneområdet.

Krisledningsnämnd

Kommunstyrelsen är kommunens krisledningsnämnd. 

Kommunfullmäktige har beslutat att Håbo kommun ska ha sex nämnder och en valnämnd. Dessutom ingår Håbo kommun i den länsgemensamma överförmyndarnämnden. Valnämnden är främst aktiv i samband med val i kommunen. De sex andra nämnderna ansvarar var och en för olika delar av kommunens verksamheter. 

De förtroendevalda politikerna i varje nämnd väljs av fullmäktige. Nämnderna får själva fatta beslut i frågor som rör förvaltningen och den fortlöpande verksamheten. Dessutom bereder nämnderna frågor till kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. 

Inom Håbo kommun finns ett antal rådgivande organ. Syftet med dessa är att skapa dialog mellan representanter för kommunens invånare och kommunens politiker och tjänstemän i specifika frågor.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster