Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Nämnder

Håbo kommun har nio nämnder, utöver kommunstyrelsen som också är en nämnd. Varje nämnd ansvarar för olika delar av kommunens verksamhet. Till varje nämnd är en förvaltning knuten. Förvaltningen består av tjänstemän och verkställer nämndens beslut. 

Kommunfullmäktige har beslutat att Håbo kommun ska ha sex nämnder och en valnämnd. Dessutom ingår Håbo kommun i den länsgemensamma överförmyndarnämnden. Valnämnden är främst aktiv i samband med val i kommunen. De sex andra nämnderna ansvarar var och en för olika delar av kommunens verksamheter. 

De förtroendevalda politikerna i varje nämnd väljs av fullmäktige. Nämnderna får själva fatta beslut i frågor som rör förvaltningen och den fortlöpande verksamheten. Dessutom bereder nämnderna frågor till kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.  


Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för  förskolor, grundskolor,  skolbarnomsorg,  elevhälsovård, gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, SFI och kommunala kulturskolan.

Ordförande
Carl- Johan Torstenson (M)
E-post: carl-johan.torstenson@habo.se

Nämndsekreterare
E-post: barn.utbildning@habo.se

Myndighetsfrågor för exempelvis bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedel  svarar en särskild nämnd, bygg- och miljönämnden. Nämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare tre ledamöter och tre ersättare.

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Ordförande
Sven-Eric Svensson (C)
E-post: bygg.miljo@habo.se

Nämndens sekreterare
Emelie Burlin
Telefon: 0171-525 00
E-post: bygg.miljo@habo.se

Krisledningsnämnden är kommunens ledande politiska organ om kommunen drabbas av en extraordinär händelse.

I kommuner och regioner ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens krisledningsnämnd. Ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämndens ordförande. 

Ordförande
Helene Zeland Bodin (C)

Nämndsekreterare
E-post: kommunsekreterare@habo.se

Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet.

Ordförande
Per Widén (C)
E-post: per.widen@habo.se

Nämndsekreterare
E-post: kultur.fritid@habo.se

Socialnämnden fullgör kommunens lagstiftade uppgifter inom socialförvaltningens verksamhetsområden.

Det åligger socialnämnden att bedriva verksamheten i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Ordförande
Roger von Walden (M)

Nämndsekreterare
E-post: socialnamnden@habo.se

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens tekniska verksamhet.

Ordförande
Lisbeth Bolin (C)
E-post: lisbeth.bolin@habo.se

Nämndsekreterare
E-post: tekniskanamnden@habo.se

Valnämnden ansvarar för att genomföra val i kommunen. Nämnden är därför huvudsakligen aktiv vart fjärde år i samband med valen.

Nämndens huvudsakliga uppgifter handlar om att utrusta och bemanna vallokaler, sköta rösträkning och rapportera valresultatet.

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens lagstiftade uppgifter inom socialförvaltningens verksamhetsområden.

Det åligger vård- och omsorgsnämnden att bedriva verksamheten i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Ordförande
Per-Arne Öhman (M)

Nämndsekreterare
E-post: socialnamnden@habo.se

Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Tillsynen ska garantera rättssäkerhet åt personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvara ta sina rättigheter. 

Håbo kommun ingår i den länsgemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län.

Överförmyndarnämnden i Uppsala län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster