Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kemikalier

Bestämmelserna i 14:e kapitlet Miljöbalken, om kemiska produkter och biotekniska organismer, har helt omarbetats och kompletterar sedan juli 2008 endast EU:s förodning om kemikalieregistrering, Reach. Det är numera i huvudsak Reach som reglerar hanteringen av kemiska produkter.

Reach

Utöver Reach gäller också Miljöbalkens allmänna hänsynsregler vid hanterng av kemiska produkter och biotekniska organismer det vill säga när sådana produkter tillverkas, bearbetas, förpackas, förvaras, transporteras, används, omhändertas, destrueras, konverteras, saluförs, överlåts med mer.

Bestämmelserna i Reach omfattar kemiska ämnen. Varor som innehåller kemiska ämnen omfattas av vissa nya krav. Vad som åläggs företagen enligt Reach varierar beroende på vilken typ av företag det är frågan om: tillverkare, importör eller nedströmsanvändare.

Ämnen med särskilt farliga inneboende egenskaper får i vissa fall inte användas utan tillstånd. Vid tillståndsprövning av sådana kemikalier ska säkrare alternativ övervägas. Tillverkaren  och importören ska lämna information om ett ämnes hälso- och miljöfarliga egenskaper till mottagaren av ämnet. För ämnen som har klassificerats som farliga krävs att ett säkerhetsdatablad lämnas senast vid första leveransen.

Definition

Kemisk produkt - kemiskt ämne

En kemisk produkt är ett kemiskt ämne eller en beredning av kemiska ämnen som inte är en vara. Ett kemiskt ämne är ett grundämne eller en kemisk förening som kan vara hämtad direkt ur naturen eller har framställts. Vissa kemiska produkter är kemiska bekämpningsmedel. 

Bioteknisk organism

En bioteknisk organism är en produkt som har framställts särskilt i bekämpningssyfte och som helt eller delvis består av eller innehåller levande mikroorganismer exempelvis virus, nematoder, insekter eller spindeldjur.

Tillstånd och anmälan

Den som yrkesmässigt tillverkar eller för in en kemisk podukt eller bioteknisk organism till Sverige ska göra en anmälan till Kemikalieinspektionen för registrering i produktregistret om det kan hänföras till varuslag som anges i bilagan till förordningen.

Det krävs tillstånd för att hantera och överlåta särskilt farliga produkter: mycket giftig, giftig, cancerframkallande, mutagen och så vidare.

Bekämpningsmedel

Grundläggande bestämmelser:

  • godkännande får bara meddelas om medlet är godtagbart från hälso- och miljöskyddsynpunkt och det finns ett klart bekämpningsbehov
  • godkännanden är tidsbegränsade till högst fem år och vid särskilda skäl högst 10 år
  • reklam om biocidprodukter ska innehålla en tydlig uppmaning att användandet ska ske på ett säkert sätt
  • om ett bekämpningsmedel kallas för något vilseledande får det inte godkännas
  • i reklam för ämnen som är farliga ska anges farlighetskategori som ämnet tillhör
  • även andra kemiska produkter eller biotekniska organismer än godkända får användas för bekämpning om det är uppenbart att det inte medför risk för människors hälsa eller miljö
  • den som sprider kemiska eller biokemiska bekämpningsmedel ska göra det så att människor inte skadas eller utsätts för olägenheter och miljöpåverkan blir så liten som möjligt
  • bekämpningsmedel får inte spridas från luftfartyg
  • bekämpningsmedel som är avsedda för att bekämpa lövsly får normalt inte heller spridas över skogsmark
  • närmare föreskrifter om skyddsåtgärder i samband med spridning av olika typer av bekämpningsmedel har meddelats av Naturvårdsverket.

Källa: Miljöbalken

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster