Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Vattenprogram

Vattenprogrammet antog i kommunfullmäktige den 25 september 2017 och anger Håbo kommuns inriktning avseende arbetet mot en god vattenkvalitet i våra sjöar, vattendrag och grundvatten. Vatten-programmet har en tidshorisont som sträcker sig till år 2030.

Håbo kommuns vattenprogram utgår från kommunens övergripande mål samt nationella och internationella mål gällande god vattenkvalitet. Programmet har tre inriktningar med vägledande målbilder som utgör en prioritering av vilka frågor som är viktigast inom Håbo kommun för att uppfylla målen kring god vattenkvalitet. De tre inriktningarna är sedan nedbrutna till nio strategier som fastställer vad kommunens verksamheter ska göra för att målbilderna ska uppnås.

Kommunen ska genom sin planering, tillsyn och VA-verksamhet verka för en god vattenstatus i sina yt- samt grundvattenförekomster. Arbetet med att uppnå och bibehålla god vattenkvalitet ställer krav på samarbete och samordning, inom kommunen såväl som i mellankommunala forum.

Inriktningar och målbilder

Ingen övergödning

Halterna av kväve och fosfor i vattnet är på en sådan nivå att en hög
biologisk mångfald och goda livsvillkor för växter och djur inte äventyras.
Håbo kommun bidrar aktivt med att minska halterna av kväve och fosfor i
kommunens vattenförekomster genom kommunens plan- och lovgivning,
VA-huvudmannaskap, miljötillsyn samt genom kommunen som
opinionsbildare och informationsspridare.

Säkrad dricksvattenförsörjning

Dricksvattenförsörjningen håller hög kvalitet och tillgången till rent
dricksvatten är långsiktigt tryggad i Håbo kommun. Grundvattnet är av en
sådan kvalitet att den inte hindrar eller begränsar den enskilda
dricksvattenförsörjningen.
Hänsyn tas till kommande klimatförändringar och dess påverkan på
dricksvattenförsörjningen. Kapaciteten är anpassad efter de ökande behov
som uppstår i takt med en ökande befolkningsmängd och tillgången till
vatten utgör inte en begränsande faktor vid den samhällsutveckling som sker
i kommunen.

Giftfria vatten

Användningen och spridningen av miljöfarliga ämnen är på en sådan nivå
att dess påverkan på vattenkvaliteten inte hotar den biologiska mångfalden
eller människors hälsa. Naturfrämmande ämnen förekommer endast i
begränsad omfattning. Förekomsten av miljöfarliga ämnen i vårt yt- och
grundvatten försvårar inte vår dricksvattenförsörjning och Mälaren är en
dricksvattentäkt där uppsatta riktvärden gällande miljögifter uppnås.
Kommunen bidrar genom sitt tillsynsarbete, sitt VA-huvudmannaskap samt
vid den fysiska planeringen till att miljögifterna i kommunens
vattenförekomster såväl som i samhället i stort minskar.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster