Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Sjöar och vattendrag

Vy över Mälaren med höstlöv i förgrunden

Håbo kommun är en Mälarkommun vars kommungräns till övervägande del består av mälarstränder och kommunens yta består till cirka 30 procent av vatten. Samtliga av kommunens större ytvattenförekomster är sund eller vikar till Mälaren.

I Håbo kommun finns det bara två sjöar men ändå mycket vatten. Den ena är Mälaren, som omger en stor del av kommunen, och den andra är Lillsjön som är en liten åsgropsjö i anslutning till Bålsta. Det finns även flera åar och bäckar som mynnar i Mälaren, som bitvis bidrar till en fin landskapsbild och vars omgivningar är en viktig resurs för växter och djur.

Vårt värdefulla vatten

Det samhällsekonomiska värdet för våra sjöar och vattendrag är mycket stort och värdet av en god vattenkvalitet är högt. Dricksvattenförsörjning, transporter, livsmiljöer för växter och djur samt rekreation är exempel på några av de intressen som är nära sammankopplade till vattnet och dess kvalitet.

Mälaren utgör bland annat dricksvattentäkt för omkring två miljoner människor i Sverige och Håbo kommuns dricksvattenförsörjningen sker genom uttag från Mälaren.

Vattnet följer inte administrativa gränser. En försämring av vattenkvaliteten kan bero på påverkan som sker utanför kommunen eller utsläpp som sker inom kommunens gränser vilket kan drabba boende, verksamma samt djur och natur. Övergödningsproblem samt utsläpp av miljögifter är de största miljöproblemen i de Mälarvikar och sund som omger kommunen. Mälaren är en naturligt näringsrik sjö, vilket gör att den är extra känslig för övergödning.

Kommunens arbete för god vattenstatus

I och med införandet av vattendirektivet har kommunerna fått ett utökat ansvar för vattnet. Kommunen ska genom sin planering, tillsyn och VA-verksamhet verka för en god vattenstatus i sina yt- samt grundvattenförekomster. I Håbo kommuns vattenprogram

Läs mer i Håbo kommuns vattenprogram

Samverkan över kommungränser för bättre vattenkvalitet

Arbetet med att uppnå och bibehålla god vattenkvalitet ställer krav på samarbete och samordning, inom kommunen såväl som i mellankommunala forum. Håbo kommun samverkar med andra kommuner och län via Mälarens vattenvårdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt projekten Mälaren - en sjö för miljoner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Åtgärdssamordnare för vatten Öppnas i nytt fönster.. Vi samverkar även med Upplandsstiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kring vattenvårdande insatser. En del av vattenvårdsarbetet möjliggörs genom extern finansiering via exempelvis LONA och LOVA bidrag. Öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster